Rusija gali veikti Lietuvoje prisidengdama terorizmu
Ru­si­ja ir Bal­ta­ru­si­ja ga­li veik­ti Lie­tu­vo­je pri­si­deng­da­ma te­ro­riz­mu, sa­ko Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) di­rek­to­riaus Da­rius Jau­niš­kis.

„Nie­ka­da ne­ga­li­me bū­ti ti­kri, kad koks vie­ni­šas vil­kas ar kaž­koks ne­aiš­kia men­ta­li­ne kryp­ti­mi žmo­gus ne­pa­da­rys te­ro­ris­ti­nių ak­tų. Ne­pa­mirš­ki­me vėl­gi ir hib­ri­di­nio ka­ro. (...) Ga­li bū­ti tie­siog pri­si­den­giant te­ro­riz­mu tam ti­kri tiks­lai ir pla­nai įvyk­dy­ti bū­tent iš Ry­tų pu­sės“, – žur­na­lis­tams po su­si­ti­ki­mo su nau­juo­ju Mi­nis­trų ka­bi­ne­tu penk­ta­die­nį sa­kė VSD va­do­vas.

Jis pa­tvir­ti­no, kad kal­bė­da­mas apie ry­ti­nes ša­lis tu­ri ome­ny­je Bal­ta­ru­si­ją ir Ru­si­ją.

Įtam­pą dėl te­ro­riz­mo grės­mių pa­sta­rą­ją sa­vai­tę vėl su­stip­ri­no iš­puo­lis Vo­kie­ti­jo­je, kur į ka­lė­di­nę mu­gę įva­žia­vus su­nkve­ži­miui žu­vo 12 žmo­nių.

Ne­ga­li­ma at­mes­ti ga­li­my­bės, kad te­ro­ris­ti­niai iš­puo­liai bus vyk­do­mi ir Lie­tu­vo­je, tei­gė D.Jau­niš­kis.

„Nie­ka­da mes ne­ga­li­me bū­ti ga­ran­tuo­ti, kad tie da­ly­kai pas mus ne­pa­si­kar­tos ir tam tu­ri­me ruo­štis“, – sa­kė jis.

VSD di­rek­to­rius su­pa­žin­di­no nau­juo­sius mi­nis­trus su žval­gy­bos veik­la ir grės­mė­mis na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

„La­bai svar­bu yra nau­jai Vy­riau­sy­bei ir nau­jiems po­li­ti­kams, ku­rie at­ėjo val­dy­ti vals­ty­bės, su­si­pa­žin­ti su žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos dar­bu, kam rei­ka­lin­ga žval­gy­ba, jos dar­bo me­to­dais“, – kal­bė­jo D.Jau­niš­kis.

Jam an­tri­no ir mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis.

„Tai la­bai ge­ras pa­vyz­dys, pa­de­dant nau­jai ad­mi­nis­tra­ci­jai dar­buo­tis, kad tie žmo­nės, ku­rie ma­žiau tu­rė­jo rei­ka­lų, ga­lė­tų su­vok­ti, ko­kia at­sa­ko­my­bė yra mi­nis­tro vi­so­se sri­ty­se, kal­bant ir apie vals­ty­bės sau­gu­mą“, – sa­kė prem­je­ras.

Pa­na­šius mo­ky­mus VSD ža­da reng­ti ir nau­jie­siems Sei­mo na­riams.