Rusija graso: į NATO veiksmus „neliks neatsakyta“
Į NA­TO veiks­mus stip­ri­nant Al­jan­so ry­ti­nį spar­ną „ne­liks ne­at­sa­ky­ta“, sa­ko Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius prie NA­TO Alek­sand­ras Gruš­ko.

„Nuo NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Vel­se Al­jan­so mi­nis­trų su­si­ti­ki­mai bu­vo pra­ktiš­kai vie­no­di ir, de­ja, po­zi­ty­vūs sig­na­lai dėl NA­TO ir Ru­si­jos san­ty­kių ne­bu­vo siun­čia­mi. To­kia po­li­ti­ka tam­pa il­ga­lai­ke. Pa­vyz­džiui, ne­va stip­ri­nant va­di­na­mą­jį Al­jan­so ry­ti­nį flan­gą ba­ta­lio­no ly­giu yra for­muo­ja­mi tarp­tau­ti­niai kon­tin­gen­tai, ir jie Bal­ti­jos ša­ly­se bei Len­ki­jo­je bus dis­lo­kuo­ti 2017 me­tais“, – sa­kė A.Gruš­ko ru­sų dien­raš­čiui „Iz­ves­ti­ja“.

„Į NA­TO prie­mo­nes ne­liks ne­at­sa­ky­ta“, – pri­dū­rė dip­lo­ma­tas ir pa­brė­žė, kad Al­jan­sas taip pat nu­spren­dė di­din­ti sa­vo bu­vi­mą Juo­do­sios jū­ros re­gio­ne.

Taip A.Gruš­ko kal­bė­jo, Al­jan­so gy­ny­bos mi­nis­trams pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­ne­šus apie pa­žan­gą 2017 me­tų pra­džio­je ruo­šian­tis dis­lo­kuo­ti po tarp­tau­ti­nį są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­ną kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je ir Len­ki­jo­je, iš vi­so apie 4 tūkst. ka­rių.

Rem­da­ma­si šal­ti­niais, „Iz­ves­ti­ja“ pra­ne­šė, kad NA­TO spren­di­mą dis­lo­kuo­ti šiuos ba­ta­lio­nus dip­lo­ma­tai ap­tars NA­TO ir Ru­si­jos ta­ry­bo­je lap­kri­čio me­nė­sį.

Ru­si­ja NA­TO dis­lo­kuo­ja­mus pa­jė­gu­mus Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je ver­ti­na kaip grės­min­gą Al­jan­so ar­tė­ji­mą prie jos sie­nų. Ta­čiau NA­TO ti­ki­na esan­ti pri­vers­ta taip elg­tis dėl ru­sų ke­lia­mos grės­mės.

Įtam­pa tarp Al­jan­so ir Mask­vos pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis vėl iš­au­go, Ru­si­jai Ka­ra­liau­čiu­je pra­ty­boms dis­lo­ka­vus bran­duo­li­nį už­tai­są ga­lin­čių ne­šti trum­po­jo nuo­to­lio ra­ke­tų komp­lek­sus „Is­kan­der“. Taip pat Ru­si­ja pra­ėju­sią sa­vai­tę su­stip­ri­no Bal­ti­jos lai­vy­ną dviem lai­vais, ap­gink­luo­tais bran­duo­li­nes gal­vu­tes ga­lin­čių ne­šti il­go­jo nuo­to­lio ra­ke­tų komp­lek­sais „Ka­libr“.