Rokiškis Rabinovičius. Kodėl mane „trigerina“ viešieji pirkimai
Aš ra­šiau jau apie tai, kaip pir­ki­mai tu­ri bū­ti val­do­mi ir ko­kie yra pa­tys pa­grin­di­niai pri­nci­pai, ku­rie to­kie ele­men­ta­rūs, kad iš­vis sa­vai­me aiš­kūs bet ko­kia­me vers­le. Ir ku­rie iš pri­nci­po ne­vei­kia vie­ša­me sek­to­riu­je, nes su pro­tu vie­ša­sis sek­to­rius ne tai kad su­si­py­kęs ir ne­drau­gau­ja, o iš­vis vei­kia at­virkš­čiai.

Ma­ne trigerina (er­zi­na, red. past.) vi­so­kie val­diš­ki klie­de­siai. Ir vi­so­kie vie­šie­ji pir­ki­mai ir­gi trigerina, nes aš tu­riu su kuo pa­ly­gin­ti.

Ži­no­te, kaip bū­tų, jei jūs no­rė­tu­mė­te pa­si­da­ry­ti Ce­za­rio sa­lo­tų na­muo­se, o jums ta­da im­tų ir su­veik­tų vi­si re­gu­lia­vi­mai, ko­kie bū­na tai­ko­mi pir­ki­mams ir už­sa­ky­mams? Aš jums pa­pa­sa­ko­siu.

Kai jūs pa­sa­ky­si­te, kad jums ne­ska­nu ir jūs to ne­no­ri­te, jums pa­sa­kys, kad vis­kas pa­gal vie­šų­jų pir­ki­mų rei­ka­la­vi­mus.

Vi­sų pir­ma, jums bū­tų ne­leis­ta da­ry­tis sa­lo­tas na­mie, nes yra vers­lo įmo­nės, ku­rios tai da­ro. To­dėl reik­tų pirk­ti sa­lo­tas iš ki­tur. Taip kad pir­mas da­ly­kas – pa­si­da­ry­ti sa­lo­tas grei­tai ir ne­bran­giai – jau ga­li bū­ti nu­brauk­tas. Net jei jūs ir tu­ri­te vi­sas ga­li­my­bes, ir ga­li­te tai pa­da­ry­ti pa­tys, vos per ke­lio­li­ką mi­nu­čių.

An­tra, jums tek­tų skelb­ti vie­šą­jį kon­kur­są dėl sa­lo­tų pir­ki­mo. Ir bū­tų ne­leis­ta nu­ro­dy­ti, kad jums rei­kia Ce­za­rio sa­lo­tų, nes per daug spe­ci­fi­nis rei­ka­la­vi­mas. Ta­čiau jums leis­tų nu­ro­dy­ti di­de­lę da­lį ing­re­dien­tų. Tie­sa, nu­ro­dant maž­daug taip:

An­čiu­viai ar­ba ana­lo­giš­ka žuvis

Čes­na­kas ar­ba ana­lo­giš­ka daržovė

Drus­ka ar­ba ana­lo­giš­kas che­mi­nis junginys

Kiau­ši­nių try­niai ar­ba jų analogas

Gars­ty­čios ar­ba jų analogas

Ci­tri­nų su­ltys ar­ba jų analogas

Aly­vuo­gių alie­jus ar­ba jo analogas

Par­me­za­no sū­ris ar­ba jo analogas

Džiū­vė­sė­liai ar­ba jų analogas

Sa­lo­tų ar­ba ana­lo­giš­ko au­ga­lo lapai

Pir­mu da­ly­ku jums iš­vis bus liep­ta iš­brauk­ti an­čiu­vius, nes tai jū­sų iš­si­gal­vo­ji­mai, o kai pa­sa­ky­sit, kad ne­ga­lit, tai bus leis­ta pa­keis­ti tą punk­tą į tie­siog „žu­vį ar­ba jos ana­lo­gą“. Tas pat bus pa­da­ry­ta su par­me­za­nu, o kai jūs už­sis­pir­sit, tai jums dar pa­sa­kys, kad nė­ra to­kio da­ly­ko kaip par­me­za­nas, o rei­kia sa­ky­ti „i­ta­liš­kas sū­ris“, nes taip lie­pė VLKK, o ta­da pa­sa­kys, kad ne­ga­li­ma rei­ka­lau­ti ita­liš­ko ga­min­to­jo, to­dėl tu­ri bū­ti „sū­ris ar­ba jo ana­lo­gas“.

Pa­skui jums lieps skelb­ti kon­kur­są, o kai pa­sa­ky­sit, kad čia vien tik pa­val­gy­mui, gi ne­di­de­lė su­ma, tai jums lieps kon­kur­sus skelb­ti iš­vis vi­sam mais­to pir­ki­mui. Nes kar­to­ja­si ir kar­to­ja­si kaž­ko­kie mais­to pir­ki­mai, o to­dėl rei­kia da­ry­ti ben­dą pir­ki­mą me­tams į prie­kį. Jūs spy­rio­si­tės, nes no­ri­te sa­lo­tų, to­dėl kaž­kaip iš­si­suk­si­te ir pa­da­ry­si­te vie­šą­jį pir­ki­mą ko­kios nors apk­lau­sos bū­du.

Ka­dan­gi ban­dy­si­te pirk­ti sa­lo­tas pa­gal tuos kom­po­nen­tus, tai teks at­ski­rai pirk­ti drus­ką, at­ski­rai skys­tus pro­duk­tus (gars­ty­čias, alie­jų, ci­tri­nų su­ltis), at­ski­rai sa­lo­tų la­pus ir at­ski­rai vi­sus ki­tus da­ly­kus. Pa­skui dar kaž­kas su­sip­ras, kad tie skys­ti pro­duk­tai – tai ma­jo­ne­zui. Ir ta­da jums teks keis­ti pir­ki­mo są­ly­gas, įra­šant, kad vie­to­je gars­ty­čių, alie­jaus, kiau­ši­nio try­nių ir ci­tri­nų ga­li bū­ti ma­jo­ne­zas.

Už­sa­ky­mo vyk­dy­to­ją ir­gi reiks par­ink­ti pa­ski­rai. Tam už­sa­ky­mo vyk­dy­to­jui ir reiks pirk­ti iš skir­tin­gų tie­kė­jų tuos pro­duk­tus.

Ka­dan­gi jo­kia nor­ma­li įmo­nė ši­to klie­de­sio da­ry­ti ne­no­rės, tai Zoe’s ar Ma­no Gu­ru į tą kon­kur­są ti­krai ne­is, kaip ir nie­kas ki­tas iš ska­nias sa­lo­tas da­ran­čių res­to­ra­nų. Iš­vis nie­kas ne­no­rės pra­si­dė­ti ši­tais klie­de­siais. Ne­tgi ei­li­nės val­gyk­los at­si­sa­kys.

Ga­lų ga­le jūs su­ra­si­te ko­kį nors tie­kė­ją. Kai­na, ku­rią pa­siū­lys tie­kė­jas, su­da­rys 120 eu­rų dviem por­ci­joms. Vi­są už­sa­ky­mą vyk­dys UAB „Pa­šik­niš­kių tvar­tai“.

Vi­sos sa­lo­tos bus pa­da­ry­tos per 30 die­nų. Vie­to­je an­čiu­vių jo­se bus sil­kė, vie­to­je sa­lo­tų la­pų – ko­pūs­tai, vie­to­je džiū­vė­sė­lių – džio­vin­ta juo­da duo­na, vie­to­je na­mi­nio ma­no­ne­zo bus pi­giau­sias ma­jo­ne­zas iš ko­kios nors pi­giau­sios par­duo­tu­vės. Vie­to­je čes­na­kų bus svo­gū­nai, nes jie pa­na­šiai at­ro­do. Vie­to­je par­me­za­no bus pa­pras­tas varš­kės sū­ris pa­tru­pin­tas ant sa­lo­tų vir­šaus.

Kai jūs pa­sa­ky­si­te, kad jums ne­ska­nu ir jūs to ne­no­ri­te, jums pa­sa­kys, kad vis­kas pa­gal vie­šų­jų pir­ki­mų rei­ka­la­vi­mus. O dar pa­skui koks nors jums ne­gir­dė­tas tie­kė­jas jus pa­duos į teis­mą, kad ne­pir­ko­te iš jo ir kad vi­si pir­ki­mo rei­ka­la­vi­mai bu­vo kaž­kaip ne­tei­sin­gai pa­da­ry­ti ir taip to­liau.