Rukloje prisiekė pusšimtis naujų šauktinių
Penk­ta­die­nį mo­ko­ma­ja­me pul­ke Ruk­lo­je Jo­na­vos ra­jo­ne vy­ko nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja, Lie­tu­vai pri­sie­kė 52 ka­riai.

Jau­nuo­liai, į ka­riuo­me­nę at­vy­kę iš Klai­pė­dos aps­kri­ties, aš­tuo­nių sa­vai­čių ba­zi­nį ka­rio kur­są pra­dė­jo šių me­tų rugp­jū­čio 1 die­ną, o jį bai­gę tar­ny­bą tęs Ka­ri­nė­se jū­rų pa­jė­go­se, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Ki­tą sa­vai­tę prie­sai­ką duos ir 400 tar­ny­bą Tau­ra­gės ra­jo­ne įsi­kū­ru­sia­me Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­ta­ja­me pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ne rugp­jū­čio 1-ąją tar­ny­bą pra­dė­ję šauk­ti­niai.

De­vy­nių mė­ne­sių truk­mės nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą Sei­mas at­nau­ji­no per­nai ko­vą. Tai pa­da­ry­ta at­siž­vel­giant į pa­si­kei­tu­sią geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją ir vals­ty­bės sau­gu­mui ky­lan­čias grės­mes.

Grą­ži­nus šauk­ti­nių tar­ny­bą sie­kia­ma su­stip­rin­ti ir pa­grei­tin­ti ka­riuo­me­nės da­li­nių už­pil­dy­mą pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riais, su­for­muo­ti pa­kan­ka­mą ka­riuo­me­nės par­eng­tą­jį re­zer­vą ir už­ti­krin­ti tin­ka­mą pi­lie­čių pa­si­ren­gi­mą gin­ti sa­vo vals­ty­bę.

Šie­met, kaip ir per­nai, tar­ny­bą at­liks 3 tūkst. ka­ro prie­vo­li­nin­kų. Nuo 2017 me­tų į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą kas­met bus šau­kia­ma nuo 3,5 tūkst. iki 4 tūkst. ka­rių.