Romas Valentukevčius traukiasi iš VTEK pirmininko pareigų
Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį Sei­mo pir­mi­nin­kui Vik­to­rui Pra­nckie­čiui įtei­kė pra­šy­mą at­leis­ti jį iš par­ei­gų, pra­ne­šė Sei­mo ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

Šian­dien po pie­tų pra­neš­ta, jog val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga bei so­cial­de­mo­kra­tai vie­nin­gai pri­ta­ria Ro­mo Va­len­tu­ke­vi­čiaus at­lei­di­mui iš Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pir­mi­nin­ko par­ei­gų, tei­gia Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Pri­ta­ri­mas yra tam ma­no skelb­tam spren­di­mui, kad jis ne­tu­rė­tų tęs­ti dar­bo“, – po koa­li­ci­jos koor­di­na­ci­nės ta­ry­bos po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė V.Pra­nckie­tis.

VTEK va­do­vo at­lei­di­mą Sei­mas tu­rė­tų svars­ty­ti ki­tą sa­vai­tę.

V.Pra­nckie­tis taip pat sa­kė be­si­džiau­gian­tis tre­čia­die­nį VTEK na­rių, nu­si­ša­li­nus R.Va­len­tu­ke­vi­čiui, pri­im­tu spren­di­mu, kad bu­vu­si Sei­mo na­rė „vals­tie­tė“ Gre­ta Kil­di­šie­nė pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mą ne­dek­la­ruo­da­ma, jog nau­do­ja­si au­to­mo­bi­liu „Ran­ge Ro­ver“, nuo­mo­ja­mu iš „vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­mo „Ag­ro­kon­cer­no“.

„Ma­no to­kia bu­vo to­kia nuo­mo­nė, VTEK ją pa­tvir­ti­no“, – sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Anot jo, šiuo me­tu taip pat svars­to­ma ga­li­my­bė pert­var­ky­ti VTEK, pa­kei­čiant įsta­ty­mą ir sie­kiant ko­mi­si­ją la­biau de­po­li­ti­zuo­ti. Ta­čiau kon­kre­čių de­ta­lių, kaip šis sie­kis bū­tų įgy­ven­din­tas, par­la­men­to va­do­vas tei­gė kol kas ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti.

„Mes kal­ba­me ir apie įsta­ty­mo per­žiū­rė­ji­mą, kad bū­tų kuo ma­žiau su­si­ję su po­li­ti­za­vi­mu. Jei ne­pa­keis­tu­me įsta­ty­mo, ta­da dau­gu­ma siū­lys kaž­ko­kią kan­di­da­tū­rą (į VTEK va­do­vus – BNS), kol kas kon­kre­taus as­mens ne­tu­ri­me“, – kal­bė­jo Sei­mo va­do­vas.

Jei R.Va­len­tu­ke­vi­čius bū­tų at­leis­tas, lai­ki­nai va­do­va­vi­mą VTEK tu­rė­tų pe­rim­ti vy­riau­sias pa­gal am­žių ko­mi­si­jos na­rys, tai yra pre­zi­den­tės pa­skir­tas tei­si­nin­kas Sau­lius Ka­tuo­ka. Ta­čiau, anot V.Pra­nckie­čio, S.Ka­tuo­ka at­si­sa­ko va­do­vau­ti ko­mi­si­jai dėl užim­tu­mo, to­dėl lai­ki­no­jo ko­mi­si­jos va­do­vo par­ei­gos ga­li bū­ti siū­lo­mos ku­riam nors ki­tam iš li­ku­sių ko­mi­si­jos na­rių.

Sei­mo pir­mi­nin­kas V.Pra­nckie­tis sau­sį par­agi­no R.Va­len­tu­ke­vi­čių trauk­tis iš par­ei­gų šiam pri­ėmus vie­nas­me­nį ir su ki­tais ko­mi­si­jos na­riais ne­de­rin­tą spren­di­mą, kad par­la­men­ta­rei G.Kil­di­šie­nei ne­rei­kė­jo dek­la­ruo­ti, jog va­ži­nė­ja ma­mos iš „Ag­ro­kon­cer­no“ nuo­mo­ja­mu au­to­mo­bi­liu. Šį R.Va­len­tu­ke­vi­čiaus spren­di­mą kri­ti­ka­vo ir ki­ti VTEK na­riai.

R.Va­len­tu­ke­vi­čius VTEK va­do­vu pa­skir­tas 2014 me­tais, tuo­me­ti­nės par­la­men­to va­do­vės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės siū­ly­mu, pa­gal par­la­men­ti­nių frak­ci­jų re­ko­men­da­ci­jas. Anks­čiau R.Va­len­tu­ke­vi­čius yra dir­bęs Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo Pri­ima­mo­jo sky­riaus ve­dė­ju, 1999–2013 me­tais ėjo Sei­mo kon­tro­lie­riaus par­ei­gas, dvi ka­den­ci­jas va­do­va­vo šiai įstai­gai.

Pa­gal įsta­ty­mą, VTEK pir­mi­nin­ką iš šios ko­mi­si­jos na­rių Sei­mo pir­mi­nin­ko tei­ki­mu ski­ria Sei­mas. VTEK su­da­ro pen­ki na­riai, ski­ria­mi pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai.

VTEK pri­žiū­ri, kaip įgy­ven­di­na­mi Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mas, Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mas, ti­ria pra­ne­ši­mus, skun­dus ir pra­šy­mus dėl vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čių as­me­nų ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to, se­ka vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją apie vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sį ir, jei yra pa­grįs­tų duo­me­nų, kad vals­ty­bės po­li­ti­kas pa­da­rė pa­žei­di­mą, per­duo­da šią in­for­ma­ci­ją iš­tir­ti ati­tin­ka­miems vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio kon­tro­lės su­bjek­tams ir pa­na­šiai.

R.Va­len­tu­ke­vi­čius jau anks­čiau bu­vo su­lau­kęs prie­kaiš­tų dėl ins­ti­tu­ci­jos po­li­ti­za­vi­mo. Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė pra­ėju­sį bir­že­lį Sei­me skai­ty­da­ma me­ti­nį pra­ne­ši­mą sa­kė, kad ap­si­va­ly­mas nuo ko­rup­ci­jos bū­tų grei­tes­nis, jei, pa­vyz­džiui, „Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja tap­tų po­li­ti­nės sis­te­mos mo­ra­lės ser­gė­to­ja, o ne su­si­te­pu­sių ba­lin­to­ja“.

VTEK va­do­vas kri­ti­kuo­tas, kai ne­įž­vel­gus pa­žei­di­mų ne­bu­vo pra­dė­tas ty­ri­mas dėl va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės skan­da­lo Drus­ki­nin­kuo­se, kai iš ko­mi­si­jos nu­skam­bė­jo siū­ly­mas įtei­sin­ti gy­ven­to­jų pi­ni­gi­nes do­va­nas me­di­kams.