Rusija bando Lietuvos kantrybę
Ru­si­jai tę­siant pro­vo­ka­ci­jas Lie­tu­vos pa­sie­ny­je, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius to­kius veiks­mus pri­ly­gi­na chu­li­ga­niz­mui ir tvir­ti­na ne­sup­ran­tan­tis jų tiks­lo. Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­riai įsi­ti­ki­nę, kad įvai­riais erd­vės pa­žei­di­mais ti­kri­na­mas mū­sų bud­ru­mas, ir įspė­ja, jog kar­tais toks el­ge­sys ga­li tu­rė­ti tra­giš­kų pa­sek­mių.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) va­kar pa­tvir­ti­no, kad trys Ru­si­jos sraig­tas­par­niai iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties ga­lė­jo įskris­ti į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją virš Viš­ty­čio eže­ro. Ta­čiau ar bu­vo pa­žeis­ta mū­sų ša­lies oro erd­vė, ne­aiš­ku, mat sraig­tas­par­nius ma­tė pa­sie­nie­čiai, bet ne­už­fik­sa­vo prie­tai­sai.

Kur kas rim­tes­nis in­ci­den­tas šią sa­vai­tę įvy­ko Bal­ti­jos jū­ro­je. Į Lie­tu­vą plau­kian­tis Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­ro lai­vas „USS Do­nald Cook“, vie­nas iš ke­tu­rių to­kių lai­vų, dis­lo­kuo­tų Eu­ro­po­je kaip NA­TO prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos da­lis, už­fik­sa­vo Ru­si­jos or­lai­vių Su-24 pro­vo­ka­ci­jas. Ru­sai net ke­lio­li­ka kar­tų itin pa­vo­jin­gu – vos 9 me­trų at­stu­mu – pra­skri­do virš lai­vo, ku­ria­me esan­tys gink­lai ga­li nu­muš­ti ba­lis­ti­nes ra­ke­tas už tūks­tan­čių ki­lo­me­trų, o ra­da­rai ga­li sek­ti net ma­žus tai­ki­nius. Ne­pai­sy­da­mas in­ci­den­to, va­kar „USS Do­nald Cook“ sėk­min­gai pri­siš­var­ta­vo Klai­pė­do­je.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas LŽ tei­gė, kad Ru­si­jos ak­ty­vu­mas Lie­tu­vos pa­sie­ny­je ma­to­mas jau ne­be pir­mus me­tus. „At­si­min­ki­me, kiek kar­tų bu­vo pa­kel­ti oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai, kiek kar­tų pa­vo­jin­gai ša­lia jų pi­ki­ra­vo Ru­si­jos ka­ri­niai or­lai­viai, kiek kar­tų truk­dy­ta mū­sų lai­vams ne­utra­liuo­se van­de­ny­se. Ru­si­jos ka­riš­kiai to­kiu bū­du ban­do mū­sų ne­rvų stip­ru­mą, ste­bi rea­ga­vi­mo lai­ką, de­mons­truo­ja jė­gą. Kol kas jo­kių rim­tes­nių in­ci­den­tų dėl to nė­ra įvy­kę, bet vi­si ži­no­me ne­se­ną Tur­ki­jos pa­vyz­dį, kai pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį šios ša­lies ir Si­ri­jos pa­sie­ny­je bu­vo nu­muš­tas Ru­si­jos ka­ri­nis lėk­tu­vas Su-24. Tai­gi to­kios pro­vo­ka­ci­jos – la­bai pa­vo­jin­gos“, – kal­bė­jo jis.

Ne­tu­ri įrodymų

Va­kar pa­va­ka­re Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas ka­pi­to­nas Gin­tau­tas Ciu­nis, ko­men­tuo­da­mas Ru­si­jos sraig­tas­par­nių pa­sis­krai­dy­mą mū­sų ša­lies pa­sie­ny­je, pra­ne­šė, jog oro erd­vės pa­žei­di­mas ne­bu­vo už­fik­suo­tas. Ta­čiau jis tei­gė ne­ga­lin­tis at­sa­ky­ti, ar Ru­si­jos or­lai­viai iš ti­krų­jų ne­pa­žei­dė Lie­tu­vos oro erd­vės.

Pra­ne­ši­mas, kad į mū­sų ša­lies te­ri­to­ri­ją iš Ru­si­jos gal­būt įskri­do trys sraig­tas­par­niai, per­duo­tas ba­lan­džio 12 die­ną. Sraig­tas­par­nius, ku­rie bu­vo be at­pa­ži­ni­mo ženk­lų, nuo že­mės fik­sa­vo Laz­di­jų rink­ti­nės pa­sie­nie­čiai. Ta­čiau, VSAT tei­gi­mu, jie ne­tu­ri tech­ni­nių prie­mo­nių, ku­rio­mis ga­lė­tų įro­dy­ti sie­nos pa­žei­di­mą.

Romo Jurgaičio nuotrauka

Ne­tu­rė­da­ma įro­dy­mų, Lie­tu­va dėl šio in­ci­den­to ne­reikš pre­ten­zi­jų Ru­si­jai. Kaip LŽ sa­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras L. Lin­ke­vi­čius, anks­čiau dėl pa­na­šių da­ly­kų kai­my­nams bu­vo įteik­ta ne vie­na no­ta, ta­čiau Ru­si­ja į jas ne­rea­ga­vo.

„Ru­si­jos pro­vo­ka­ci­jų Lie­tu­vos pa­sie­ny­je ne­ma­žė­ja. To­kie veiks­mai kaip nai­kin­tu­vų skrai­dy­mas ap­link JAV mi­ni­nin­ką aps­kri­tai ne­paaiš­ki­na­mi. Ti­kė­ki­mės, kad jie ne­išp­ro­vo­kuos rim­tes­nių da­ly­kų. Bet jei to­liau bus el­gia­ma­si taip ne­at­sa­kin­gai, ga­li įvyk­ti ir ne­ty­či­nis veiks­mas. Kal­bant apie sraig­tas­par­nių skrai­dy­mą prie mū­sų sie­nos – tai ti­krai nė­ra ge­ros va­lios de­mons­tra­vi­mas ar abi­pu­sio pa­si­ti­kė­ji­mo di­di­ni­mas. Tai chu­li­ga­niz­mas, ir ne­ži­nau, koks to­kių veiks­mų tiks­las“, – dės­tė mi­nis­tras.

Rei­kia de­ra­mo atsako

Sei­mo NSGK na­rės, bu­vu­sios kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės tei­gi­mu, dau­giau dė­me­sio iš Ru­si­jos su­lau­kia ne tik Lie­tu­va. „Tas pats vyks­ta prie Is­lan­di­jos, į ku­rią ame­ri­kie­čiai prieš sa­vai­tę su­grą­ži­no sa­vo nai­kin­tu­vus, kran­tų, tas pats – Nor­ve­gi­jo­je, ji pa­sta­ruo­ju me­tu stip­ri­na sa­vo oro erd­vę, tas pats – virš Juo­do­sios jū­ros. Ru­si­ja aki­vaiz­džiai sie­kia pa­de­mons­truo­ti „kon­tro­liuo­jan­ti pa­dė­tį“ ne­va sa­vo įta­kos zo­no­se. Ka­dai­se tai bu­vo ban­do­ma įtvir­tin­ti žo­džiu, da­bar de­mons­truo­ja­ma ir ka­ri­niu bū­du“, – pa­brė­žė po­li­ti­kė.

Ka­ro moks­lų ins­ti­tu­to Ka­ro is­to­ri­jos cen­tro vy­riau­sio­jo moks­lo dar­buo­to­jo prof. dr. Val­do Ra­ku­čio ma­ny­mu, nuo­la­ti­niais veiks­mais Lie­tu­vos pa­sie­ny­je Ru­si­ja nuo­lat ban­do per­ženg­ti nu­sta­ty­tas ri­bas ir pa­žiū­rė­ti, kas bus, juo­lab kad ne­su­lau­kia de­ra­mo at­sa­ko.

„Lie­tu­vai rei­kė­tų aiš­kiai rea­guo­ti į kiek­vie­ną in­ci­den­tą, ne­nu­leis­ti vis­ko ty­lo­mis. De­ja, mes la­bai daž­nai bū­na­me užk­lup­ti ne­pa­si­ren­gę. Tai di­džiau­sia mū­sų bė­da. Tu­ri­me bū­ti su­re­pe­ta­vę at­sa­ką. Žmo­nės, ku­rie dir­ba ope­ra­ty­vi­nė­se vie­to­se, tu­rė­tų bū­ti par­eng­ti sa­va­ran­kiš­kai pri­im­ti spren­di­mus bei stai­giai rea­guo­ti. Elg­tis kaip Tur­ki­ja mes gal ne­sa­me tiek stip­rūs, bet vi­sais at­ve­jais rei­kia ar­ba gar­siai rėk­ti, ar­ba veik­ti“, – tvir­ti­no jis.

Pro­vo­kuo­ja nuolat

2016 metų ko­vo mė­ne­sį Ru­si­jos eko­no­mi­nė­je zo­no­je Bal­ti­jos jū­ro­je vyks­tant lai­vų pra­ty­boms, šios ša­lies ka­ri­niai lai­vai ne­tei­sė­tai truk­dė lai­vy­bą Lie­tu­vos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je. Tai bu­vo jau an­tras toks in­ci­den­tas šiais me­tais, per­nai Ka­ri­nės jū­rų pa­jė­gos fik­sa­vo 5 to­kius at­ve­jus.

2015 metais Ru­si­jos ka­ri­nio jū­rų lai­vy­no veiks­mais bu­vo ban­do­ma trik­dy­ti jū­ri­nio ka­be­lio „Nord­Balt“ tie­si­mo dar­bus. Lie­tu­va dėl to iš­siun­tė tris no­tas, nė į vie­ną at­sa­ky­mo ne­ga­vo.

2014 metais Ru­si­ja at­siun­tė į Bal­ti­jos jū­rą ka­ro lai­vus, ku­rie ne­leis­ti­nai pri­ar­tė­jo prie Lie­tu­vos te­ri­to­ri­nių van­de­nų. Į pa­dan­gę te­ko kel­ti NA­TO dis­lo­kuo­tus nai­kin­tu­vus.

2012 metų ko­vą Ru­si­jos ka­ri­nis or­lai­vis Su-27 ties Viš­ty­čiu 12 ki­lo­me­trų įskri­do į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją, ap­si­su­ko ir grį­žo at­gal į Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus sri­tį. Dėl Lie­tu­vos oro erd­vės pa­žei­di­mo Lie­tu­va įtei­kė no­tą.

2005-ųjų rug­sė­jo 15 die­ną su­du­žo į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją Ša­kių ra­jo­ne įskri­dęs Ru­si­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų nai­kin­tu­vas Su-27. Jo pi­lo­tui ma­jo­rui Va­le­ri­jui Tro­ja­no­vui pa­vy­ko ka­ta­pul­tuo­tis. Ava­ri­jos prie­žas­tis ty­ru­si tarp­ži­ny­bi­nė ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad ka­tas­tro­fą su­kė­lė tech­ni­nių, or­ga­ni­za­ci­nių ir žmo­giš­kų­jų prie­žas­čių vi­su­ma. V. Tro­ja­no­vui bu­vo leis­ta iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos, nu­sta­čius, kad jo veiks­mai bu­vo ne­ty­či­niai.