Rusija atsisakė įsileisti G. Landsbergio delegaciją
Ru­si­ja at­si­sa­kė įsi­leis­ti eu­ro­par­la­men­ta­ro Gab­rie­liaus Lands­ber­gio de­le­ga­ci­ją į Mask­vą, kur po­li­ti­kas ke­ti­no lan­ky­tis mė­ne­sio pa­bai­go­je su ofi­cia­lia mi­si­ja, ro­do BNS gau­ta laiš­ko ko­pi­ja.

G.Lands­ber­gis Eu­ro­pos Par­la­men­to va­do­vą Mar­ti­ną Schul­zą in­for­ma­vo, kad Ru­si­ja, rea­guo­da­ma į ne­se­niai Eu­ro­pos Par­la­men­to pri­im­tą re­zo­liu­ci­ją, at­si­sa­kė iš­duo­ti vi­zas de­le­ga­ci­jos na­riams ir suo­rga­ni­zuo­ti ofi­cia­lius su­si­ti­ki­mus.

„(...) ma­no vi­zi­tui ne­bus or­ga­ni­zuo­ja­mi jo­kie su­si­ti­ki­mai su Ru­si­jos par­la­men­to na­riais ir par­ei­gū­nais. Dėl šios prie­žas­ties ma­no vi­zi­tas tap­tų ne­ofi­cia­lus ir vi­zos ne­bū­tų iš­duo­tos ma­ne ly­din­tiems as­me­nims“, - ra­šo­ma G.Lands­ber­gio laiš­ke.

Pa­sak jo, to­kią po­zi­ci­ją Ru­si­jos dip­lo­ma­tai iš­sa­kė per po­kal­bį te­le­fo­nu su Eu­ro­pos Par­la­men­to Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to par­ei­gū­nu an­tra­die­nį, nors dar pir­ma­die­nį Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius ES Vla­di­mi­ras Či­žo­vas ža­dė­jo pa­gal­bą ren­giant vi­zi­tą.

Spa­lio mė­ne­sį Eu­ro­pos Par­la­men­to Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas pa­ve­dė kon­ser­va­to­riui G.Lands­ber­giui par­eng­ti at­as­kai­tą apie Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Ru­si­jos san­ty­kius. Rink­ti me­džia­gą šiam do­ku­men­tui G.Landb­ser­gis Mask­vo­je ke­ti­no sau­sio 29-31 die­no­mis.