Rukla pabėgėlių laukia su nerimu
Už­sie­nie­čiai Ruk­los gat­vė­se vie­ti­nių jau se­niai ne­bes­te­bi­na, ta­čiau da­lis jų ne­ri­mau­ja, ar ki­tą­met ke­lis kar­tus iš­aug­sian­tis pa­bė­gė­lių skai­čius dvie­jų tūks­tan­čių gy­ven­to­jų mies­te­liui ne­taps per di­de­le naš­ta.

„Lau­kia­me pa­bė­gė­lių su ne­ri­mu, ta­čiau ir su ti­kė­ji­mu, kad ga­li­me su­sit­var­ky­ti. No­rė­tu­me ti­kė­ti, kad ir vals­ty­bė pa­si­ruo­šu­si mums pa­dė­ti,“, - sa­ko Jo­na­vos sa­vi­val­dy­bės me­ras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius.

Šiuo me­tu bal­ta­me triaukš­čia­me dvie­jų kor­pu­sų Pa­bė­gė­lių cen­tre įsi­kū­rę 35 at­vy­kė­liai iš Af­ga­nis­ta­no, Ukrai­nos, Ru­si­jos, Ira­ko, Si­ri­jos ir Šri Lan­kos. Nuo sau­sio šis skai­čius ge­ro­kai iš­augs, nes Ruk­los cen­tras ir pla­nuo­ja­mi steig­ti jo pa­da­li­niai ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se taps pir­mai­siais na­mais da­bar sto­vyk­lo­se Veng­ri­jo­je, Grai­ki­jo­je, Ita­li­jo­je ir Tur­ki­jo­je esan­tiems 1105 pa­bė­gė­liams iš Ira­ko, Si­ri­jos ir Eri­trė­jos, ku­riuos Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti per dve­jus me­tus.

Su­si­dū­ri­mas su sve­tim­ša­liais ruk­lie­čiams kul­tū­ri­nio šo­ko ne­su­kels, nes mies­te­ly­je nuo 1997 me­tų ne tik nuo­lat gy­ve­na de­šim­tys pa­bė­gė­lių, bet ir daž­nai at­vyks­ta ka­riai iš ki­tų NA­TO ša­lių da­ly­vau­ti pra­ty­bo­se ne­to­lie­se įsi­kū­ru­sia­me Gai­žiū­nų po­li­go­ne.

Ta­čiau Ruk­lo­je gy­ve­nan­ti 59-erių tech­ni­kė Eu­ge­ni­ja Boč­ko­vie­nė ne­ma­no, kad Lie­tu­va yra ge­riau­sia vie­ta nuo ka­ro bė­gan­tiems žmo­nėms, kai ku­rie ki­ti Ruk­los gy­ven­to­jai ne­ri­mau­ja dėl sau­gu­mo ir ga­li­mų li­gų.

„Jiems ten su­nku – ka­ras, bet kad Lie­tu­va tu­rė­tų dau­giau pra­mo­nės, kur juos įdar­bin­ti, kad jie ne­varg­tų čia pas mus at­ėję... Gal ke­le­tą įdar­bins, bet kad so­čiai įdar­bin­tų, aš ne­ti­kiu, ka­dan­gi lie­tu­viai pa­tys vaikš­to kam­pais“, - kal­ba Ruk­los gat­vė­je su­tik­ta mo­te­ris.

„Y­ra kaip yra, vi­siems už­teks tos vie­tos. Tik tiek, kad čia vi­so­kių li­gų jie pri­ve­ža iš vi­so­kių ša­lių, to­dėl la­bai bai­su, kad mū­sų vai­kai jo­mis ne­už­si­krės­tų“, - svars­to 28 me­tų Ie­va Tu­mi­naus­kie­nė, šiuo me­tu esan­ti mo­ti­nys­tės at­os­to­go­se.

„Aš gal­vo­ju, kad ge­riau ne­rei­kė­tų. Čia bu­vau jau, kai pa­bė­gė­liai bu­vo, bu­vo ir ne­ra­mu­mų, ir muš­ty­nių“, - tei­gia 55-erių be­dar­bis Vik­to­ras Go­rys.

Sa­vo ruo­žtu 23 me­tų ka­rys Pa­ulius Bal­sys ra­gi­na ne­sis­kųs­ti ir pa­dė­ti į ne­lai­mę pa­te­ku­siems žmo­nėms.

„Ko­dėl Vo­kie­ti­ja, ku­ri pri­ims 800 tūkst. pa­bė­gė­lių, ne­sis­kun­džia? Tai žmo­nės, bė­gan­tys ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo, o dėl to, kad jiems ten su­nku, ten vyks­ta ka­ras, juos per­se­kio­ja. Aš ma­nau, kad čia net nė­ra klau­si­mo“, - sa­ko ka­rys.

Pa­bė­gė­liams - lie­tu­vių kal­bos ir vi­suo­me­nės pa­ži­ni­mo kursai

Sa­vi­val­dy­bės me­ro tei­gi­mu, pa­bė­gė­liams bus su­teik­ta ga­li­my­bė įsi­dar­bin­ti ir Ruk­lo­je, ir Jo­na­vo­je, jų vai­kai lan­kys šių gy­ven­vie­čių švie­ti­mo įstai­gas.

Ne­ri­mą dėl už­kre­čia­mų li­gų at­ve­ži­mo spe­cia­lis­tai va­di­na ne­pag­rįs­tais ste­reo­ti­pais. „Ne­si­rū­pin­ki­te dėl to - jie ti­krai ne­at­neš į Eu­ro­pą jo­kių eg­zo­ti­nių li­gų, jie kaip tik pa­tys yra pa­žei­džia­mi dėl li­gų, ku­rios pa­pli­tu­sios Eu­ro­po­je ir ku­rių kol kas ne­su­ge­bė­jo­me pa­ža­bo­ti“, - sa­ko Lie­tu­vo­je vie­šin­ti Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vė Zsuz­san­na Ja­kab.

Tei­sė­sau­gai prob­le­mų su pa­bė­gė­liais bu­vo ki­lę prieš še­še­rius - sep­ty­ne­rius me­tus, kai pa­bė­gė­lių cen­tre di­džią­ją da­lį iš maž­daug 90 gy­ven­to­jų su­da­rė če­čė­nai, daž­nai konf­lik­tuo­da­vę su vie­ti­niais.

Vie­tos po­li­ci­jai vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras pa­ža­dė­jo pa­stip­ri­ni­mą, ta­čiau po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Vi­gin­tas Lu­ko­šius ti­ki­si, jog pri­imant di­de­lį skai­čių pa­bė­gė­lių in­ci­den­tų ne­be­kils, nes Ruk­lo­je su­ma­žė­jo pa­si­links­mi­ni­mo vie­tų, kur ga­li­ma var­to­ti al­ko­ho­lį, be to, pa­si­kei­tė mies­te­lio vi­suo­me­nė.

„Da­bar Ruk­los gy­ven­to­jai tu­rė­tų bū­ti la­biau to­le­ran­tiš­ki. In­ci­den­tai daž­niau­siai vyk­da­vo to­se vie­to­se, kur žmo­nės at­ei­da­vo pa­il­sė­ti, alaus bo­ka­lą iš­ger­ti“, - tei­gia par­ei­gū­nas.

Ruk­los pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre pa­bė­gė­liai 190 va­lan­dų mo­ky­sis lie­tu­vių kal­bos, 100 va­lan­dų - pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo­si, dar 40 va­lan­dų skir­ta vi­suo­me­nės pa­ži­ni­mo kur­sams.

Pa­gal da­bar­ti­nę tvar­ką, so­cia­li­nė in­teg­ra­ci­ja už­sie­nie­čiui pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre vyk­do­ma aš­tuo­nis mė­ne­sius, ta­čiau šį ter­mi­ną svars­to­ma ge­ro­kai su­trum­pin­ti, ir pa­bė­gė­lius anks­čiau per­kel­ti į ki­tas sa­vi­val­dy­bes.

Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre gy­ve­nan­tiems vien­gun­giams ir ne­ly­di­miems ne­pil­na­me­čiams per mė­ne­sį mo­ka­ma apie 71 eu­ro pa­šal­pa, su­tuok­ti­niams iš­mo­ka­mas maž­daug 61 eu­ras, to­kia pa­ti su­ma mo­ka­ma ir vai­kams iki 18 me­tų.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja už kiek­vie­ną pa­bė­gė­lį vals­ty­bėms na­rėms skirs po 6 tūkst. eu­rų, ta­čiau Vy­riau­sy­bė pri­pa­žįs­ta, kad to ne­pa­kaks ir rei­kės pa­pil­do­mai na­cio­na­li­nio biu­dže­to lė­šų.

„Jie kaip lais­vi žmo­nes, tu­ri to­kias pa­čias tei­ses kaip ir bet ku­ris ki­tas Lie­tu­vos pi­lie­tis. Mes tik kaip so­cia­li­niai dar­buo­to­jai par­odo­me, nu­krei­pia­me į Dar­bo bir­žą, po­lik­li­ni­ką ar par­duo­tu­vę“, - sa­ko Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro di­rek­to­rius Ro­ber­tas Mi­ku­lė­nas.

„Gal vie­nas, ki­tas at­vyks­tan­tis pa­bė­gė­lis ir yra su ne­ko­kia pra­ei­ti­mi, bet ir Lie­tu­vo­je pil­na to­kių žmo­nių. Ne­išs­kir­ki­me, kad če­čė­nas, af­ga­nis­ta­nie­tis ar koks nors pie­tie­tis yra kuo nors ki­toks ar kad čia su­si­rin­kę ko­kie te­ro­ris­tai. Vi­si mes vie­nos Že­mės gy­ven­to­jai“, - pri­dū­rė jis.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se in­teg­ruo­ja­si 105 žmo­nės, ku­rie anks­čiau gy­ve­no pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre.