Rusija atsisakė įteikti šaukimą Michailui Gorbačiovui liudyti Sausio 13-osios byloje
Ru­si­ja at­si­sa­kė įteik­ti šau­ki­mą bu­vu­siam So­vie­tų Są­jun­gos va­do­vui Mi­chai­lui Gor­ba­čio­vui liu­dy­ti Sau­sio 13-osios by­lo­je, an­tra­die­nį pra­ne­šė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas.

„Šian­dien Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ga­vo pra­ne­ši­mą iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, kad Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja at­si­sa­ko teik­ti tei­si­nę pa­gal­bą dėl do­ku­men­tų įtei­ki­mo M.S.Gor­ba­čio­vui“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Ja­me nu­ro­do­ma, kad Mask­va at­si­sa­ky­mą mo­ty­va­vo Lie­tu­vos ir Ru­si­jos su­tar­ties dėl tei­si­nės pa­gal­bos nuo­sta­ta, kad tei­si­nė pa­gal­ba ne­tei­kia­ma, jei­gu tai ga­li pa­kenk­ti ša­lies su­ve­re­ni­te­tui, sau­gu­mui ar­ba prieš­ta­rau­ji pa­grin­di­niams jos įsta­ty­mų pri­nci­pams.

Tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mas Ru­si­jos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai bu­vo iš­siųs­tas per­nai lap­kri­tį, Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui nu­spren­dus apk­laus­ti M.Gor­ba­čio­vą kaip spe­cia­lų­jį liu­dy­to­ją. Šis sta­tu­sas as­me­niui su­tei­kia­mas, kai jis apk­lau­sia­mas apie sa­vo veiks­mus, bet pa­grin­do įta­ri­mams par­eikš­ti ne­pa­kan­ka.

Tuo­me­ti­nis Lie­tu­vos va­do­vas Vy­tau­tas Lands­ber­gis sa­ko, kad Ru­si­ja den­gia nu­si­kal­ti­mais įta­ria­mą žmo­gų.

„Ru­si­ja vi­sa­da taip el­gia­si, ji den­gia įta­ria­mą nu­si­kal­ti­mais žmo­gų. Tas, ku­ris den­gia įta­ria­mą­jį, yra bend­ri­nin­kas. Ru­si­ja pri­sii­ma da­lį kal­tės. Gal­būt taip ir tu­ri bū­ti, nes Ru­si­ja yra So­vie­tų Są­jun­gos ne­šva­rių dar­be­lių tę­sė­ja“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos – At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Per so­vie­tų ag­re­si­ją 1991 me­tų sau­sio 13-ąją tė­vo ne­te­kęs Ro­ber­tas Po­vi­lai­tis BNS sa­kė, kad toks Ru­si­jos žings­nis jam ne­bu­vo ne­ti­kė­tas, ta­čiau ap­mau­dus – kaip ir M.Gor­ba­čio­vo spren­di­mas ig­no­ruo­ti šį pro­ce­są.

„La­bai ap­gai­les­tau­ju, kad Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja kaip vals­ty­bė at­si­sa­ko bend­ra­dar­biau­ti ti­riant ka­ro nu­si­kal­ti­mus ir nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui. Tai nė­ra ne­ti­kė­ta, bet la­bai gai­la“, – kal­bė­jo jis.

„Ki­tas ap­gai­les­ta­vi­mas jau apie M.Gor­ba­čio­vą kaip pi­lie­tį, žmo­gų, ku­riam ir­gi bu­vo įvai­riais bū­dais siun­čia­mas kvie­ti­mas – ne tik per Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ins­ti­tu­ci­jas. Jis yra pa­si­rin­kęs ig­no­ra­vi­mo stra­te­gi­ją, iš ko ga­li­ma su­pras­ti, kad jis kaip as­muo at­si­sa­ko pa­dė­ti nu­si­kal­ti­mus iš­aiš­kin­ti“, – sa­kė R.Po­vi­lai­tis.

Nu­ken­tė­ju­siuo­ju by­lo­je pri­pa­žin­tas R.Po­vi­lai­tis taip pat sa­ko esan­tis nu­si­vy­lęs tuo, kaip Lie­tu­vo­je bu­vo ti­ria­mas M.Gor­ba­čio­vo vaid­muo Sau­sio 13-osios nu­si­kal­ti­muo­se.

„Jo at­žvil­giu nė­ra nei iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, nei įta­ri­mų“, – pa­brė­žė jis.

Sau­sio 13-osios by­lą nag­ri­nė­jan­ti tei­sė­ja Ai­no­ra Kor­ne­li­ja Ma­ce­vi­čie­nė šių me­tų pra­džio­je pra­ne­šė, kad M.Gor­ba­čio­vui šau­ki­mą įteik­ti pa­vy­ko įpras­tu pa­štu. Tą pa­čią die­ną jis pra­ne­šė ne­ke­ti­nan­tis da­ly­vau­ti pro­ce­se.

Prieš pen­ke­rius me­tus Lie­tu­vos pro­ku­ro­rams vyk­dant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, Ru­si­ja taip pat ne­igia­mai at­sa­kė į pra­šy­mą apk­laus­ti M.Gor­ba­čio­vą.

Bu­vęs So­vie­tų Są­jun­gos ly­de­ris anks­čiau yra ne­igęs, kad da­vė įsa­ky­mą šau­dy­ti Vil­niu­je.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį dėl so­vie­tų ka­rių vyk­dy­tų veiks­mų prie Spau­dos rū­mų, Te­le­vi­zi­jos bokš­to bei Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­to nu­žu­dy­ta 14 ci­vi­lių. Šim­tai žmo­nių bu­vo su­žeis­ti.