Rusija grasina Kaliningrade dislokuoti „Iskander“
Ga­li­mas ma­žo nuo­to­lio ba­lis­ti­nių ra­ke­tų „Is­kan­der“ dis­lo­ka­vi­mas Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je tap­tų rim­tu Mask­vos at­sa­ku į NA­TO veiks­mu Eu­ro­po­je, par­eiš­kė Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas.

„Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad tai rim­tas gink­las. Jei­gu bū­tų nu­spręs­ta jį dis­lo­kuo­ti – o tai pa­da­ry­ti tu­ri­me vi­sas tei­ses – Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos te­ri­to­ri­jo­je Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je, tai bū­tų rim­tas at­sa­kas į JAV ir NA­TO veiks­mus Eu­ro­po­je“, – jis sa­kė duo­da­mas in­ter­viu nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“, ku­ris bu­vo pa­skelb­tas šeš­ta­die­nį.

„Ka­riuo­me­nės eks­per­tų duo­me­ni­mis, „Is­kan­der“ ga­li nu­skrie­ti 500 km, o tai reiš­kia, kad į jų pa­sie­kia­mą zo­ną pa­tek­tų di­džio­ji da­lis Len­ki­jos te­ri­to­ri­jos ir vi­sos trys Bal­ti­jos vals­ty­bės“, – pa­brė­žė dip­lo­ma­tas.

Jis pri­dū­rė, kad „JAV prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos sis­te­mos pri­ar­ti­ni­mas prie mū­sų sie­nų, be abe­jo, ver­čia Ru­si­ją im­tis at­sa­ko­mų­jų žings­nių“.

„Dėl to im­ama­si įvai­rių at­sa­ko­mų­jų prie­mo­nių ir ku­ria­mos (nau­jos). Be ki­ta ko, pri­im­tas spren­di­mas dis­lo­kuo­ti prie Ru­si­jos va­ka­ri­nių sie­nų tris di­vi­zi­jas, iš ku­rių vie­na – tan­kų“, – sa­kė A.Udal­co­vas.

Mi­nis­tras: tai ne­tu­ri nie­ko bendra

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad Ru­si­jos ke­ti­ni­mai Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je dis­lo­kuo­ti ma­žo nuo­to­lio ba­lis­ti­nes ra­ke­tas „Is­kan­der“ ne­tu­ri nie­ko bend­ra su Mask­vos at­sa­ku į NA­TO veiks­mus Eu­ro­po­je. Li­nas Lin­ke­vi­čius, ko­men­tuo­da­mas Ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus Alek­sand­ro Udal­co­vo par­eiš­ki­mą, kad ra­ke­tų dis­lo­ka­vi­mas bū­tų rim­tas at­sa­kas į JAV ir NA­TO veiks­mus Eu­ro­po­je, ma­no, jog Ru­si­ja ra­ke­tų dis­lo­ka­vi­mui ruo­šia­si jau se­niai.

„Pir­miau­sia tai ne­tu­ri nie­ko bend­ra su at­sa­ko­mai­siais veiks­mais, ka­dan­gi prieš­ra­ke­ti­nis sky­das vi­siš­kai ne tam nu­kreip­tas ir tas ne kar­tą bu­vo ar­gu­men­tuo­tai pa­aiš­kin­ta, o prie­žas­čių, kad kiš ti­krų­jų kaup­ti šią gink­luo­tę ir dis­lo­kuo­ti pa­na­šius pa­jė­gu­mus, Ru­si­jai nie­ka­da pa­pras­tai ne­rei­kė­da­vo su­ras­ti. Tie spren­di­mai pri­ima­mi pa­pras­tai prieš tam ti­krą lai­ką, ne­tgi po­rą me­tų, ir tai yra tik pre­teks­tas – tai daž­nai pro­pa­gan­diš­kai iš­nau­do­ja­ma sa­vais tiks­lais ir gal pa­tei­si­nant kai ku­riuos veiks­mus ar prie­mo­nes“, – BNS sek­ma­die­nį sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

„Aš vi­siš­kai net ne­abe­jo­ju, kad jie tą ke­ti­na da­ry­ti, ir tam ruo­šia­si jau ne va­kar ir ne prieš sa­vai­tę“, – pri­dū­rė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras.

Pa­sak L.Lin­ke­vi­čiaus, ne­pai­sant pro­pa­gan­di­nių kal­bų, Lie­tu­va ir ki­tos Bal­ti­jos ša­lys tu­ri la­bai ra­miai, at­sa­kin­gai da­ry­ti tai, ką yra įsi­pa­rei­go­ję, ga­ran­tuo­jant ša­lių sau­gu­mą. Jis pa­brė­žė, kad Ru­si­jos ka­ri­nis in­ten­sy­vu­mas ap­link Bal­ti­jos ša­lis, pra­ty­bų apim­tys, ka­rių skai­čius to­li gra­žu net ne­pa­ly­gi­na­mas su tuo, „kas yra mū­sų te­ri­to­ri­jo­je“.

„Vi­si pui­kiai tą su­pran­ta, bet tam, kad pa­tei­sin­tų sa­vo veiks­mus, ga­li­ma vi­sa­da pa­aiš­kin­ti ne­va tai at­sa­ku. Nė­ra į ką at­sa­ky­ti, nes tie pa­jė­gu­mai, ku­rie vys­to­mi mū­sų ša­ly­se ar kad ir pa­pil­do­mi pa­jė­gu­mai, apie ku­riuos da­bar kal­bam – ba­ta­lio­no dy­džio vie­ne­tas, dis­lo­kuo­tas kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­lių, ti­krai ne­pa­kei­čia stra­te­gi­nės pu­siaus­vy­ros tiek, kad rei­kė­tų kaž­ko­kių at­sa­ko­mų­jų veiks­mų im­tis. Tai ga­li bū­ti nau­do­ja­ma tik kaip pre­teks­tas ir tai dar kar­tą įro­do, kad ne­pai­sant pro­pa­gan­di­nių vi­sų kal­bė­ji­mų, tie­siog tu­ri­me la­bai ra­miai, at­sa­kin­gai da­ry­ti tai, ką esa­me įsi­pa­rei­go­ję, ga­ran­tuo­ti mū­sų ša­lių sau­gu­mą, ir tą al­jan­sas da­rys, ne­pai­sant pro­pa­gan­di­nio triukš­mo, ku­ris yra, ir ne tam, kad di­din­tu­me įtam­pą, kad kaž­kam gra­sin­tu­me, bet tam, kad ga­ran­tuo­tu­me sau­gu­mą ir kad ne­bū­tų abe­jo­nių, kad rim­tai į tai žiū­ri­ma“, – kal­bė­jo L.Lin­ke­vi­čius.

Jo ma­ny­mu, pa­na­šų par­eiš­ki­mą šeš­ta­die­nį pa­da­rė ir Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas, Suo­mi­jo­je par­eiš­kęs, kad Ru­si­ja per­kel­tų dau­giau sa­vo gink­luo­tų­jų pa­jė­gų prie sie­nos su Suo­mi­ja, jei­gu ši įsto­tų į NA­TO.

„Ly­giai tas pats par­eiš­ki­mas Suo­mi­jo­je – kai pre­zi­den­tas Pu­ti­nas pa­sa­kė, kad apie 1,5 tūkst. ki­lo­me­trų ati­trauk­ta nuo Suo­mi­jos pa­jė­gu­mai ir kad jie bus grą­žin­ti. Mes ti­krai pui­kiai ži­no­me iš dau­ge­lio šal­ti­nių, kad tie pa­jė­gu­mai kaip mi­ni­mum ke­lis kar­tus vir­ši­ja tuos pa­jė­gu­mus, ku­rie yra mū­sų re­gio­ne. Tai jau da­bar jie yra, jie nie­kur ne­ati­trauk­ti, ir tai skam­ba gal­būt kam nors įti­ki­na­mai, bet iš ti­krų­jų tai yra gry­nai pro­pa­gan­di­niai ėji­mai, ku­riais no­ri­ma pa­tei­sin­ti sa­vo veiks­mus“, – sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.