Rukloje planuojama dislokuoti Tarptautinį sąjungininkų batalioną
Tarp­tau­ti­nį NA­TO są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­ną ki­tų me­tų pa­va­sa­rį pla­nuo­ja­ma dis­lo­kuo­ti Ruk­lo­je, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

„Pla­nuo­ja­ma, kad Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mas, iš są­jun­gi­nin­kų ka­ri­nių vie­ne­tų su­for­muo­tas tarp­tau­ti­nis ba­ta­lio­nas į Lie­tu­vą at­vyks 2017 me­tų pra­džio­je. Nu­ma­to­ma dis­lo­ka­ci­jos vie­ta – Ruk­lo­je esan­tis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės da­li­nys“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Pir­ma­die­nį mi­nis­te­ri­ja BNS pa­tiks­li­no, kad ba­ta­lio­ną ti­ki­ma­si dis­lo­kuo­ti pa­va­sa­rį.

Siek­da­mas at­gra­sy­ti Ru­si­ją, Al­jan­sas šią va­sa­rą su­ta­rė po tarp­tau­ti­nį są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­ną dis­lo­kuo­ti kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je ir Len­ki­jo­je.

Lie­tu­vo­je ba­ta­lio­nui va­do­vaus Vo­kie­ti­ja, prie jo pla­nuo­ja jung­tis Be­ni­liuk­so ša­lių, Nor­ve­gi­jos, Kroa­ti­jos, Pra­ncū­zi­jos ka­riai.