Rūkantiems draudžiamose vietose – trigubai didesnės baudos
Sei­mas pri­ėmė Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so straips­nio pa­tai­sas, tri­gu­bai pa­di­din­da­mas bau­das už rū­ky­mą drau­džia­mo­se vie­to­se. Šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me tei­sės ak­te nu­sta­ty­tas bau­dų ver­tes li­tais siū­lo­ma tai­ky­ti eu­rais.

Nu­sta­ty­ta, kad rū­ky­mas vie­to­se, ku­rio­se pa­gal sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų spren­di­mus ar­ba pa­gal įsta­ty­mus drau­džia­ma tai da­ry­ti už­trau­kia įspė­ji­mą ar­ba bau­dą nuo dvi­de­šim­ties iki pen­kias­de­šim­ties eu­rų, ne­be li­tų, kaip yra įtvir­tin­ta šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me ko­dek­se. To­kiam spren­di­mui pri­ta­rė 77, nė vie­nas ne­bal­sa­vo prieš, 4 su­si­lai­kė Sei­mo na­riai.

Pa­tai­sos įsi­ga­lios 2015 m. lie­pos 1 d.