Rolandui Paksui vėl bus veriamos Seimo durys
Dar kar­tą Ro­lan­dui Pa­ksui ban­do­ma at­ver­ti du­ris į Sei­mą. Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­joms už­si­mi­nus apie ga­li­mas sank­ci­jas Lie­tu­vai dėl to, kad ši ne­vyk­do Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mo dėl per ap­kal­tą nu­ša­lin­to pre­zi­den­to Ro­lan­do Pa­kso tei­sių, su­ju­do Sei­mas. Tei­sės ir tei­sėt­va­kos ko­mi­te­tas (TTK) pa­si­ry­žęs ar­ti­miau­siu me­tu teik­ti svars­ty­ti pra­ėju­sią ka­den­ci­ją kon­ser­va­to­rių par­eng­tą Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų va­rian­tą.

Prieš 13 me­tų pre­zi­den­to pos­to ne­te­ku­sio R. Pa­kso „rea­bi­li­ta­vi­mo“ prob­le­mą pa­vel­dė­ju­si nau­jo­ji val­džia su­lau­kė pers­pė­ji­mo, kad Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo (EŽTT) spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mą pri­žiū­rin­tis Eu­ro­pos Ta­ry­bos (ET) Mi­nis­trų Ko­mi­te­tas pir­mą kar­tą mū­sų ša­lies at­žvil­giu ga­li siū­ly­ti pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją. To­kiu bū­du tarp­tau­ti­nei bend­ruo­me­nei bū­tų pa­skelb­ta, kad Lie­tu­va ne­ger­bia Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mo. To­dėl še­še­rius me­tus ne­sėk­min­gai EŽTT spren­di­mą įgy­ven­din­ti mė­gi­nan­tis Sei­mas ry­žo­si dar vie­nam ban­dy­mui at­ver­ti R. Pa­ksui du­ris į Sei­mą. Pats eu­ro­par­la­men­ta­ras grei­to spren­di­mo ne­si­ti­ki.

Pro­jek­tas par­eng­tas

TTK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras sa­kė, kad ko­mi­te­tas ar­ti­miau­siu me­tu Sei­mui ke­ti­na teik­ti tas su R. Pa­ksu su­si­ju­sias Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas, ku­rias pra­ėju­sią ka­den­ci­ją blo­ka­vo val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Šį pa­tai­sų va­rian­tą kaip al­ter­na­ty­vą tuo­met par­en­gė kon­ser­va­to­riai. Pa­sak S. Šed­ba­ro, ten „su­dė­ti vi­si sau­gik­liai“. „Ma­nau, kad šias pa­tai­sas bū­tų ga­li­ma teik­ti kar­tu su in­di­vi­dua­laus skun­do į KT įtei­si­ni­mo pro­jek­tu, tuo­met gal ir pa­vyk­tų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė TTK vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Sei­mo Kons­ti­tu­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­rys Pe­tras Va­liū­nas taip pat pri­ta­rė, kad šio­je is­to­ri­jo­je pa­ga­liau rei­kė­tų pa­dė­ti taš­ką. Pa­sak jo, per dvi sa­vai­tes ko­mi­si­ja tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti dėl to­les­nės įvy­kių ei­gos. Ta­čiau P. Va­liū­nas ne­no­rė­jo prog­no­zuo­ti, ar šio­je ka­den­ci­jo­je ga­li pa­vyk­ti pri­im­ti rei­kia­mą spren­di­mą. „Vie­nos nuo­mo­nės nė­ra“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo na­rys.

Ro­lan­das Pa­ksas pri­si­pa­ži­no ne­la­bai ti­kįs, kad prob­le­mą iš­spręs ir da­bar­ti­nis Sei­mas.

Kon­ser­va­to­riai Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų pro­jek­te siū­lo, kad šiurkš­čiai Kons­ti­tu­ci­ją pa­žei­dęs ar­ba prie­sai­ką vals­ty­bei su­lau­žęs as­muo, ku­rį Sei­mas ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka pa­ša­li­no iš par­ei­gų ar pa­nai­ki­no Sei­mo na­rio man­da­tą, ne­ga­lė­tų bū­ti ren­ka­mas pre­zi­den­tu. Toks as­muo ga­lė­tų bū­ti ren­ka­mas Sei­mo na­riu, ta­čiau ne anks­čiau kaip po 10 me­tų nuo pa­ša­li­ni­mo iš par­ei­gų ar Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo. Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad toks as­muo ne­ga­lė­tų bū­ti ren­ka­mas Sei­mo pir­mi­nin­ku ir jo pa­va­duo­to­ju. Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją Sei­mui bal­suo­ti ne­sėk­min­gai teik­ta Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa taip pat nu­ma­tė 10 me­tų ri­bo­ji­mo ter­mi­ną, ta­čiau nie­ko ne­už­si­mi­nė apie drau­di­mą to­kiam as­me­niui kan­di­da­tuo­ti į pre­zi­den­tus. Kon­ser­va­to­riai ak­cen­ta­vo, kad jei to­kiam as­me­niui lei­džia­ma ei­tį į Sei­mą, ne­lie­ka kliū­čių jam siek­ti pre­zi­den­to pos­to.

Tei­sę rei­kia gerb­ti

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nės ir Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ins­ti­tu­to di­rek­to­rius Sau­lius Ka­tuo­ka pri­mi­nė, jog ET Mi­nis­trų Ko­mi­te­tas kar­tą jau svars­tė šio teis­mo spren­di­mo įgy­ven­di­ni­mą ir tuo­met pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­va im­asi tam ti­krų veiks­mų. „Ka­dan­gi Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) pa­sa­kė, kad šio spren­di­mo įgy­ven­di­ni­mas tu­ri bū­ti sie­ja­mas su Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa, Sei­mas ban­dė ją pri­im­ti. Ne­pa­vy­ko. Va­di­na­si, po­zi­ty­vūs Lie­tu­vos veiks­mai re­zul­ta­to ne­da­vė“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“, – sa­kė jis.

To­dėl ET Mi­nis­trų Ka­bi­ne­tas an­trą kar­tą grįž­ta prie klau­si­mo spren­di­mo. „Ir an­trą kar­tą pa­sa­kys, kad Lie­tu­va tu­ri iš­tai­sy­ti pa­dė­tį – R. Pa­ksui tu­ri bū­ti leis­ta kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą“, – tei­gė S. Ka­tuo­ka. Pa­sak tei­si­nin­ko, nors mū­sų ša­lis pa­gal Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mų vyk­dy­mą nė­ra „la­bai įstri­gu­si“, pats pa­kar­to­ti­nis svars­ty­mas „y­ra mi­nu­sas Lie­tu­vai“. „Vals­ty­bės tu­ri rea­guo­ti į to­kius ra­gi­ni­mus ir im­tis veiks­mų. At­sa­kin­gie­ji už par­la­men­to, Vy­riau­sy­bės dar­bą tu­ri pa­sis­teng­ti, kad teis­mo spren­di­mas bū­tų įvyk­dy­tas. Šio­je si­tua­ci­jo­je bū­ti tei­sės ni­hi­lis­tais ne­ga­li­ma, nes apie mus bū­tų su­for­muo­ta la­bai ne­igia­ma nuo­mo­nė. Tei­sę rei­kia gerb­ti. Ul­ti­ma ratio – ga­lu­ti­nis spren­di­mas“, – pa­brė­žė S. Ka­tuo­ka.

Grei­to spren­di­mo nesitiki

R. Pa­ksas pri­si­pa­ži­no, kad kiek­vie­nas pri­mi­ni­mas dėl ne­vyk­do­mo EŽTT spren­di­mą jam su­ke­lia tik vie­ną emo­ci­ją. „Kai pa­žei­džia­mos žmo­gaus tei­sės Ukrai­no­je, Ru­si­jo­je ar, at­sip­ra­šau, Zim­bab­vė­je, Lie­tu­va pir­mo­ji puo­la gin­ti tų tei­sių. Ta­čiau sa­vo pi­lie­čiai jai ne­rū­pi“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė eu­ro­par­la­men­ta­ras ir pa­šmaikš­ta­vo, kad rea­bi­li­ta­ci­jos, kaip pre­zi­den­tas Alek­sand­ras Stul­gins­kis, ma­tyt, su­lauks pra­ėjus 19 me­tų po mir­ties. Jo nuo­mo­ne, šį klau­si­mą bu­vo ga­li­ma iš­spręs­ti kur kas pa­praš­čiau, jei ne KT „už­sis­py­ri­mas“.

Pri­min­si­me, kad per­nai gruo­dį KT pri­pa­ži­no ne­kons­ti­tu­ci­niu Sei­mo nu­ta­ri­mą, ku­riuo bu­vo pa­tvir­tin­tos par­la­men­ti­nės gru­pės iš­va­dos, tei­gu­sios, jog R. Pa­kso ap­kal­ta ga­li bū­ti pa­nai­kin­ta po­li­ti­niu spren­di­mu. „Man nei šil­ta, nei šal­ta. Tai ne ma­no, o val­džios rei­ka­las. Jei no­ri keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją, te­gu kei­čia“, – kal­bė­jo eu­ro­par­la­men­ta­ras. Jis pri­si­pa­ži­no ne­la­bai ti­kįs, kad prob­le­mą iš­spręs ir da­bar­ti­nis Sei­mas. R. Pa­ksas ne­pa­sa­kė, ar no­rė­tų 2019 me­tais, pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai Briu­se­ly­je, grįž­ti į Lie­tu­vos po­li­ti­ką. „E­su per daug pa­ty­ręs, kad at­sa­ky­čiau į to­kį klau­si­mą. O Lie­tu­vai, ma­nau, pa­ty­ru­sių ne­rei­kia“, – tei­gė po­li­ti­kas.

EŽTT 2011 me­tais kons­ta­ta­vo, kad drau­di­mas R. Pa­ksui iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas ir pa­žei­džia Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­ją. KT yra iš­aiš­ki­nęs, kad tei­sė da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se R. Pa­ksui ga­li bū­ti su­teik­ta tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją.