Rokas Masiulis prezidento rinkimuose nedalyvaus
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis sa­ko ne­tu­rin­tis pla­nų da­ly­vau­ti pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, o jo at­sto­vės spau­dai pra­šy­mą žur­na­lis­tui ne­kel­ti šio klau­si­mo per ar­tė­jan­tį in­ter­viu pa­va­di­no ne­su­sip­ra­ti­mu.

Tai R.Ma­siu­lis BNS sa­kė po to, kai „Ži­nių ra­di­jo“ žur­na­lis­tas Au­ri­mas Pe­red­nis pra­ne­šė, kad mi­nis­tro at­sto­vė spau­dai Vy­tau­tė Šmai­žy­tė iš­kė­lė są­ly­gą, jog an­tra­die­nio in­ter­viu ne­ga­li bū­ti klau­sia­ma apie ga­li­mą mi­nis­tro kan­di­da­ta­vi­mą.

„Ma­nau, kad Vy­tau­tė, kaip ir vi­si at­sto­vai spau­dai, klau­si­nė­jo, ko­kie klau­si­mai bus lai­dos me­tu, ir tie­siog kaž­koks ne­su­sip­ra­ti­mas įvy­ko, nes rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti aš ne­pla­nuo­ju. Gal ir Au­ri­mas su­rea­ga­vo... Man su­nku pa­sa­ky­ti, ne­gir­dė­jau to po­kal­bio“, – BNS pir­ma­die­nio va­ka­rą sa­kė R.Ma­siu­lis.

R.Ma­siu­lis sa­kė pa­ste­bin­tis, kad jį ban­do­ma „į­vel­ti“ į dis­ku­si­jas dėl pre­zi­den­to rin­ki­mų.

„Į tą rin­ki­mų klau­si­mą ma­ne ban­do įvel­ti ne pir­mą kar­tą, ir ji (at­sto­vė spau­dai) to ir klau­si­nė­jo“, – tei­gė mi­nis­tras.

„Ži­nių ra­di­jo“ žur­na­lis­tas A.Pe­red­nis sa­vo so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pra­ne­šė at­si­sa­kęs im­ti in­ter­viu, nes at­sto­vės spau­dai iš­kel­tos są­ly­gos yra ne­priim­ti­nos.

„Ne­pai­sant to, kad vi­sai ne­si­ruo­šiau iš anks­to ta­me in­ter­viu pre­zi­den­to rin­ki­mų te­ma kal­bė­tis, at­si­sa­kiau tu­rė­ti to­kią ga­li­my­bę, ku­ri ri­bo­tų lais­vę klau­si­nė­ti, ap­gau­di­nė­tų klau­sy­to­jus ir vi­suo­me­nei su­da­ry­tų ga­li­my­bes iš­girs­ti at­sa­ky­mus tik į po­li­ti­kui pa­to­gius klau­si­mus“, – tei­gė žur­na­lis­tas.

Pre­zi­den­to rin­ki­mai vyks 2019 me­tais.

R.Ma­siu­lis 2014 – 2016 me­tais bu­vo ener­ge­ti­kos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do But­ke­vi­čiaus vy­riau­sy­bė­je, nuo per­nai me­tų ei­na su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro par­ei­gas „vals­tie­čių“ de­le­guo­to prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio ka­bi­ne­te.