Ruošiamasi perbraižyti rinkimų žemėlapį
Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams po­li­ti­kai su­sizg­ri­bo, kad dau­giau nei prieš du de­šimt­me­čius nu­sta­ty­tos 71 vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­gų ri­bos ta­po ne­beak­tua­lios, iš­krei­pian­čios rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Vy­riau­sia­sis rin­ki­mų prie­vaiz­das Ze­no­nas Vai­gaus­kas perb­rai­žy­ti ir nu­sta­ty­ti nau­jas rin­ki­mų apy­gar­das ža­da iki 2020 me­tų Sei­mo rin­ki­mų.

Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis ini­ci­ja­vo krei­pi­mą­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, kad bū­tų iš­aiš­kin­ta, ar ga­li at­ski­ro­se rin­ki­mų apy­gar­do­se rin­kė­jų skai­čius svy­ruo­ti nuo 0,8 iki 1,2 vi­du­ti­nio rin­kė­jų skai­čius. Toks reg­la­men­ta­vi­mas da­bar įtvir­tin­tas Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­me. „A­py­gar­dos su­skirs­ty­tos 1992 m. ir nuo to lai­ko ne­bu­vo jo­kių es­mi­nių re­for­mų, nors įvy­ko di­de­lių de­mog­ra­fi­nių pa­si­kei­ti­mų. Šiuo me­tu mies­tų, ypač Vil­niaus, rin­ki­mų apy­gar­dų rin­kė­jų skai­čius yra ge­ro­kai aukš­tes­nis nei vi­du­ti­nis“, - tei­gė par­la­men­ta­ras.

Pa­sak K. Ma­siu­lio, da­bar di­des­nė da­lis Sei­mo na­rių vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se iš­rink­ta ne­de­mo­kra­tiš­kai. „Vie­no­se apy­gar­do­se tą pa­tį Sei­mo na­rį ren­ka 43 tūkst. rin­kė­jų, ki­to­se 29 tūkst. Ar tai de­mo­kra­tiš­ka? Rin­kė­jo bal­sas di­de­lė­se apy­gar­do­se yra nu­ver­tin­tas ir le­mia 1,5 kar­to ma­žiau nei ma­žo­se“, - aiš­ki­no jis.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Z. Vai­gaus­kas pa­žy­mė­jo, kad prieš kiek­vie­nus Sei­mo rin­ki­mus apy­gar­dos ko­re­guo­ja­mos. „Tai – kos­me­ti­nis ko­re­ga­vi­mas, nes nau­jos rin­ki­mų apy­gar­dos nė­ra stei­gia­mos, se­no­sios – ne­nai­ki­na­mos, o tie­siog „pers­tumb­do­mos“ jų ri­bos, kad lik­tų įgy­ven­din­tas Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­me esan­tis rei­ka­la­vi­mas“, - por­ta­lui lzi­nios.lt tei­gė jis.

Pa­sak Z. Vai­gaus­ko, prieš kiek­vie­nus Sei­mo rin­ki­mus ko­re­guo­ja­mas ga­na ne­ma­žas apy­gar­dų skai­čius. „Juk no­rint vie­ną vien­man­da­tę rin­ki­mų apy­gar­dą pa­ko­re­guo­ti, rei­kia iš­kart dvi ko­re­guo­ti, kad iš vie­nos rin­kė­jų ati­mtu­me, o ki­tai pri­dė­tu­me“, - aiš­ki­no VRK va­do­vas.

ES­BO De­mo­kra­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų ir žmo­gaus tei­sių biu­ras re­ko­men­duo­ja, kad, re­mian­tis ge­rą­ja tarp­tau­ti­ne pra­kti­ka, nuo­kry­pis tarp apy­gar­dų rin­kė­jų skai­čiaus ne­tu­ri vir­šy­ti 10 proc. nuo vi­dur­kio. Da­bar Lie­tu­vo­je nuo­kry­pis ga­li bū­ti iki 20 proc. Z. Vai­gaus­ko tei­gi­mu, sie­kiant įgy­ven­din­ti ES­BO re­ko­men­da­ci­jas, reik­tų apy­gar­dų že­mė­la­pį iš nau­jo perb­rai­žy­ti. Pa­vyz­džiui, ma­žiau­siai dvie­jų pa­pil­do­mų apy­gar­dų rei­kė­tų Vil­niu­je, tuo me­tu Kau­ne iš 8 pa­lik­ti tek­tų 7 rin­ki­mų apy­gar­das, taip pat Šiau­liuo­se ga­li su­ma­žė­ti vie­na rin­ki­mų apy­gar­da.

Z. Vai­gaus­kas pa­žy­mė­jo, kad ki­tą­met vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se vien­man­da­tės rin­ki­mų apy­gar­dos bus „kos­me­tiš­kai“ pa­ko­re­guo­tos, pa­lie­kant da­bar nu­sta­ty­tą apy­gar­dų ri­bų nuo­kry­pį. VRK va­do­vo tei­gi­mu, su­da­ry­ti nau­ją rin­ki­mų apy­gar­dų že­mė­la­pį pla­nuo­ja­ma iki 2020 me­tų Sei­mo rin­ki­mų. „Nau­jai ki­tą­met iš­rink­ti Sei­mo na­riai jau tu­rės ži­no­ti, kad jų apy­gar­da se­kan­čiuo­se 2020-ųjų Sei­mo rin­ki­muo­se bus ki­to­kia“, - tei­gė Z. Vai­gaus­kas.