Rusija nepamiršta atominės kortos
Bal­ti­jos at­omi­nė elek­tri­nė (AE) Ru­si­jai bū­ti­na, tad šios jė­gai­nės sta­ty­ba bus tę­sia­ma, par­eiš­kė Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je ap­si­lan­kęs Ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Alek­sand­ras No­va­kas. Lie­tu­vos po­li­ti­kai ir eks­per­tai abe­jo­ja, ar Ru­si­ja iš tie­sų tai da­rys, nes pa­ga­min­tos elek­tros ener­gi­jos kai­my­nė ne­tu­rė­tų kur dė­ti – Lie­tu­va jos įsi­leis­ti ne­ke­ti­na, o elek­tros li­ni­jų jung­čių su ki­to­mis Eu­ro­pos vals­ty­bė­mis eksk­la­vas ne­tu­ri.

Nu­spren­dęs pa­si­žiū­rė­ti, kaip vyks­ta par­en­gia­mie­ji Bal­ti­jos AE sta­ty­bos dar­bai, A. No­va­kas Ka­li­ning­ra­do sri­ties ži­niask­lai­dai pir­ma­die­nį tei­gė, jog šiuo me­tu pro­ce­sas pri­stab­dy­tas esą dėl to, kad vyks­ta de­ry­bos su po­ten­cia­liais elek­tros ener­gi­jos pir­kė­jais.

„Jos tu­ri bū­ti re­zul­ta­ty­vios. Kad Bal­ti­jos AE veik­la bū­tų efek­ty­vi, rei­kia (elek­tros – aut.) var­to­to­jų. Be to, jė­gai­nė re­gio­nui rei­ka­lin­ga, nes elek­tros ener­gi­jos pa­klau­sa Eu­ro­po­je au­ga“, – aiš­ki­no Ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­tras. Jis pri­dū­rė, kad Ru­si­ją la­biau­siai do­mi­na Eu­ro­pos elek­tros rin­ka, o de­ra­ma­si su po­ten­cia­liais elek­tros pir­kė­jais iš ar­ti­miau­sių ša­lių.

Bal­ti­jos AE sta­tan­ti Ru­si­jos bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos mil­ži­nė „Ro­sa­tom“ pra­ėju­sį mė­ne­sį pra­ne­šė, kad esą jau su­da­ry­ti ke­li iš­anks­ti­niai su­si­ta­ri­mai su kai ku­rio­mis Eu­ro­pos kom­pa­ni­jo­mis dėl elek­tros ener­gi­jos par­da­vi­mo, ras­ti tech­ni­niai spren­di­mai, kaip bū­tų ga­li­ma in­teg­ruo­ti jė­gai­nę į esa­mus re­gio­no elek­tros tink­lus. Mat elek­tri­nė bus skir­ta ne tik vi­siš­kai ap­rū­pin­ti elek­tra re­gio­ną, bet ir da­lį jos eks­por­tuo­ti.

Jė­gai­nė sta­to­ma Ka­li­ning­ra­do sri­ties Ne­ma­no mu­ni­ci­pa­li­nio ra­jo­no Lu­ni­no kai­mo te­ri­to­ri­jo­je, 17 km į pie­try­čius nuo Ne­ma­no mies­to, apie 20 km nuo Lie­tu­vos sie­nos. Elek­tri­nę su­da­rys du ener­gi­jos blo­kai, ku­rių ga­lin­gu­mas sieks 1194 me­ga­va­tus. Bal­ti­jos AE tu­rė­tų veik­ti 50 me­tų.

Sta­ty­ba nesustojo

Nors dar 2013 me­tais Ru­si­ja skel­bė stab­dan­ti Bal­ti­jos AE sta­ty­bą, dar­bai te­be­vyks­ta. Tie­sa, jų tem­pas ne toks spar­tus. Mat su­stab­dy­ta tik pa­ties reak­to­riaus sta­ty­ba. Tuo me­tu vi­sa at­omi­nei jė­gai­nei rei­ka­lin­ga inf­ras­truk­tū­ra vys­to­ma to­liau.

Šių me­tų pra­džio­je į sta­tyb­vie­tę iš Pra­ncū­zi­jos at­ga­ben­ti 500 to­nų sve­rian­tys pen­ki dy­ze­li­niai ge­ne­ra­to­riai. Jie ava­ri­jos at­ve­ju tu­rė­tų elek­tros ener­gi­ja ap­rū­pin­ti jė­gai­nės sau­gos sis­te­mas ir pa­gal­bi­nę įran­gą. Su­nkias­vo­ris kro­vi­nys Ka­li­ning­ra­do sri­tį pa­sie­kė jū­rų ke­liu, o vė­liau į Ne­ma­ną bu­vo ve­ža­mas ge­le­žin­ke­liu. Iš ten ge­ne­ra­to­rius į sta­ty­bų aikš­te­lę at­ga­be­no vil­ki­kai.

Ka­li­ning­ra­do sri­ties ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad jau bai­gia­mas sta­ty­ti vi­sas sau­gyk­lų pri­ėmi­mo ir sau­go­ji­mo įran­gos pa­sta­tų komp­lek­sas, o sta­ty­bi­nin­kai pa­si­ren­gę bet ku­rią aki­mir­ką at­nau­jin­ti pa­ties reak­to­riaus aikš­te­lės sta­ty­bą.

Be­je, nei Lie­tu­va, nei Tarp­tau­ti­nė at­omi­nės ener­ge­ti­kos agen­tū­ra (TA­TE­NA) nė­ra ga­vu­sios jo­kios ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos, kad Bal­ti­jos AE pro­jek­tas bū­tų su­stab­dy­tas. Li­cen­ci­jos, iš­duo­tos at­omi­nei elek­tri­nei Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je sta­ty­ti, ne­at­šauk­tos ir vis dar ga­lio­ja.

Ne­ži­no, ar reikalinga

Su Ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­tru A. No­va­ku su­si­ti­kęs Ka­li­ning­ra­do sri­ties gu­ber­na­to­riaus par­ei­gas ei­nan­tis An­to­nas Ali­cha­no­vas tei­gė, kad Bal­ti­jos AE šiam Ru­si­jos re­gio­nui rei­ka­lin­ga.

„At­siž­vel­giant į Bal­ti­jos ša­lių sie­kį sa­vo elek­tros tink­lus sinch­ro­ni­zuo­ti su Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lių tink­lais, bu­vo pa­ko­re­guo­tas Bal­ti­jos AE pro­jek­tas. Jis mums la­bai svar­bus. Ti­ki­mės, kad ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je prie jo bus su­grįž­ta ir jis bus sėk­min­gai įgy­ven­din­tas. Tai mums la­bai svar­bus aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų pro­jek­tas, su­kur­sian­tis ir nau­jų dar­bo vie­tų re­gio­ne, ir duo­sian­tis dau­giau pa­ja­mų iš įvai­rių mo­kes­čių“, – tvir­ti­no jis.

Ta­čiau dar prieš sa­vai­tę A. Ali­cha­no­vas, kaip pra­ne­šė agen­tū­ra „Bal­tik plius“, su­si­ti­kęs su kons­truk­to­rių biu­ro „Fa­kel“ at­sto­vais, par­eiš­kė, kad re­gio­nui Bal­ti­jos AE iš tie­sų ne­rei­ka­lin­ga. „Į klau­si­mą įsi­trau­ku­si geo­po­li­ti­ka. Ka­li­ning­ra­do sri­tis vi­siš­kai ap­rū­pin­ta elek­tros ener­gi­ja.

Virgilijus Poderys: „Valstybėje jau suformuotas strateginis požiūris - neįsileisti Baltijos AE pagaminsimos elektros energijos. Romo Jurgaičio nuotrauka

Sta­ty­ti jė­gai­nę tik dėl iš­ori­nių var­to­to­jų ne­tiks­lin­ga. Jei pa­vyk­tų rea­li­zuo­ti 30 proc. ener­gi­jos už­sie­ny­je, tuo­met Bal­ti­jos AE pro­jek­tas dar bū­tų pa­grįs­tas.

Bet ga­ran­ti­jų dėl mū­sų už­sie­nio ko­le­gų pa­si­ren­gi­mo pirk­ti elek­trą nė­ra, to­dėl sto­tį už­kon­ser­va­vo­me. To­kia ji ga­li dar 10 me­tų sto­vė­ti“, – tą­kart aiš­ki­no jis.

Lie­tu­vos po­žiū­ris aiškus

Ka­li­ning­ra­do sri­tis tu­ri elek­tros jung­tį tik su mū­sų ša­li­mi. „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vir­gi­li­jus Po­de­rys pa­žy­mė­jo, kad mū­sų ša­lis ne­ke­ti­na pirk­ti elek­tros ener­gi­jos nei iš Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo jė­gai­nės, nei iš Bal­ti­jos AE.

Vir­gi­li­jus Po­de­rys: „Vals­ty­bė­je jau su­for­muo­tas stra­te­gi­nis po­žiū­ris – ne­įsi­leis­ti Bal­ti­jos AE pa­ga­min­si­mos elek­tros ener­gi­jos.“

„Vals­ty­bė­je jau su­for­muo­tas stra­te­gi­nis po­žiū­ris – ne­įsi­leis­ti Bal­ti­jos AE pa­ga­min­si­mos elek­tros ener­gi­jos, ne­su­teik­ti ne tik tink­lų to­kiai elek­tros ener­gi­jai per­duo­ti, bet ir mū­sų ša­lies ener­ge­ti­nių ga­lin­gu­mų“, – sa­kė jis. V. Po­de­rys pa­žy­mė­jo, kad ne ma­žiau svar­bus klau­si­mas – bran­duo­li­nis sau­gu­mas ir tai, kaip lai­ko­ma­si pro­ce­dū­rų, kon­ven­ci­jų bei stan­dar­tų.

Pri­nci­pi­nę nuo­sta­tą ne­įsi­leis­ti į mū­sų ša­lį ne­sau­gio­se at­omi­nė­se jė­gai­nė­se pa­ga­min­tos elek­tros ener­gi­jos ke­ti­na­ma įtvir­tin­ti Elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos ir elek­tros ener­gi­jos rin­kos ap­sau­gos įsta­ty­me, ku­ris bu­vo par­eng­tas su­rin­kus dau­giau kaip 50 tūkst. pi­lie­čių par­ašų. Vy­riau­sy­bė šio įsta­ty­mo pro­jek­tui jau yra pri­ta­ru­si. Ba­lan­džio 6 die­ną Sei­me įre­gis­truo­ta pa­to­bu­lin­ta pro­jek­to ver­si­ja. Anot V. Po­de­rio, tai pa­da­ry­ta su­lau­kus ne­ma­žai pa­sta­bų. Pro­jek­tas Sei­mui bus pa­teik­tas svars­ty­ti dar šios pa­va­sa­rio se­si­jos me­tu.

Sie­kia ki­to­kių tikslų

Baltijos AE statoma apie 20 km nuo Lietuvos sienos."Rosatom" archyvo nuotrauka

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to lek­to­riaus, ne­prik­lau­so­mo eks­per­to, 2009–2011 me­tais ėju­sio ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas, Ro­mo Šve­do tei­gi­mu, nuo­lat kurs­ty­da­ma kal­bas apie Bal­ti­jos AE sta­ty­bos at­nau­ji­ni­mą Ru­si­ja sie­kia geo­po­li­ti­nių tiks­lų. „Nei ener­ge­ti­niu, nei eko­no­mi­niu po­žiū­riu šis pro­jek­tas Ka­li­ning­ra­do sri­čiai ne­rei­ka­lin­gas“, – pa­žy­mė­jo jis.

Anot R. Šve­do, Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je esa­mos elek­tros ener­gi­jos ga­lios yra dau­giau nei pa­kan­ka­mai, tad sta­ty­ti nau­jų jos ge­ne­ra­vi­mo šal­ti­nių nė­ra jo­kio po­rei­kio. Esą per­tek­li­nės ener­gi­jos Ka­li­ning­ra­do sri­tis ne tik ne­su­var­to­tų, bet ir ne­tu­rė­tų kur par­duo­ti, nes Lie­tu­va jos pirk­ti ne­ke­ti­na. Taip pat ne­leis jos eks­por­tuo­ti per Lie­tu­vos tink­lus. Sta­ty­ti nau­jas jung­tis kai­nuo­tų bran­giai, be to, tai pa­di­din­tų elek­tros ener­gi­jos kai­nas.

„Ma­tau vie­nin­te­lę – geo­po­li­ti­nę – prie­žas­tį. Bū­tent ji ver­čia Ru­si­ją nuo­lat su­grįž­ti prie šio pro­jek­to. Juo da­lį geo­po­li­ti­nių tiks­lų ji jau pa­sie­kė – su­kū­rė kon­ku­ren­ci­ją Lie­tu­vos at­omi­nės elek­tri­nės pro­jek­tui, ir šis bu­vo įšal­dy­tas“, – aiš­ki­no eks­per­tas.

R. Šve­do įsi­ti­ki­ni­mu, pa­sta­ro­jo me­to Ru­si­jos mi­nis­trų kal­bas apie Bal­ti­jos AE sta­ty­bą ir jų vi­zi­tus sta­tyb­vie­tė­je ir­gi ga­li­ma ver­tin­ti tik geo­po­li­tiš­kai – vėl no­ri­ma su­da­ry­ti kliū­tis Bal­ti­jos vals­ty­bių elek­tros tink­lų sinch­ro­ni­za­ci­jai su Va­ka­rų Eu­ro­pos tink­lais.

Va­kar Sei­me pri­sta­ty­da­mas Vy­riau­sy­bės at­as­kai­tą prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tei­gė, kad ar­ti­miau­siais mė­ne­siais Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja ke­ti­na pri­im­ti po­li­ti­nį spren­di­mą dėl šios sinch­ro­ni­za­ci­jos. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Bal­ti­jos ener­gi­jos rin­kos jung­čių pla­no gru­pė su­ta­rė, kad sinch­ro­ni­za­ci­ja tu­rė­tų vyk­ti per Len­ki­ją su Va­ka­rų Eu­ro­pos elek­tros tink­lu, o ne per Suo­mi­ją su Skan­di­na­vi­jos sis­te­ma. Sinch­ro­ni­za­ci­ją ti­ki­ma­si įgy­ven­din­ti iki 2025 me­tų.