Rukloje ir Marijampolėje tarnybą pradeda nauji šauktiniai
Pir­ma­die­nį nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą Ruk­lo­je ir Ma­ri­jam­po­lė­je pra­dės dau­giau kaip 400 šių me­tų šau­ki­mo ka­rių.

Da­lis jau­nuo­lių vi­są tar­ny­bą at­liks Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Vy­te­nio bend­ro­sios lo­gis­ti­kos par­amos ba­ta­lio­ne Ma­ri­jam­po­lė­je, ki­ti po ba­zi­nio ka­ri­nio ren­gi­mo Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­ja­me pul­ke Ruk­lo­je bus per­kel­ti į tar­ny­bos vie­tas Ma­ri­jam­po­lė­je, Kau­ne ir Vil­niu­je, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Anot jos, di­des­nė da­lis jau­nuo­lių tar­ny­bą at­lik­ti pa­si­rin­ko sa­vo no­ru, ki­ti iš­reiš­kė pir­mu­mo no­rą, jau bū­da­mi šau­kia­mų­jų są­ra­še.

Pir­mą­ją at­vy­ki­mo die­ną jau­nuo­liams bus iš­duo­da­mos uni­for­mos ir eki­puo­tė. Ka­riai su­si­pa­žins su da­li­niu ir tą pa­čią die­ną įsi­kurs ka­rei­vi­nė­se.

Pir­mą­sias aš­tuo­nias sa­vai­tes šauk­ti­niai ka­riai da­ly­vaus ba­zi­nia­me ka­rio kur­se: lan­kys teo­ri­nes pa­skai­tas, mo­ky­sis ri­kiuo­tės ir ka­ri­nių sta­tu­tų, įgis ka­ri­nės tak­ti­kos, in­ži­ne­ri­jos, to­pog­ra­fi­jos, ry­šių ir me­di­ci­nos ži­nių, su­si­pa­žins su gink­lais ir ry­šio prie­mo­nė­mis. Po šio kur­so pra­si­dės ka­rių spe­cia­lis­tų ren­gi­mo eta­pas.

Pa­si­bai­gus ba­zi­nio ren­gi­mo pe­rio­do Mo­ko­ma­ja­me pul­ke Ruk­lo­je, li­ku­sius še­šis ko­lek­ty­vi­nio ren­gi­mo mė­ne­sius ka­riai tar­naus pa­čių pa­si­rink­tuo­se da­li­niuo­se – Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Vy­te­nio bend­ro­sios lo­gis­ti­kos par­amos ba­ta­lio­ne Ma­ri­jam­po­lė­je, Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­ne Kau­ne ir Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­ne Vil­niu­je. Ko­lek­ty­vi­nio ren­gi­mo me­tu šauk­ti­niai bus mo­ko­mi veik­ti sa­vo pa­da­li­nio su­dė­ty­je, at­lik­ti jiems pa­skir­tas už­duo­tis.

Nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą šiais me­tais iš vi­so pra­dės 3 tūkst. šauk­ti­nių.