Rusai „kviečia pasiduoti“ NATO karius
Gre­ta Bal­ti­jos vals­ty­bių sie­nų vyks­tan­čio­se Ru­si­jos ka­ri­nė­se pra­ty­bo­se per gar­sia­kal­bius skam­ba gar­so įra­šas, ra­gi­nan­tis NA­TO ka­rius, ku­rie įvar­di­ja­mi kaip ag­re­so­riai, pa­si­duo­ti.

„NA­TO ka­riai! Jus ap­gau­di­nė­ja. Jūs – ne taik­da­riai! Su­dė­ki­te gink­lus! Jūs ka­riau­ja­te sve­ti­mo­je te­ri­to­ri­jo­je. Sa­vo klas­tin­gu puo­li­mu jūs su­drums­tė­te tai­kios ša­lies ra­my­bę. Su­lauk­si­te pel­ny­to at­pil­do ir tau­tos, ku­ri ne­pra­lai­mė­jo nei vie­no ka­ro, rūs­ty­bės. Mes­ki­te gink­lus, nu­sto­ki­te bū­ti ma­rio­ne­tė­mis sa­vo ly­de­rių ran­ko­se“, – kaip skel­bia Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­ra „Ria No­vos­ti“, toks ra­gi­ni­mas ta­ria­miems prieš­ams mo­te­riš­ku bal­su skam­ba per ka­ri­nes pra­ty­bas, vyks­tan­čias Le­ning­ra­do ir Psko­vo sri­ty­se. Ra­gi­ni­mas pa­si­duo­ti skam­ba ke­lio­mis Eu­ro­pos ša­lių kal­bo­mis, tarp jų – ru­siš­kai, ang­liš­kai ir vo­kiš­kai.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas sa­vo įra­še so­cia­li­nia­me tink­le ne­sis­te­bė­jo to­kia Ru­si­jos ka­ri­nių pa­jė­gų tak­ti­ka. „Per 76 me­tus nie­ko nau­jo taip ir ne­su­gal­vo­jo: „Jū­sų val­džia jus ap­gau­di­nė­ja“, „Į­sib­ro­vė­te į tai­kią ša­lį“ ir t.t. 1940 me­tais iš­da­lin­tuo­se po­kal­bių žo­dy­nuo­se taip pat bu­vo kvie­ti­mai pa­si­duo­ti“, – pri­mi­nė jis.

Ka­ri­nė­se pra­ty­bo­se „Są­vei­ka-2016“ da­ly­vau­ja Ru­si­jos Va­ka­rų ka­ri­nės apy­gar­dos ka­ri­niai da­li­niai, oro de­san­ti­nin­kai, taip pat Bal­ta­ru­si­jos, Ka­zachs­ta­no, Ar­mė­ni­jos, Ta­dži­ki­jos ir Kir­gi­zi­jos ka­ri­nės pa­jė­gos. Pra­ty­bos vyks­ta tri­juo­se spe­cia­li­zuo­tuo­se po­li­go­nuo­se Psko­vo ir Le­ning­ra­do sri­ty­se, esan­čio­se prie sie­nos su Es­ti­ja ir Lat­vi­ja. Pra­ne­ša­ma, kad mo­ky­mai vyks dviem eta­pais. Jų me­tų bus to­bu­li­na­ma dau­gia­na­cio­na­li­nės ka­rių gru­pės są­vei­ka, jos veiks­mai pa­aš­trė­jus konf­lik­ti­nei si­tua­ci­jai vie­na­me iš pra­ty­bo­se da­ly­vau­sian­čių vals­ty­bių pa­sie­nio re­gio­nų. Be to, tarp­tau­ti­nės pa­jė­gos mo­ky­sis blo­kuo­ti prieš­o ka­ri­nes gru­pes ir da­ly­vau­ti si­mu­liuo­ja­ma­me mū­šy­je. Pra­ty­bų me­tu ak­ty­viai nau­do­ja­ma ka­ri­nė avia­ci­ja ir ar­ti­le­ri­ja.

Ru­si­ja tei­gia, kad ka­ri­nės pra­ty­bos – pla­nuo­tos. Jo­se da­ly­vau­ja apie 6 tūkst. ka­rių ir iki 1 tūks­tan­čio ka­ri­nės tech­ni­kos vie­ne­tų.