Rusija ieško būdų dvigubą pilietybę turinčius jaunuolius infiltruoti kaip šauktinius
Ru­si­ja ieš­ko bū­dų dvi­gu­bą, Lie­tu­vos ir Ru­si­jos, pi­lie­ty­bę tu­rin­čius jau­nuo­lius į kraš­to ap­sau­gos sis­te­mą in­fil­truo­ti į ka­riuo­me­nę per pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą, nu­ro­do­ma pir­ma­die­nį pa­skelb­ta­me kas­me­ti­nia­me grės­mių ver­ti­ni­me.

An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to (AOTD) prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rius pul­ki­nin­kas Re­mi­gi­jus Bal­trė­nas per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me pa­tvir­ti­no, kad to­kių ban­dy­mų bū­ta, bet ne­at­sa­kė į klau­si­mą, ke­li bu­vo iden­ti­fi­kuo­ti.

„A­tas­kai­to­je bu­vo pa­mi­nė­ta, kad yra ban­dy­mai pa­nau­do­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės šau­kia­mo­jo am­žiaus jau­nuo­lius, in­fil­truo­ti į kraš­to ap­sau­gos sis­te­mą. Be to, kas yra at­as­kai­to­je, dau­giau ne­ga­lė­čiau pa­ko­men­tuo­ti“, – sa­kė R.Bal­trė­nas.

„Tur­būt bū­tų tas pats at­sa­ky­mas, kad ban­dy­mai yra, kie­ky­biš­kai ne­pa­sa­ky­siu“, – į klau­si­mą, kiek to­kių ban­dy­mų už­fik­suo­ta, at­sa­kė AOTD va­do­vas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis pa­žy­mė­jo, kad šauk­ti­niai yra ti­kri­na­mi, ir „in­fil­tra­vi­mo rea­liai ne­pa­vyks­ta pa­da­ry­ti“.

Ru­si­jos žval­gy­ba per­nai rin­ko in­for­ma­ci­ją apie dvi­gu­bą Lie­tu­vos ir Ru­si­jos pi­lie­ty­bę tu­rin­čius as­me­nis

„Aš ti­krai ne­no­rė­čiau kal­bė­ti apie skai­čius, bet ka­ri­nė žval­gy­ba dir­ba ge­rai, po­ten­cia­lūs šauk­ti­niai yra ti­kri­na­mi, fil­tras yra da­ro­mas. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad to in­fil­tra­vi­mo rea­liai ne­pa­vyks­ta pa­da­ry­ti“, – sa­kė R.Ka­rob­lis.

Grės­mių ver­ti­ni­me nu­ro­do­ma, kad Ru­si­jos žval­gy­ba per­nai rin­ko in­for­ma­ci­ją apie dvi­gu­bą Lie­tu­vos ir Ru­si­jos pi­lie­ty­bę tu­rin­čius as­me­nis bei ieš­ko­jo ga­li­my­bių juos įtrauk­ti į žval­gy­bi­nę veik­lą.

Pa­si­nau­do­jant at­nau­jin­ta pri­va­lo­mą­ja pra­di­ne ka­ro tar­ny­ba sie­kia­ma in­fil­truo­ti į kraš­to ap­sau­gos sis­te­mą už­ver­buo­tus ar­ba ki­taip pa­veik­tus as­me­nis, o šauk­ti­niais tar­nau­jan­tys ir su prieš­iš­ko­mis vals­ty­bė­mis są­sa­jų tu­rin­tys ar ki­taip pa­žei­džia­mi as­me­nys iš­lie­ka po­ten­cia­lūs ver­ba­vi­mo tai­ki­niai.

2015 me­tais Lie­tu­va grą­ži­no šau­ki­mą į ka­riuo­me­nę rea­guo­da­ma į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne. Šiuo me­tu į ka­riuo­me­nę kas­met šau­kia­ma 3–3,5 tūkst. jau­nuo­lių nuo 19 iki 26 me­tų.