Rūkalių iš balkonų neišgina
Sei­mui an­trą kar­tą ne­pa­vy­ko užd­raus­ti rū­ky­ti dau­gia­bu­čių na­mų bal­ko­nuo­se.

Už drau­di­mą an­tra­die­nį bal­sa­vo 37 par­la­men­ta­rai, prieš bu­vo 22, su­si­lai­kė 25 Sei­mo na­riai. Vie­nin­giau­siai už drau­di­mą bal­sa­vo kon­ser­va­to­riai, tik vie­nas iš jų su­si­lai­kė, vie­nin­giau­si prieš bu­vo li­be­ra­lai, ki­tų frak­ci­jų at­sto­vai bal­sa­vo ir „už“, ir „prieš“.

Pa­gal pa­tai­sas, taip pat no­rė­ta užd­raus­ti rū­ky­ti te­ri­to­ri­jo­se ar­čiau ne­gu de­šimt me­trų spin­du­liu apie dau­gia­bu­čius gy­ve­na­muo­sius na­mus. Ta­čiau an­tra­die­nį pri­tar­ta pa­siū­ly­mui šios nor­mos at­si­sa­ky­ti.

„Gy­ven­to­jai, ku­rie gy­ve­na aukš­tes­niuo­se aukš­tuo­se, iš ti­krų­jų ne­tu­ri uos­ty­ti ir nuo­dy­tis dū­mais, ku­rie ky­la iš že­mes­nių aukš­tų, ypa­tin­gai vai­kai. Kai ku­ri sa­ko ir la­bai ne­tei­sin­gai in­terp­re­tuo­ja, kad bal­ko­nas yra pri­va­ti nuo­sa­vy­bė, taip nė­ra. Lif­tai, sto­gai ir bal­ko­nai yra bend­ro­sios nuo­sa­vy­bės ob­jek­tai“, – tvir­ti­no so­cial­de­mo­kra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė.

„Ne­to­le­ran­ci­ja ne­svei­kam poel­giui tu­rė­tų plis­ti, o ne ap­si­ri­bo­ti tuo, kiek esa­me pa­sie­kę“, – už pro­jek­tą agi­ta­vo kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis.

Pa­sak jo, di­de­lį pa­sip­rie­ši­ni­mą bu­vo su­kė­lęs ir drau­di­mas rū­ky­ti ka­vi­nė­se, res­to­ra­nuo­se, ta­čiau vi­suo­me­nė grei­tai pri­pra­to prie to ir yra pa­ten­kin­ta šiuo rei­ka­la­vi­mu.

Li­be­ra­las And­rius Ma­zu­ro­nis nau­ją­jį drau­di­mą rū­ky­ti bal­ko­nuo­se va­di­no ab­sur­diš­ku ir klau­sė, kaip įsta­ty­mo nor­ma bū­tų įgy­ven­di­na­ma.

„Man at­ro­do, kad tai dar vie­nas iš tų įsta­ty­mo pro­jek­tų, kai Sei­mas ban­do re­gu­liuo­ti tai, kas nė­ra Sei­mo va­lio­je“, – tei­gė jis.

Li­be­ra­las Kęs­tu­tis Gla­vec­kas iro­ni­za­vo, kad jam ne­pa­tin­ka ke­pa­mos žu­vis kva­pas bei siū­lė aps­vars­ty­ti ga­li­my­bę užd­raus­ti ir šį kva­pą. Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las svars­tė, kad užd­rau­dus rū­ky­mą, ki­tas žings­nis ga­lė­tų bū­ti drau­di­mas bal­ko­ne val­dy­ti rau­gin­tus ko­pūs­tus, nes jie ir­gi sklei­džia ne­ma­lo­nų kva­pą.

„Prak­tiš­kai nė vie­no­je pa­sau­lio vals­ty­bė­je nė­ra to­kio kon­kre­taus drau­di­mo. Iš ti­kro toks drau­di­mas eg­zis­tuo­ja tik Pa­pua Nau­jo­jo­je Gvi­nė­jo­je. Jis yra dėl to, kad jei­gu tas žmo­gus, įsi­li­pęs į pa­lmę, už­si­rū­kys, jis ga­li pa­deg­ti pa­lmę“, – sa­kė K.Gla­vec­kas.

Po­li­ci­jos ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai abe­jo­jo dėl to­kių pa­tai­sų pra­kti­nio įgy­ven­di­ni­mo.

Po bal­sa­vi­mo Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė pa­siū­lė mes­ti rū­ky­ti, tuo­met ne­rei­kė­tų pri­im­ti jo­kio įsta­ty­mo.

„Ne­rū­ky­ki­me vi­si, aiš­kin­ki­me ki­tiems, kad ne­rū­ky­tų, ir pa­nai­ki­na­me tą rū­ko­mą­jį čia (ša­lia Sei­mo sa­lės – BNS). Tai bus pir­mas žings­nis ne­rū­ky­ti. Vi­si su­tin­ka­te? Ge­rai, pa­pra­šy­si­me Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos rū­ko­mą­jį pa­nai­kin­ti“, – par­eiš­kė par­la­men­to va­do­vė, ne­pai­sy­da­ma gar­saus ko­le­gų ne­pri­ta­ri­mo.

2014 me­tų pa­bai­go­je Sei­mas jau mė­gi­no nu­sta­ty­ti to­kį drau­di­mą. Tuo­met pri­im­ti įsta­ty­mo pa­tai­są pri­trū­ko bal­sų. Pro­jek­to kri­ti­kai tvir­ti­no, kad taip Sei­mas įsi­vel­tų į bui­ti­nius konf­lik­tus, pa­pil­do­mai bū­tų ap­krau­ta po­li­ci­ja.