Rusija boikotuoja Lietuvos iniciatyvą JT
Lie­tu­vos ini­cia­ty­va ket­vir­ta­die­nį ren­gia­mas už­da­ras Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos su­si­ti­ki­mas dėl Kry­mo. Prieš me­tus Ukrai­nos re­gio­ną anek­sa­vu­si Ru­si­ja jį boi­ko­tuo­ja.

„Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė mi­si­ja Jung­ti­nė­se Tau­to­se (JT) Niu­jor­ke ko­vo 19 die­nos po­pie­tę or­ga­ni­zuo­ja Ar­ria for­ma­to (ne­for­ma­lus JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos po­sė­dis, at­vi­ras vi­soms JT na­rėms – ne tik JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­rėms) po­sė­dį ap­tar­ti žmo­gaus tei­sių, spau­dos lais­vės, tau­ti­nių ma­žu­mų pa­dė­tį anek­suo­ta­me Kry­me ir pa­dė­tį Ukrai­nos ry­tuo­se“, - in­for­ma­vo Lie­tu­vos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­tas.

Šia­me ne­for­ma­lia­me po­sė­dy­je kvie­čia­mas da­ly­vau­ti Kry­mo to­to­rių ly­de­ris Mus­ta­fa Dže­mi­le­vas. To­to­riai ne­pri­ta­rė Kry­mo pri­jun­gi­mui prie Ru­si­jos.

„Šis Ar­ria for­ma­to su­si­ti­ki­mas už­da­ras spau­dai, ti­kė­ti­na, kad po ren­gi­nio ga­li bū­ti da­ro­mas su­si­ti­ki­mo dis­ku­si­jų pri­sta­ty­mas ar api­bend­ri­ni­mas spau­dos at­sto­vams. In­for­ma­ci­ją dėl ša­lių da­ly­va­vi­mo ar ne­da­ly­va­vi­mo tu­rė­si­me vė­liau – ta­čiau ne­for­ma­liai gir­dė­jo­me sig­na­lų, jog Ru­si­ja ke­ti­na boi­ko­tuo­ti ren­gi­nį“, - nu­ro­dė mi­nis­te­ri­ja.

Lie­tu­va Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­re yra iki šių me­tų pa­bai­gos.