Rugsėjo 1-oji pažers naujovių mokykloms
Nau­jie­ji moks­lo me­tai at­neš po­ky­čių ša­lies bend­ro­jo la­vi­ni­mo įstai­goms. Jie pa­lies apie 330 tūkst. šie­met į mo­kyk­lų suo­lus sė­sian­čių mo­ki­nių ir per 30 tūkst. mo­ky­to­jų.

Va­kar ar­tė­jan­čių moks­lo me­tų nau­jo­ves var­di­jo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė. Ji iš­sky­rė tai, kad nuo rug­sė­jo 1-osios pir­mą­kart pe­da­go­gams bus mo­ka­ma už ko­le­gų pa­va­da­vi­mą, mo­ki­niai tu­rės dau­giau ga­li­my­bių da­ly­vau­ti po­pa­mo­ki­nė­je veik­lo­je, mo­kyk­lo­se tu­rė­tų vyk­ti spe­cia­lios fi­zi­nio ak­ty­vu­mo per­trau­kos.

Opo­zi­ci­ja baks­no­ja į ne­at­lik­tus dar­bus ir ap­gai­les­tau­ja, kad švie­ti­mo sri­ty­je Vy­riau­sy­bė tre­jus me­tus tryp­čio­jo vie­to­je.

Fi­zi­nis ak­ty­vu­mas ir pilietiškumas

A. Pi­trė­nie­nės tei­gi­mu, pa­grin­di­nis už­da­vi­nys ar­tė­jan­čiais moks­lo me­tais – pa­ge­rin­ti mo­ki­nių re­zul­ta­tus, su­ma­žin­ti at­otrū­kį tarp mo­kyk­lų veik­los ko­ky­bės. „Y­pa­tin­gą dė­me­sį tu­ri­me skir­ti pa­mo­koms. Ne­tu­ri bū­ti nė vie­nos pra­leis­tos pa­mo­kos. Nuo šių moks­lo me­tų pir­mą kar­tą bus mo­ka­ma mo­ky­to­jams už ko­le­gų pa­va­da­vi­mą, kad ne­ding­tų nė vie­na pa­mo­ka“, – sa­kė mi­nis­trė.

Ji taip pat pa­brė­žė, kad moks­lei­viams tu­ri bū­ti su­teik­ta ga­li­my­bė gau­ti ne­mo­ka­mas mo­ky­to­jų kon­sul­ta­ci­jas. „Kon­sul­ta­ci­jos ga­li bū­ti tei­kia­mos po ne­sėk­min­go kon­tro­li­nio dar­bo ar iš­ki­lus ne­aiš­ku­mų mo­kan­tis, ne­ati­de­dant pa­gal­bos vė­les­niam lai­kui. To­kios kon­sul­tuo­ti skir­tos va­lan­dos yra nu­ma­ty­tos bend­ruo­siuo­se ug­dy­mo pla­nuo­se, ir jos tu­ri bū­ti pa­nau­do­ja­mos“, – aiš­ki­no ji.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­duo­ja mo­kyk­loms penk­ta­die­niais reng­ti ma­žiau pa­mo­kų. Taip pat siū­lo­ma or­ga­ni­zuo­ti 25 mi­nu­čių fi­zi­nio ak­ty­vu­mo per­trau­kas. „Jos tu­rė­tų at­si­ras­ti kaip ga­li­my­bė, ypač mo­ki­niams, ku­rie 8–9 va­lan­das bū­na mo­kyk­lo­je, po penk­tos pa­mo­kos. Mo­kyk­la tu­rės su­si­tar­ti, kaip jie ju­dės, kur tai da­rys. Mer­gi­nos gal­būt šoks, ber­niu­kai spor­tuos“, – kal­bė­jo A. Pi­trė­nie­nė.

Nuo šių moks­lo me­tų dau­giau lai­ko – nuo bu­vu­sių 5 iki 20 va­lan­dų – nu­ma­to­ma skir­ti so­cia­li­nei veik­lai, ku­ri, kaip ti­ki­ma­si, pa­dės ug­dy­ti mo­ki­nių pi­lie­tiš­ku­mą, kū­ry­biš­ku­mą, at­sa­kin­gu­mą. Taip pat mo­kyk­los ra­gi­na­mos moks­lei­viams pa­siū­ly­ti pa­si­ren­ka­mų­jų da­ly­kų, ku­rių tu­ri­nys bū­tų sie­ja­mas su na­cio­na­li­nio sau­gu­mo te­mo­mis.

Po 15 eu­rų būreliams

Nuo spa­lio 1 die­nos bus įves­tas ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo krep­še­lis. Kiek­vie­nam po­pa­mo­ki­nius bū­re­lius lan­kan­čiam moks­lei­viui nu­ma­to­ma skir­ti po 15 eu­rų per mė­ne­sį.

For­ma­lio­jo švie­ti­mo mo­ki­nio krep­še­lį pla­nuo­ja­ma pa­keis­ti į kla­sės krep­še­lį. Kaip aiš­ki­no A. Pi­trė­nie­nė, mo­ki­nio krep­še­lis ne­bea­ti­tin­ka mo­kyk­lų po­rei­kių. Sie­kiant už­ti­krin­ti ge­res­nę ug­dy­mo ko­ky­bę mo­kyk­lo­se, so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą ug­dy­tis kiek­vie­nam mo­ki­niui, ne­prik­lau­so­mai nuo gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės, mo­kyk­los ti­po ir dy­džio, nuo sau­sio 1 die­nos kai ku­rio­se ša­lies mo­kyk­lo­se bus iš­ban­do­ma kla­sės krep­še­lio me­to­di­ka.

Pa­sak A. Pi­trė­nie­nės, nau­jie­ji moks­lo me­tai pa­skelb­ti Mo­kyk­los bend­ruo­me­nės me­tais. „Ska­ti­na­me tė­vus, mo­kyk­las ak­ty­viau bend­ra­dar­biau­ti dėl ko­ky­biš­kes­nio vai­kų ug­dy­mo, pa­lan­kes­nės mo­ky­mo ap­lin­kos kū­ri­mo“, – aiš­ki­no ji.

Mo­ki­nių tė­vų at­sto­vė Jo­lan­ta Ažon­de­nie­nė su­ti­ko, kad gim­dy­to­jai tu­ri ak­ty­viai da­ly­vau­ti vai­kų ug­dy­mo pro­ce­se kar­tu su mo­kyk­los bend­ruo­me­ne.

Nu­ro­dė bū­ti­nus dar­bus

Bu­vęs švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras par­la­men­ta­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad tre­ji Vy­riau­sy­bės me­tai pra­bė­go be es­min­ges­nių spren­di­mų švie­ti­mo sri­ty­je. Ar­tė­jant rug­sė­jo 1-ajai po­li­ti­kas nu­ro­dė, jo nuo­mo­ne, svar­biau­sius dar­bus, ku­riuos rei­kia at­lik­ti.

Anot G. Ste­po­na­vi­čiaus, bū­ti­na ska­tin­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įvai­ro­vę, di­din­ti dar­že­lių prie­ina­mu­mą, pa­vyz­džiui, pa­di­di­nus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo krep­še­lį nuo fi­nan­suo­ja­mų 4 iki 8 va­lan­dų per die­ną. Jis džiau­gė­si lė­šo­mis, skir­to­mis ne­for­ma­lia­jam ug­dy­mui. Esą tai leis į pra­smin­gą veik­lą įsi­trauk­ti bent pu­sei ša­lies moks­lei­vių.

Po­li­ti­kas at­krei­pė dė­me­sį į su­sto­ju­sią pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų tink­lo pert­var­ką. Esą bū­ti­na ne­di­de­les mo­ky­mo­si įstai­gas pri­jung­ti prie stip­res­nių mies­tuo­se vei­kian­čių pro­fe­si­nių mo­kyk­lų, kar­tu į jų val­dy­mą kaip da­li­nin­kes įtrauk­ti darb­da­vių or­ga­ni­za­ci­jas. „De­ra­mas žings­nis, pa­dė­sian­tis ju­dė­ti šia kryp­ti­mi, ga­lė­tų bū­ti „mi­ru­sių sie­lų“ pro­fe­si­nė­se mo­kyk­lo­se iš­gau­dy­mas“, – pa­brė­žė jis.

G. Ste­po­na­vi­čiaus nuo­mo­ne, ren­giant mo­ky­to­jus bū­ti­na dieg­ti es­mi­nius po­ky­čius, ku­rie su­stip­rin­tų jų kva­li­fi­ka­ci­ją, kel­tų pro­fe­si­jos pres­ti­žą ir di­din­tų ga­biau­sių stu­den­tų su­si­do­mė­ji­mą ja. Taip pat esą bū­ti­na ini­ci­juo­ti vė­luo­jan­čius spren­di­mus dėl aukš­tų­jų mo­kyk­lų jun­gi­mo­si.

Šie­met į mo­kyk­los suo­lus sės 330 tūkst. mo­ki­nių – 13 tūkst. vai­kų ma­žiau nei per­nai. Rug­sė­jo 1-ąją į mo­kyk­lą at­eis per 29 tūkst. pir­mo­kų. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais moks­lo me­tais, mo­kyk­los slenks­tį per­žengs tūks­tan­čiu dau­giau pir­mo­kė­lių. Abi­tu­rien­tų, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, su­ma­žė­jo dau­giau kaip 3 tūkst. – nuo 30,5 tūkst. iki 27 tūks­tan­čių.

Mo­kyk­lų ir mo­ky­to­jų skai­čius te­bė­ra pa­na­šus. Mo­ky­mo­si įstai­go­se dirbs apie 33 tūkst. pe­da­go­gų, o du­ris at­vers apie 1200 mo­kyk­lų.

Aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se šiais moks­lo me­tais stu­di­juos apie 135 tūkst. stu­den­tų. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, jų su­ma­žė­jo 3 tūks­tan­čiais. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos informacija