Rokas Masiulis: su pašto reforma neskubėsime
Vals­ty­bės val­do­mo Lie­tu­vos pa­što sky­rių kai­muo­se ne­bus sku­ba­ma už­da­ry­ti, kar­to­ja su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras. Pa­sak Ro­ko Ma­siu­lio, eks­pe­ri­men­tas, su­ma­ži­nant sky­rių dve­juo­se ra­jo­nuo­se, par­odys, ar pert­var­ka vyks vi­so­je Lietuvoje

„Pa­tys pi­lo­ti­niai pro­jek­tai dar tik pra­de­da­mi, su­nku kaž­ką sa­ky­ti. Su šia re­for­ma mes ti­krai ne­sku­bė­si­me. Rei­kia įver­tin­ti jos rea­lu­mą, tiks­lin­gu­mą ir at­sa­ky­ti į ki­tus klau­si­mus. Taip kad nuo pi­lo­ti­nių pro­jek­tų la­bai daug kas pri­klau­sys. Pir­miau­sia žiū­rė­si­me, kaip jis su­veiks Rad­vi­liš­ky­je. Bet rei­kia rea­lia­me gy­ve­ni­me iš­ban­dy­ti – iš­kvie­ti­mus, at­vy­ki­mus, ar žmo­nės su­ge­bės ras­ti tų pa­šti­nin­kų te­le­fo­nus, ar vy­res­ni žmo­nės in­ter­ne­te ga­lės ieš­ko­ti, ar bus leng­viau prie­ina­mu bū­du kaip nors. At­sar­giai žiū­rė­si­me į šią re­for­mą“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą kal­bė­jo R.Ma­siu­lis.

Lie­tu­vos pa­štas sky­rių pert­var­ką ge­gu­žę pra­dė­jo Ute­nos ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­nuo­se. Įmo­nė pra­džio­je bu­vo nu­ma­čiu­si pert­var­ky­ti iš vi­so 350 sta­cio­na­rių ir 27 kil­no­ja­mus pa­štus – skai­čiuo­ta, kad in­ves­ti­ci­jos į pert­var­ką sieks dau­giau nei 1 mln. eu­rų, o per ke­le­rius me­tus bus su­tau­py­ta 6,5 mln. eu­rų są­nau­dų.

Ta­čiau to­kia re­for­ma va­sa­rį su­abe­jo­jo dau­gu­mą Sei­me tu­rin­ti „vals­tie­čių“ frak­ci­ja – ne­tru­kus pra­neš­ta, jog su­si­tar­ta dėl re­for­mos su­stab­dy­mo.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras yra sa­kęs, kad pa­što pert­var­ka nė­ra pri­ori­te­ti­nė, to­dėl ne­rei­kia sku­bė­ti jos įgy­ven­din­ti, o jos vi­zi­ja bus par­eng­ta šią va­sa­rą.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kia 674 pa­što sky­riai, iš ku­rių 465 – kai­mo vie­to­vė­se.