Ruošiamasi minėti 500-ąsias reformacijos metines
Lie­tu­vo­je ki­tais me­tais bus mi­ni­mos 500-osios re­for­ma­ci­jos me­ti­nės. Tam Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja pa­tvir­tin­ti šių me­ti­nių mi­nė­ji­mo pla­ną.

Ja­me nu­ma­ty­ta or­ga­ni­zuo­ti Lie­tu­vos re­for­ma­ci­jos ir lie­tu­viš­kos raš­ti­jos pra­di­nin­kų at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo pa­mink­lo sos­ti­nės Re­for­ma­tų par­ke skulp­tū­ri­nių – ar­chi­tek­tū­ri­nių idė­jų kon­kur­są.

Vy­riau­sy­bė taip pat nu­ma­to, kad ki­tą­met tu­rės bū­ti par­eng­ti tu­ris­ti­niai marš­ru­tai re­for­ma­ci­jos at­min­ties ke­liais: „Pro­tes­tan­tiš­kie­ji Rad­vi­lų ke­liai“, „Re­for­ma­ci­ja ir K.Do­ne­lai­čio ke­lias“, „Lie­tu­va ir re­for­ma­ci­nė Eu­ro­pa: Vil­nius-Vi­ten­ber­gas-Sie­na-Vil­nius“ bei iš­leis­tas ke­lio­nių va­do­vas.

Be ki­tų ini­cia­ty­vų, pla­nuo­ja­ma par­eng­ti ir iš­leis­ti evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų ir evan­ge­li­kų re­for­ma­tų kom­pak­ti­nę plokš­te­lę bei gies­mių rink­ti­nę.

Be šių dar­bų taip pat nu­ma­ty­ta or­ga­ni­zuo­ti įvai­rius se­mi­na­rus, ple­ne­rus, dis­ku­si­jas bei par­odas re­for­ma­ci­jos te­ma, leis­ti apie ją lei­di­nius.

Re­for­ma­ci­ja yra re­li­gi­nis są­jū­dis, eg­zis­ta­vęs XV – XVII am­žiaus Eu­ro­po­je. Jis sie­kė re­for­muo­ti Ro­mos ka­ta­li­ky­bės dok­tri­ną, kul­tą ir baž­ny­čią. Re­for­ma­ci­jos pra­džia lai­ko­mi 1517 me­tai, kai Mar­ti­nas Lut­he­ris Vo­kie­ti­jos mies­te Vi­ten­ber­ge pa­skel­bė sa­vo gar­sią­sias 95 te­zes, pri­ka­lęs jas prie baž­ny­čios du­rų.