Rusija neranda „ideologinių baudžiauninkų“ Lietuvoje
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vas Da­rius Jau­niš­kis, pri­sta­ty­da­mas grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­mo at­as­kai­tą, tei­gė, kad dėl Lie­tu­vos vi­suo­me­nės są­mo­nin­gu­mo Ru­si­jos pro­pa­gan­da Lie­tu­vo­je ne­pa­sie­kia sa­vo tiks­lų.

Vi­suo­me­nei ir ži­niask­lai­dos at­sto­vams pri­sta­ty­ta bend­ra Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) ir An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to (AOTD) prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos par­eng­ta grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­mo at­as­kai­ta.

Per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) di­rek­to­rius Da­rius Jau­niš­kis sa­kė, kad Ru­si­jos grės­mė ne tik iš­li­ko, bet ta­po di­de­lė re­gio­ni­niu mas­tu ir geo­po­li­ti­nė­je plot­mė­je.“De­ja, tarp­tau­ti­niu mas­tu ji pra­dė­ta su­vok­ti pa­vė­luo­tai, – tei­gė jis. – Ru­si­jos prog­ra­mi­šių iš­puo­liai JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų me­tu, Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ra­di­ka­lių par­ti­jų do­ta­vi­mas prieš rin­ki­mus į ša­lių par­la­men­tus, nau­do­ji­ma­sis įvai­riais sver­tais sa­vo įta­kai pa­lai­ky­ti ener­ge­ti­nia­me sek­to­riu­je; Ru­si­jos po­li­ti­kos pro­pa­ga­vi­mo sklai­da ke­lias­de­šim­čia kal­bų to­kių trans­liuo­to­jų, kaip „Sput­nik“, ma­nau, per­žen­gia vals­ty­bių sie­nas.“

D. Jau­niš­kis ci­ta­vo vie­ną ana­li­ti­ką, kad šian­dien vyks­ta ne kon­ven­ci­nis ka­ras, bet ka­ras dėl Va­ka­rų pa­sau­lio gy­ven­to­jų šir­džių ir pro­tų. Ru­si­ja sie­kia įtvir­tin­ti sau pa­lan­kų na­ra­ty­vą, nau­do­da­ma­si vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­mis – te­le­vi­zi­ja, spau­da, in­ter­ne­tu, so­cia­li­niais tink­lais. „Vien tas fak­tas, kad 2016 me­tais Ru­si­jo­je bu­vo par­eng­ta pu­san­tro tūks­tan­čio va­lan­dų vaiz­do me­džia­gos, iš­vers­tos į 10 už­sie­nio kal­bų, pa­sa­ko daug ką. Dau­giau kaip 2000 įvai­rių žan­rų fil­mų ir prog­ra­mų, ani­ma­ci­jos.“ Pa­sak VSD va­do­vo, to­kiu bū­du sie­kia­ma da­ry­ti įta­ka, pa­veik­ti, su­jauk­ti pro­tus. Mat ne­ti­kru­mo ir iliu­zi­jų ap­lin­ko­je yra leng­viau veik­ti, pa­sle­piant ti­kruo­sius sa­vo ke­ti­ni­mus.

Vis dėl­to, kaip pa­žy­mė­jo D. Jau­niš­kis, Lie­tu­vo­je ban­do­mi įgy­ven­din­ti Ru­si­jos ži­niask­lai­dos pro­jek­tai dėl vi­suo­me­nės są­mo­nin­gu­mo ne­su­ren­ka pro­fe­sio­na­lių žur­na­lis­tų, „i­deo­lo­gi­nių bau­džiau­nin­kų“ ir daž­niau­siai ne­ran­da sa­vo skai­ty­to­jų. „La­bai no­rė­tų­si, kad taip iš­lik­tų ir at­ei­ty­je“, – pa­žy­mė­jo VSD va­do­vas.

D. Jau­niš­kis pri­mi­nė, kad Ru­si­ja pro­pa­gan­di­nį agen­tū­ros „Sput­nik“ por­ta­lą, skir­tą Lie­tu­vos au­di­to­ri­jai, ati­da­rė Bal­ta­ru­si­jo­je. Mat mū­sų ša­ly­je ne­ran­da bend­ra­min­čių. Ir va­di­no tai Lie­tu­vos sėk­me.

D. Jau­niš­kis tei­gė, kad Ru­si­ja sie­kia dis­kre­di­tuo­ti NA­TO pa­jė­gas Lie­tu­vo­je ir su­kel­ti vi­suo­me­nė­je ne­igia­mą po­žiū­rį dėl sve­ti­mų vals­ty­bių ka­rių dis­lo­ka­vi­mo. Tuo tiks­lu pra­dė­ti tai­ky­ti in­for­ma­ci­niai iš­puo­liai. „Kol kas jie juo­kin­gi ir leng­vai de­kons­truo­ja­mi, – sa­kė VSD va­do­vas. – Vis dėl­to tu­ri­me įdė­miai ste­bė­ti pro­ce­sus. To­dėl kad, lai­kui bė­gant, de­zin­for­ma­ci­ja ga­li bū­ti pa­tei­kia­ma ir pro­fe­sio­na­liau.“

VSD va­do­vas pa­žy­mė­jo, kad su­lau­kia ak­ty­vių pi­lie­čių pa­gal­bos – šie at­siun­čia in­for­ma­ci­jos apie tai, kas įtar­ti­no vyks­ta so­cia­li­nė­je erd­vė­je.