Rudenį socialdemokratai apsispręs dėl koalicijos su „valstiečiais“
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja rug­sė­jo pa­bai­go­je ar­ba spa­lio pra­džio­je tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti dėl to, ar trauk­tis iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su vals­tie­čiais ža­liai­siais, sa­ko par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja rug­sė­jo pa­bai­go­je ar­ba spa­lio pra­džio­je tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti dėl to, ar trauk­tis iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su vals­tie­čiais ža­liai­siais, sa­ko par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

Po­li­ti­kas sa­kė siū­ly­sian­tis, kad par­ti­jos pre­zi­diu­mas ket­vir­ta­die­nį pa­ves­tų šį klau­si­mą svars­ty­ti par­ti­jos ta­ry­bai.

„Siū­ly­siu pre­zi­diu­mui kreip­tis į ta­ry­bą, o ta­ry­bo­je dis­ku­tuo­sim pla­čiai (...). Ta­ry­ba rink­sis rug­sė­jo pa­bai­go­je – spa­lio pra­džio­je ir ten bus pri­im­tas es­mi­nis spren­di­mas“, – nau­jie­nų por­ta­lo 15min.lt kon­fe­ren­ci­jo­je tre­čia­die­nį sa­kė G.Pa­luc­kas.

Par­ti­jos pre­zi­diu­mui pri­klau­so apie 50 par­ti­jos va­do­vy­bės na­rių, ta­ry­bai – pen­kis­kart dau­giau.

Apie šiuos pla­nus G.Pa­luc­kas pra­ne­šė pra­ėjus die­nai po to, kai „vals­tie­čiai“ ir opo­zi­ci­jo­je esan­tys kon­ser­va­to­riai pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl bend­rų veiks­mų re­for­muo­jant urė­di­jas ir įve­dant leng­va­tą mo­kes­čiui už šildymą

Anot G.Pa­luc­ko, šis „vals­tie­čių“ ir kon­ser­va­to­rių su­si­ta­ri­mas ro­do, kad „a­tei­ty­je koa­li­ci­jos vi­du­je vis ma­žiau bus ieš­ko­ma bend­ro su­ta­ri­mo“.