Rusija kaltina Lietuvą dėl rusiško kanalo persekiojimo „pajungus švedus“
Ru­si­ja kal­ti­na Lie­tu­vą sie­kiant iš­stum­ti „RTR pla­ne­ta“ ir ki­tą ru­siš­ką ži­niask­lai­dą iš ša­lies ir tam pa­jun­gus šve­dų tei­sė­sau­gą.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pa­brė­žia, kad sie­kia­ma iš­stum­ti ne ži­niask­lai­dą, o ka­ro pro­pa­gan­dą.

„Šį žings­nį ver­ti­na­me kaip ofi­cia­laus Vil­niaus vi­siš­kai ža­lin­gos pra­kti­kos tę­si­nį, sie­kiant iš­stum­ti iš ša­lies ru­siš­kas ži­niask­lai­dos prie­mo­nes“, – žur­na­lis­tams Mask­vo­je par­eiš­kė Ru­si­jos Už­sie­nio rei­ka­lų min­si­te­ri­jos at­sto­vė spau­dai Ma­ri­ja Za­cha­ro­va, ket­vir­ta­die­nį da­ly­vau­da­ma spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Mask­vo­je.

„Be abe­jo­nių, ši po­li­ti­ka prieš­ta­rau­ja es­mi­niams tarp­tau­ti­niams žo­džio ir ži­niask­lai­dos lais­vės stan­dar­tams. Da­bar jau im­ta­si po­li­ti­kos per­se­kio­jant ru­siš­ką ka­na­lą, ku­ris re­gis­truo­tas Šve­di­jo­je, pa­jung­ti ir šve­dus“, – pri­dū­rė ji.

„Va­do­vau­ja­mės įsta­ty­mais ir no­ri­me iš­stum­ti ne ži­niask­lai­dą, o ka­ro pro­pa­gan­dą, – BNS sa­kė Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas L.Lin­ke­vi­čius. – To­kie pa­si­sa­ky­mai ti­krai dvel­kia de­ma­go­gi­ja, kaip ir tos lai­dos sa­vo tu­ri­niu.“

Tuo me­tu M.Za­cha­ro­va ti­ki­no, kad Ru­si­ja „ste­bės Stok­hol­mo reak­ci­ją“.

Šve­di­jos trans­lia­vi­mo ko­mi­si­ja per­da­vė šve­dų po­li­ci­jai in­for­ma­ci­ją apie Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos (LRTK) nu­sta­ty­tą ka­ro ir ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo at­ve­jį ru­siš­ka­me te­le­vi­zi­jos ka­na­le „RTR Pla­ne­ta“. Šis ka­na­las re­gis­truo­tas Šve­di­jo­je.

LRTK per­nai gruo­dį nu­sta­tė, jog lap­kri­čio 29 die­ną trans­liuo­to­je lai­do­je „Sek­ma­die­nio va­ka­ras su Vla­di­mi­ru So­lov­jo­vu“ bu­vo pa­kar­to­ti­nai kurs­to­mas ka­ras ir ne­apy­kan­ta ir taip pa­žeis­ti Lie­tu­vos įsta­ty­mai. Ko­mi­si­ja įpa­rei­go­jo vi­sus Lie­tu­vo­je vei­kian­čius re­trans­liuo­to­jus „RTR Pla­ne­ta“ me­tams per­kel­ti į pa­pil­do­mai ap­mo­kes­tin­tų ka­na­lų pa­ke­tus.

Dėl įsta­ty­mų pa­žei­di­mų „RTR Pla­ne­tos“ re­trans­lia­ci­jas ko­mi­si­ja jau bu­vo užd­rau­du­si re­trans­liuo­ti Lie­tu­vo­je per­nai nuo ba­lan­džio iki lie­pos vi­du­rio.