Rolando Pakso neliečiamybė EP pakibo ant plauko
Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­lo pa­nai­kin­ti bu­vu­sio „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos pir­mi­nin­ko Ro­lan­do Pa­kso tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę.

To­kį spren­di­mą ko­mi­te­tas pri­ėmė už­da­ra­me po­sė­dy­je pir­ma­die­nio va­ka­rą, BNS pa­tvir­ti­no Eu­ro­pos Par­la­men­to at­sto­vas Lie­tu­vo­je Ro­ber­tas Po­go­re­lis.

Ko­mi­te­to spren­di­mas dar tu­rės bū­ti pa­tvir­tin­tas Eu­ro­pos Par­la­men­to ple­na­ri­nė­je se­si­jo­je. Pa­sak R.Po­go­re­lio, dėl R.Pa­kso ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo Eu­ro­pos Par­la­men­tas pla­nuo­ja bal­suo­ti tre­čia­die­nį.

Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai į Eu­ro­pos Par­la­men­tą dėl R.Rak­so ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo krei­pė­si per­nai pa­va­sa­rį. Par­ei­gū­nai no­ri pa­teik­ti jam įta­ri­mus dėl pre­ky­bos po­vei­kiu.

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad „Lie­tu­vos ry­to“ ži­niask­lai­dos gru­pės va­do­vas Ged­vy­das Vai­naus­kas su­ta­rė su R.Pa­ksu, jog šis už be­veik 10 tūkst. eu­rų ver­tės ky­šį pa­veiks sta­ty­bų ins­pek­to­rius, kad jie leis­tų nau­do­ti nau­ją „Nor­fos“ par­duo­tu­vę Prie­nuo­se.

Tiek R.Pa­ksas, tiek G.Vai­naus­kas sa­vo kal­tę ne­igia ir by­lą va­di­na po­li­ti­zuo­ta.