Rusija „nieko nežino“ apie Lietuvos nepriklausomybės kvestionavimą
Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ser­ge­jus Lav­ro­vas, taip pat ir Vals­ty­bės Dū­mo­je esan­čių frak­ci­jų at­sto­vai, tei­gia nie­ko ne­gir­dė­ję apie užk­lau­są ša­lies ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai dėl Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bės pri­pa­ži­ni­mo tei­sė­tu­mo iš­ty­ri­mo.

„Nie­ko ne­gir­dė­jau apie šią užk­lau­są. Vis­kas, ką ži­nau, yra tai, kad mes tu­ri­me dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius ir tarp­tau­ti­nes su­tar­tis su Bal­ti­jos ša­li­mis“, - an­tra­die­nį žur­na­lis­tams Vie­no­je, Aus­tri­jo­je sa­kė S.Lav­ro­vas, ku­rį ci­tuo­ja agen­tū­ra „In­ter­fax“.

„Man ne­ži­no­ma apie šią užk­lau­są“, - pri­dū­rė jis.

Kaip an­tra­die­nį ra­šo Ru­si­jos vers­lo dien­raš­tis „Kom­mer­sant“, Ru­si­jos Ko­mu­nis­tų par­ti­jos frak­ci­jos Dū­mo­je pir­ma­sis pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Re­šuls­kis par­eiš­kė, kad pir­mą kar­tą gir­di apie to­kį užk­lau­si­mą.

Apie užk­lau­są sa­ko nie­ko ne­ži­nan­tis ir Vie­nin­go­sios Ru­si­jos frak­ci­jos pir­ma­sis pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Fran­cas Klin­ce­vi­čius.

„Aš ne­tu­riu net tei­si­nių ži­nių, kad tei­sin­gai įver­tin­čiau to­kią užk­lau­są. Taip pat ne­sup­ran­tu, kam tai rei­ka­lin­ga. Kas pa­si­keis po pa­ti­kri­ni­mo iš­va­dų? Žai­di­mas baig­tas. Te­gul Bal­ti­jos ša­lys gy­ve­na sa­vo eu­ro­pie­tiš­ką gy­ve­ni­mą: ber­niu­kai tuo­kia­si su vo­kie­čiais, o mer­gai­tės tam­pa pros­ti­tu­tė­mis. O mes sprę­si­me sa­vo vi­di­nes prob­le­mas“, - „Kom­mer­sant“ sa­kė F.Klin­ce­vi­čius.

Ru­si­jos li­be­ral­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos pir­ma­sis pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ja­ros­la­vas Ni­lo­vas taip pat nie­ko ne­gir­dė­jo apie jo­kį su tuo su­si­ju­sį Dū­mos na­rio pra­šy­mą.

„Var­gu, ar Bal­ti­jos ša­lys grįš į Ru­si­jos su­dė­tį“, - sa­kė jis.

„Tei­sin­go­sios Ru­si­jos“ frak­ci­jos pir­ma­sis pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Mi­chai­las Eme­lia­no­vas dien­raš­čiui tei­gė ne­ma­nan­tis, kad Ru­si­jos Dū­mo­je yra to­kių de­pu­ta­tų, ku­rie ga­lė­tų tap­ti to­kios užk­lau­sos au­to­riais. Jis par­eiš­kė, kad gan­dus apie to­kią užk­lau­są ga­lė­jo pa­skleis­ti Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos.

Anks­čiau an­tra­die­nį BNS te­le­fo­nu jis sa­kė, kad toks Ru­si­jos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros spren­di­mas bū­tų pro­vo­ka­ci­nis ir ne­tar­nau­tų Ru­si­jos in­te­re­sams.

Apie tai, kad Ru­si­jos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo pa­ti­kri­ni­mą, ar 1991 me­tais So­vie­tų Są­jun­gos Vals­ty­bės Ta­ry­bos spren­di­mas pri­pa­žin­ti Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bę bu­vo tei­sė­tas, ci­tuo­da­ma ano­ni­mi­nius šal­ti­nius an­tra­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų agen­tū­ra „In­ter­fax“.

Lie­tu­vos po­li­ti­kai ir dip­lo­ma­tai to­kį žings­nį pa­va­di­no pro­vo­ka­ci­ja.