Rokas Masiulis dėl Kauno oro uosto prašo žmonių supratingumo
Ren­gian­tis iš Vil­niaus oro uos­to į Kau­ną per­kel­ti be­veik vi­sus skry­džius, su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras sa­ko, kad iki lie­pos vi­du­rio Kau­no oro uos­tas bus pa­si­ruo­šęs pri­im­ti kur kas di­des­nį ke­lei­vių srau­tą.

„O­ro uos­tas tu­ri bū­ti par­uoš­tas tri­gu­bai di­des­niam ke­lei­vių skai­čiui nei yra įpra­tęs pri­im­ti. Vi­sos pa­stan­gos de­da­mos, oro uos­to va­do­vy­bė už­ti­kri­no, kad pa­si­ruoš­ta bus. Bet vis tiek su­pran­tant, kad mes įsprau­džia­me į ma­žes­nį oro uos­tą di­des­nį oro uos­tą, mes pra­šo­me so­li­da­ru­mo, žmo­nių su­pra­ti­mo“, – an­tra­die­nį žur­na­lis­tams Kau­ne sa­kė Ro­kas Ma­siu­lis, ap­žiū­rė­jęs, kaip ruo­šia­ma­si skry­džių per­kė­li­mui.

Jis pa­brė­žė, kad pro­jek­tas „y­ra pri­vers­ti­nis“ ir vie­nin­te­lė ki­ta iš­ei­tis bū­tų – vi­siš­kai už­da­ry­ti Vil­niaus oro uos­tą, ne­pa­lie­kant ki­tos ga­li­my­bės ke­liau­to­jams.

Lie­tu­vos oro uos­tų ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ge­di­mi­no Al­man­to tei­gi­mu, skry­džių per­kė­li­mas – ri­zi­kin­gas pro­jek­tas, ta­čiau dar­bai vyks­ta kaip nu­ma­ty­ta ir tu­ri bū­ti baig­ti lai­ku.

„Tai yra la­bai su­dė­tin­gas pro­jek­tas, tu­rin­tis la­bai daug ri­zi­kų, bet mes iš sa­vo pu­sės pa­da­ry­si­me vis­ką, kad ke­lei­viai jaus­tų­si kuo ge­riau“, – žur­na­lis­tams sa­kė G.Al­man­tas.

„Bū­si­me pa­si­ruo­šę ap­tar­nau­ti tą ke­lei­vių srau­tą, ku­ris bus rei­ka­lin­gas ir ku­ris yra su­prog­no­zuo­tas“, – ti­ki­no Lie­tu­vos oro uos­tų va­do­vas.

Kaip di­džiau­sią iš­šū­kį jis įvar­di­jo ke­lei­vių ap­tar­na­vi­mą – jie ga­li bū­ti ne­pa­si­ruo­šę il­ges­nei ke­lio­nei ir ra­gi­no ke­liau­to­jus į oro uos­tą at­vyk­ti kuo anks­čiau.

„Jei­gu ke­lei­viai at­vyks lai­ku, mes su­sit­var­ky­si­me. Di­džiau­sia prob­le­ma bus su vė­luo­jan­čiais ke­lei­viais, tais, ku­rie pa­sik­lys ir kaip jiems ne­pa­vė­luo­ti ir ne­už­lai­ky­ti skry­džių“, – kal­bė­jo oro uos­tų va­do­vas.

G.Al­man­tas ra­gi­no ke­liau­to­jus rink­tis vie­šą­jį trans­por­tą: au­to­bu­sus, trau­ki­nius, spe­cia­lius au­to­bu­sus, ku­rie kur­suos tie­siai iš Vil­niaus į Kau­no oro uos­tą ir at­gal, nau­do­tis nuo­mo­tais au­to­mo­bi­liais.

„Žmo­nės tu­ri įsi­ver­tin­ti sa­vo ke­lio­nės lai­ką ir pa­si­rink­ti sa­vo op­ti­ma­lų lai­ką, kad at­vyk­tų dvi va­lan­dos prieš skry­dį“, – pa­brė­žė G.Al­man­tas.

Šiuo me­tu Kar­mė­la­vos mies­te­ly­je, ku­ria­me įsi­kū­ręs Kau­no oro uos­tas, tvar­ko­mas ke­lias. Pa­sak Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos Egi­di­jaus Skro­de­nio, dar­bai bus baig­ti iki lie­pos 14-osios – bus už­ti­krin­tas 70 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­tis ke­tu­rio­mis juo­sto­mis bei sklan­dus ju­dė­ji­mas greit­ke­liu iki Kau­no.

„Nuo lie­pos 13 die­nos bus or­ga­ni­zuo­ja­mos trys vi­są par­ą vei­kian­čios grei­to­jo rea­ga­vi­mo bri­ga­dos, ku­rios, at­si­ti­kus kaž­ko­kioms ne­lai­mėms ke­ly­je, ne­del­siant iš Vie­vio, Kau­no ir Jo­na­vos at­vyks į įvy­kio vie­tas ir už­ti­krins, kad pra­va­žia­vi­mas bū­tų sklan­dus, jei­gu rei­kės – kliū­tis pa­ša­lins nuo ke­lio“, – sa­kė E.Skro­de­nis.

Dėl Vil­niaus oro uos­to ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­ko re­kons­truk­ci­jos nuo lie­pos 14-osios į Kau­no oro uos­tą iš Vil­niaus 35 die­noms bus per­kel­ti be­veik vi­si skry­džiai. Kau­no sa­vi­val­dy­bė ne­ri­ma­vo, kad pa­di­dė­jęs skry­džių srau­tas su­kels chao­są ir tei­gė, kad ke­liau­to­jams jau da­bar ky­la ne­ma­žai prob­le­mų.