Rugsėjo pirmąją daugiau tėvų galės palydėti vaikus į mokyklą
Rug­sė­jo 1-ąją dau­giau tė­vų ga­lės pa­ly­dė­ti vai­kus į mo­kyk­lą ir kar­tu pa­si­džiaug­ti pir­mą­ja moks­lo me­tų die­na, ra­šo­ma pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, kad pa­gal nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są, tė­vai, ku­rie ne­tu­ri tei­sės į kas mė­ne­sį su­tei­kia­mas pa­pil­do­mas poil­sio die­nas (daž­nai va­di­na­mas „ma­ma­die­niais“ ar­ba „tė­va­die­niais“), au­gi­nan­tys vai­ką iki 14 me­tų, be­si­mo­kan­tį pa­gal prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo, pra­di­nio ug­dy­mo ar pa­grin­di­nio ug­dy­mo prog­ra­mas, pir­mą­ją moks­lo me­tų die­ną tu­ri tei­sę gau­ti ne ma­žiau kaip pu­sę dar­bo die­nos lais­vo lai­ko, pa­lie­kant jiems vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Nau­jo­vė ta, kad nuo šio ši ga­li­my­bė skir­ta ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų tė­vams. Be to, anks­čiau tai bu­vo tai­ko­ma au­gi­nan­tiems vai­kus iki 12 me­tų, o da­bar – iki 14 me­tų.