Rumšiškių muziejaus direktorė: „Granatos“ festivalis draustas, atlygins nuostolius, bet daugiau šalia nebevyks
Nuo­sto­lius dėl su­de­gu­sių Rum­šiš­kių liau­dies bui­ties mu­zie­jaus pa­sta­tų at­ly­gins fes­ti­va­lis „Gra­na­tos“, sa­ko mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vio­le­ta Rei­pai­tė. Pa­sak jos, po šio gais­ro grei­čiau­siai dau­giau fes­ti­va­lis ne­be­bus ren­gia­mas mu­zie­jaus te­ri­to­ri­jo­je.

„Pa­mo­ka čia yra aiš­ki. Nu kam prob­le­mos? Ma­nau, kad ne (Rum­šiš­kė­se fes­ti­va­lis ne­be­vyks – BNS)“, – par­eiš­kė sek­ma­die­nio nak­tį nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­sio mu­zie­jaus va­do­vė.

Ta­čiau V.Rei­pai­tė BNS dar ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ko­kie nuo­sto­liai pa­tir­ti dėl su­de­gu­sių pa­sta­tų.

„Pa­vel­das yra su­nkiai įver­ti­na­mas. Ži­no­ma, yra pi­ni­gi­nė iš­raiš­ka, pa­žiū­rė­siu, kiek tuos pa­sta­tus, kaip eks­po­na­tus, bu­vo­me įver­ti­nę, bet šiaip fes­ti­va­lis yra draus­tas ir mums bus at­ly­gin­ta 100 proc. Tuo me­tu, kai vyks­ta fes­ti­va­lis jie ne­ša vi­są at­sa­ko­my­bę, kas be­nu­tik­tų,“ – tei­gė mu­zie­jaus va­do­vė, pa­sak ku­rios, mu­zie­jus su fes­ti­va­liu yra pa­si­ra­šęs su­tar­tį.

Vis dėl­to dėl ne­lai­mės ji kal­ti­na fes­ti­va­lį, bet dėl ko­kios prie­žas­ties įsip­lies­kė gais­ras – dėl fe­jer­ver­ko, nu­mes­tos nuo­rū­kos ar deg­tu­ko, di­rek­to­rė ne­prog­no­za­vo. Ji ti­ki­no, kad pa­sta­tuo­se „už­si­de­gi­mo ži­di­nių ne­bu­vo“.

„Ty­rė­jai aiš­ki­na­si prie­žas­tis. Bet pa­sta­tas tas ne­bu­vo įreng­tas, jo vi­dus, ten eks­po­na­tų ne­bu­vo, pa­sta­tai bu­vo tuš­ti, bu­vo ren­gia­mi eks­po­zi­ci­jai, ne­bu­vo jo­kių elek­tros ins­ta­lia­ci­jų, ne­bu­vo šil­dy­mo prie­tai­sų, tai... Ta­me ir es­mė, kad jie (pa­sta­tai – BNS) nu­to­lę nuo veiks­mo cen­tro,“ – aiš­ki­no V.Rei­pai­tė.

Mu­zie­jus pats ne­bu­vo apd­rau­dęs pa­sta­tus, ku­rie su­de­gė. „Ne, nu mu­zie­ju­je yra daug pa­sta­tų, 150, mes fi­ziš­kai jų ne­ga­li­me apd­raus­ti vi­sų ir ne­la­bai kas drau­džia, ži­no­ki­te, me­di­nius pa­sta­tus“, – sa­kė V.Rei­pai­tė.

Anot jos, to­kia su­tar­tis su „Gra­na­tos“ pa­si­ra­šo­ma kiek­vie­nais me­tais.

„Di­de­lė ma­sė žmo­nių ir vi­sa­da kaž­kaip rei­kia draus­tis. Ma­ža kas ga­li bū­ti... Čia yra penk­ti me­tai. Ket­ve­rius me­tus nuo­sto­liai bū­da­vo iš­min­džio­ta žo­lė ir ti­krai nie­ko ne­bu­vo dau­giau jo­kių ma­te­ria­li­nių, ne­bu­vo pa­žei­di­mų“, – aiš­ki­no mu­zie­jaus di­rek­to­rė.

Pa­klaus­ta, ar fes­ti­va­lio da­ly­viai ga­lė­jo lais­vai prie­iti prie mu­zie­jaus pa­sta­tų, ji to­kios ga­li­my­bės ne­at­me­tė: „Nak­tis bu­vo, su­nku pa­sa­ky­ti. Vi­si mu­zie­jaus pa­sta­tai, so­dy­bos ap­sau­go­tos. O ka­da yra daug žmo­nių, vis­ko ga­li bū­ti“, – ti­ki­no mu­zie­jaus va­do­vė.

V.Rei­pai­tė BNS sa­kė, kas su­de­gę pa­sta­tai „bus at­sta­ty­ti kaip įma­no­ma grei­čiau“.

Pa­sak jos, iš Ma­žo­sios Lie­tu­vos – Ši­lu­tės ra­jo­no Va­ba­lų kai­mo pa­sta­tai į Rum­šiš­kes bu­vo at­ga­ben­ti 1988 me­tais ir dėl pi­ni­gų sty­giaus ne­bu­vo tvar­ko­mi – at­nau­jin­ti bu­vo pra­dė­ti ne­se­niai, bet V.Rei­pai­tė ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kiek tiks­liai į jų at­nau­ji­ni­mą bu­vo in­ves­tuo­ta: „Ne­di­de­lės su­mos, pa­vyz­džiui, tik sto­gas per­deng­tas“.

Rum­šiš­kių liau­dies bui­ties mu­zie­ju­je sek­ma­die­nio nak­tį ki­lus gais­rui vi­siš­kai su­de­gė du eks­po­zi­ci­jos pa­sta­tai. Mu­zie­jaus di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas in­for­ma­ci­jai ir mu­zie­ji­nin­kys­tei Eli­gi­jus Ju­ven­ci­jus Mor­kū­nas BNS sa­kė, kad di­des­nio už ki­lu­sį šį­kart gais­ro mu­zie­ju­je nė­ra bu­vę.

Pra­ne­ši­mą apie gais­rą Bend­ra­sis pa­gal­bos cen­tras ga­vo 2.04 val., o ug­nis ga­lu­ti­nai su­tram­dy­ta par­yčiais – apie 4.37 val. Per gais­rą žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

Gais­rą ge­si­no di­de­lė ug­nia­ge­sių pa­jė­gos, iš vi­so į Rum­šiš­kes iš­siųs­ti 9 ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­liai, o vie­nu me­tu ge­si­no net sep­ty­ni.

Iki šiol Rum­šiš­kė­se dir­ba eks­per­tai – jie nu­sta­tys gais­ro prie­žas­tį.

Rum­šiš­kė­se šį sa­vait­ga­lį vy­ko fes­ti­va­lis „Gra­na­tos li­ve“.