Rukloje muštynių nebuvo
Ruk­lo­je dėl vie­ti­nių lie­tu­vių už­pul­tų pa­bė­gė­lių si­rių ma­si­nių muš­ty­nių ne­bu­vo, sa­ko Kau­no po­li­ci­jos va­do­vas Da­rius Žu­kaus­kas. Bus pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

„Jo­kių muš­ty­nių ne­bu­vo. Čia bu­vo tik pir­mi­nė in­for­ma­ci­ja“, – BNS tre­čia­die­nio va­ka­rą sa­kė D.Žu­kaus­kas.

Pa­sak jo, tre­čia­die­nį du vie­ti­niai gy­ven­to­jai už­si­puo­lė iš par­duo­tu­vės ėju­sias dvi si­res. Šioms pa­bė­gus į pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­trą ir pa­sis­kun­dus, jų drau­gai pa­bė­gė­liai iš­si­ruo­šė ei­ti į mies­te­lį pa­bė­gė­lių gin­ti.

„Mes at­vy­ko­me ir bu­vo už­kar­dy­tas jiems ke­lias iš­ei­ti iš pa­bė­gė­lių cen­tro. Pa­aiš­ki­no­me, kad Lie­tu­vo­je ga­lio­ja įsta­ty­mai ir kal­tie­ji bus nu­sta­ty­ti ty­ri­mo me­tu“, – kal­bė­jo D.Žu­kaus­kas.

Kau­no po­li­ci­ja pra­ne­šė, kad par­ei­gū­nams pa­si­kal­bė­jus su pa­bė­gė­liais šie ap­si­ra­mi­no. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, su­žeis­tų as­me­nų nė­ra, me­di­kų pa­gal­bos ne­pri­rei­kė nie­kam.

D.Žu­kaus­kas tei­gė, kad si­res už­si­puo­lę vie­ti­niai šiuo me­tu ieš­ko­mi po­li­ci­jos par­ei­gū­nų, o pa­čios si­rės – apk­lau­sia­mos. Spren­džia­mas klau­si­mas dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pra­dė­ji­mo.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas anks­čiau BNS tei­gė, kad, pa­gal pir­mi­nę in­for­ma­ci­ją ša­lia Ruk­los pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro vy­ko ma­si­nės muš­ty­nės, ku­rio­se da­ly­va­vo apie 30 ara­biš­kos kil­mės vy­rų.

Pa­sak jo, įvy­kio vie­to­je yra apie 20 po­li­ci­nin­kų. Į Ruk­lą taip pat at­vy­ko Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos par­ei­gū­nai.

Bus pra­dė­tas iki­teis­mi­nis tyrimas

Po­li­ci­ja ža­da pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, dviem Ruk­los gy­ven­to­jams, įta­ria­ma, mies­te­ly­je už­si­puo­lus dvi pa­bė­gė­les – si­rę ir ira­kie­tę.

„Pra­dė­si­me ty­ri­mą dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, chu­li­ga­niz­mo“, – BNS tre­čia­die­nio va­ka­rą sa­kė Kau­no po­li­ci­jos va­do­vas Da­rius Žu­kaus­kas.

„Ma­ny­čiau, kad mums tie­siog rei­kia dau­giau ati­du­mo vie­ni ki­tiems, dau­giau pa­gar­bos, dau­giau to­le­ran­ci­jos ir tai bus pa­grin­di­nė są­ly­ga sau­gu­mo si­tua­ci­jai ne tik Ruk­lo­je, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je. Tas įvy­kis pa­na­šus į pa­pras­tą chu­li­ga­niz­mą, at­ro­do, vi­sa tai tai­kiai pa­vy­ko iš­spręs­ti ir aš ti­kiu, kad tai bus tam ti­kra pa­mo­ka at­ei­čiai. Ži­di­nys, kiek aš su­pran­tu, ti­krai bu­vo ne pa­bė­gė­liai, kaip čia bu­vo gra­si­na­ma, o ki­ti, mū­siš­kiai gy­ven­to­jai. Tai ir­gi daug ką pa­sa­ko“, – Ži­nių ra­di­jui si­tua­ci­ją Ruk­lo­je ket­vir­ta­die­nį įver­ti­no Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Šiuo me­tu Ruk­lo­je esan­čia­me pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre gy­ve­na apie 180 pa­bė­gė­lių. Dau­giau­sia jų – žmo­nių iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų, per­kel­tų pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) prog­ra­mą.

Iš vi­so Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius. Šiuo me­tu į ša­lį per­kel­ta be­veik 200 as­me­nų.