Rokiškyje posėdžiavo Lietuvos ir Latvijos vyriausybės
Penk­ta­die­nį, Bal­tų vie­ny­bės die­nos iš­va­ka­rė­se, Ro­kiš­ky­je įvy­ko Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos vy­riau­sy­bių bend­ra­sis po­sė­dis. Ja­me ap­tar­tos ga­li­my­bės, kaip su­stip­rin­ti ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mą įvai­rio­se stra­te­giš­kai reikš­min­go­se sri­ty­se. Po­sė­džiui va­do­va­vo Lie­tu­vos Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius ir Lat­vi­jos Mi­nis­trė Pir­mi­nin­kė Laim­duo­ta Strau­ju­ma.

Po­sė­dy­je pa­žy­mė­ta, kad abi ša­lis sie­ja glau­dūs ir įvai­ria­ly­piai san­ty­kiai, pa­brėž­tas sėk­min­gas pra­kti­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas tarp ša­ki­nių mi­nis­te­ri­jų, bend­ri in­te­re­sai Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne ir tvir­ta par­tne­rys­tė Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir NA­TO.

„Ša­lys iš­reiš­kė įsi­ti­ki­ni­mą, kad abi kai­my­ni­nes vals­ty­bes vie­ni­ja bend­ras tarp­tau­ti­nių san­ty­kių rai­dos ir re­gio­ni­nio sau­gu­mo si­tua­ci­jos ver­ti­ni­mas. To­dėl da­bar­ti­nės geo­po­li­ti­nės si­tua­ci­jos kon­teks­te bū­ti­na ak­ty­viau dirb­ti ska­ti­nant san­ty­kių plė­trą re­gio­ni­nės ener­ge­ti­kos ir trans­por­to sri­ty­se, įskai­tant inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą, ir bend­ra­dar­bia­vi­mą per sie­ną“, – pa­žy­mi Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas A. But­ke­vi­čius.

Siek­da­mos pa­sie­nio gy­ven­to­jų ge­ro­vės au­gi­mo, abi ša­lys su­si­ta­rė tęs­ti Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos tarp­vy­riau­sy­bi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną ko­mi­si­jos dar­bą, ku­ris bu­vo pri­pa­žin­tas reikš­min­gu ir efek­ty­viu for­ma­tu spren­džiant įvai­rius kon­kre­čius, pa­sie­nio gy­ven­to­jams svar­bius pra­kti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo klau­si­mus. Ša­lys su­si­ta­rė kuo anks­čiau su­šauk­ti ki­tą tarp­vy­riau­sy­bi­nės bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną ko­mi­si­jos po­sė­dį.

Po­sė­dy­je taip pat bu­vo iš­klau­sy­ta 2007–2013 me­tų Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną prog­ra­mos va­do­vau­jan­čio­sios ins­ti­tu­ci­jos pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie šią prog­ra­mą ir įgy­ven­din­tus par­amos pro­jek­tus, ska­ti­nan­čius pa­sie­nio re­gio­nų vys­ty­mą­si. Po­sė­džio da­ly­viai in­for­muo­ti apie 2014–2020 me­tų Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną prog­ra­mą, ku­rios lė­šo­mis nu­ma­ty­ta fi­nan­suo­ti pro­jek­tus, skir­tus ap­lin­kos iš­sau­go­ji­mui ir kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gai, užim­tu­mo ir so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos ska­ti­ni­mui bei vie­šų­jų pa­slau­gų ge­ri­ni­mui.

Iš­reikš­tas tvir­tas ryž­tas tęs­ti „Rail Bal­ti­ca“ ge­le­žin­ke­lio li­ni­jos pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo dar­bus, taip ska­tin­ti Bal­ti­jos ša­lių in­teg­ra­vi­mą­si į ES trans­por­to tink­lą, įvai­ri­nant trans­por­to srau­tą šiau­rės-pie­tų kryp­ti­mi.

Pa­brė­žiant ener­ge­ti­nio sau­gu­mo stip­ri­ni­mą, pa­tvir­tin­ta bū­ti­ny­bė tęs­ti dar­bus įgy­ven­di­nant pri­ori­te­ti­nius ener­ge­ti­kos pro­jek­tus, to­kius kaip elek­tros jung­čių to­bu­li­ni­mas, elek­tros ener­gi­jos sis­te­mų sinch­ro­ni­za­vi­mas su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos elek­tros ener­gi­jos tink­lais, bend­ros Bal­ti­jos ša­lių re­gio­ni­nės du­jų rin­kos su­kū­ri­mas. Ku­riant Bal­ti­jos ša­lių re­gio­ni­nę du­jų rin­ką bus sie­kia­ma efek­ty­viai iš­nau­do­ti esa­mą inf­ras­truk­tū­rą (In­čiu­kal­nio po­že­mi­nę du­jų sau­gyk­lą, Klai­pė­dos su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą), plė­to­ti nau­jas du­jų jung­tis (Klai­pė­da–­Kie­mė­nai, GIPL, „Bal­tic­con­nec­tor“) ir stip­rin­ti tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, nai­ki­nan­tį bar­je­rus tar­pu­sa­vio pre­ky­bai du­jo­mis.

Su­si­ti­ki­mo me­tu Lat­vi­jos at­sto­vai in­for­ma­vo Lie­tu­vos ko­le­gas apie sto­ji­mo į Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ją (EB­PO) pro­ce­są. Šį pro­ce­są šie­met pra­dė­jo ir Lie­tu­va. Ša­lys su­si­ta­rė tęs­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą ir da­ly­tis sto­ji­mo pro­ce­so pa­tir­ti­mi.

Bend­ra­ja­me po­sė­dy­je ap­tar­ti ak­tua­lūs ES dar­bot­var­kės klau­si­mai dėl mig­ra­ci­jos, kli­ma­to kai­tos, sau­gu­mo po­li­ti­kos ir stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos. Su­si­tar­ta to­liau koor­di­nuo­ti po­zi­ci­jas šiais klau­si­mais. Kal­bant apie mig­ra­ci­ją, bu­vo pri­pa­žin­ta, kad ES ir jos vals­ty­bės na­rės šiuo me­tu su­si­du­ria su bep­re­ce­den­čiais prie­globs­čio ieš­ko­to­jų srau­tais. Ša­lys iš­reiš­kė so­li­da­ru­mą su la­biau­siai pa­veik­to­mis vals­ty­bė­mis bei par­amą tiems prie­globs­čio ieš­ko­to­jams, ku­riems iš ti­krų­jų rei­ka­lin­ga tarp­tau­ti­nė ap­sau­ga. Pa­brėž­da­mos vi­saa­pi­man­čio ir geog­ra­fiš­kai su­ba­lan­suo­to mig­ra­ci­jos val­dy­mo reikš­mę, ša­lys bu­vo vie­nos nuo­mo­nės, kad at­ei­ty­je bū­ti­na kon­cen­truo­tis į ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos prie­žas­čių spren­di­mą, ES iš­ori­nių sie­nų stip­ri­ni­mą, efek­ty­vią grą­ži­ni­mo po­li­ti­ką ir bend­ra­dar­bia­vi­mo su tre­čio­sio­mis vals­ty­bė­mis stip­ri­ni­mą, ypa­tin­gą dė­me­sį ski­riant pa­grin­di­nėms kil­mės ir tran­zi­to vals­ty­bėms.

Lie­tu­va ir Lat­vi­ja taip pat ap­si­kei­tė nuo­mo­nė­mis, kaip efek­ty­viau pa­nau­do­ti stra­te­gi­nę ko­mu­ni­ka­ci­ją, ir pa­brė­žė bend­ra­dar­bia­vi­mo svar­bą tarp ES ir NA­TO. Svar­bų vaid­me­nį čia at­lie­ka ES Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos veiks­mų pla­nas ir Ry­go­je įsteig­tas NA­TO Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tras. Lie­tu­va ir Lat­vi­ja taip pat su­si­ta­rė at­siž­velg­ti į Eu­ro­pos de­mo­kra­ti­jos fon­do ty­ri­mų re­ko­men­da­ci­jas, kaip stip­rin­ti ži­niask­lai­dos prie­mo­nių ne­prik­lau­so­mu­mą ir ko­ky­bės ly­gį re­gio­ne.

Ša­lys at­krei­pė ypa­tin­gą dė­me­sį į bend­ra­dar­bia­vi­mą sau­gu­mo ir gy­ny­bos sri­ty­je, bend­rą at­sa­ką į ka­ri­nius, in­for­ma­ci­nius ir ki­tus sau­gu­mo iš­šū­kius, ku­rie ky­la dėl Ru­si­jos vyk­do­mos po­li­ti­kos. Jos su­si­ta­rė bend­rai dirb­ti įgy­ven­di­nant NA­TO Par­eng­ties veiks­mų pla­ną iki NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Var­šu­vo­je 2016 me­tais, taip pat siek­ti sta­bi­lu­mo ES Ry­tų kai­my­nys­tės re­gio­ne bei to­les­nės ES kai­my­nys­tės po­li­ti­kos plė­tros, rem­da­mos par­tne­rių lais­vą ap­sisp­ren­di­mą ir jų eu­ro­pi­nės bei eu­roat­lan­ti­nės in­teg­ra­ci­jos sie­kį. Abie­jų ša­lių vy­riau­sy­bės ir to­liau at­sa­kin­gai dirbs, įgy­ven­din­da­mos Ry­tų kai­my­nys­tės po­li­ti­ką, va­do­vau­da­mo­si Ry­gos vir­šū­nių su­si­ti­ki­me pri­im­tais spren­di­mais.

Ša­lys su­ta­rė ir to­liau stip­rin­ti abie­jų bal­tų tau­tų – lie­tu­vių ir lat­vių – iden­ti­te­tą, bend­ra­dar­biau­ti puo­se­lė­jant ir po­pu­lia­ri­nant bal­tų kul­tū­ri­nį pa­vel­dą, sau­gant bend­rą is­to­ri­nę at­min­tį, taip pat kar­tu su vi­suo­me­ni­niais par­tne­riais tęs­ti Bal­tų vie­ny­bės die­nos mi­nė­ji­mą.

Ša­lys įsi­pa­rei­go­jo glau­džiai bend­ra­dar­biau­ti ruo­šian­tis Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo ir Lat­vi­jos vals­ty­bės įkū­ri­mo šimt­me­čių mi­nė­ji­mui, ku­rį abi ša­lys vyk­dys pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piu, taip siek­da­mos su­stip­rin­ti abie­jų ša­lių kul­tū­ri­nius ir is­to­ri­nius ry­šius. Šimt­me­čių iš­kil­mės su­tei­kia nau­jų ga­li­my­bių at­kreip­ti Eu­ro­pos ir pa­sau­lio dė­me­sį į Bal­ti­jos ša­lis ir pa­brėž­ti jų pri­klau­sy­mą Eu­ro­pai ir jos ver­ty­bėms. Nu­ma­ty­ta įgy­ven­din­ti bend­rus Bal­ti­jos ša­lių pro­jek­tus, pa­vyz­džiui, 2018 me­tais da­ly­vau­ti gar­bės sve­čių tei­sė­mis Lon­do­no kny­gų mu­gė­je, ap­si­keis­ti spe­cia­liai šimt­me­čių iš­kil­mėms su­kur­tais fil­mais, taip pat ieš­ko­ti nau­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bių ap­lin­kos, tu­riz­mo ir eko­no­mi­kos sri­ty­se.

Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos vy­riau­sy­bių po­sė­džiai ren­gia­mi įgy­ven­di­nant vie­ną iš 2011 me­tais par­eng­to Pra­ne­ši­mo apie Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo pers­pek­ty­vas re­ko­men­da­ci­jų. Šis pra­ne­ši­mas yra vie­nas iš šal­ti­nių, ska­ti­nan­čių to­les­nį abie­jų ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mą įvai­rio­se sri­ty­se ir įvai­riais as­pek­tais.