Rokas Masiulis bandys naikinti sovietmečio palikimą ministerijoje
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras ti­ki­na ne­si­ti­kė­jęs to­kio ne­skaid­ru­mo mas­to jo val­do­ma­me sek­to­riu­je. Ro­kas Ma­siu­lis sa­ko, jog mi­nis­te­ri­ja yra „už­pil­ta skun­dais“.

„Kas liūd­niau­sia, tas ne­skaid­ru­mo mas­tas yra ne­ma­žas, ir aš ne­kal­bu apie ma­žus da­ly­kus, kad va­do­vo vai­ruo­to­jas jo ar­ti­muo­sius ve­žio­ja ar pa­si­nau­do­ta įmo­nės poil­si­ne. Čia už to­kias smulk­me­nas pirš­tu pa­grū­mo­tų, nieks iš dar­bo ne­at­lei­di­nė­tų, bet kai pa­ma­tai, kiek pi­ni­gų į of­šo­ri­nes sąs­kai­tas nu­te­ka...“, – žur­na­lo „Vals­ty­bė“ kon­fe­ren­ci­jo­je tre­čia­die­nį kal­bė­jo R. Ma­siu­lis.

Kaip pa­vyz­dį jis pa­mi­nė­jo ke­lių dan­gos plo­ni­ni­mą, kai nau­do­jan­tis tei­sės ak­tų spra­go­mis, nau­do­ja­ma ma­žiau as­fal­to ir tie­sia­mi pra­stes­nės ko­ky­bės ke­liai.

Mi­nis­tras ti­ki­no sie­kian­tis skaid­rin­ti sek­to­rių ne dėl šou ar ban­dant kaž­ką nu­tver­ti už ran­kos, o no­ri­ma „nub­rėž­ti li­ni­ją“, ku­rios pa­žeis­ti ne­ga­li­ma. Dėl to­kios pa­dė­ties R. Ma­siu­lis kal­ti­no ir so­viet­me­čio pa­li­ki­mą, kai, pa­sak jo, iš vals­ty­bės pa­si­sa­vin­ti tur­tą bu­vo le­ga­lu.

„Aš ne­smer­kiu tų žmo­nių, įpro­čius su­nku pa­keis­ti“, – sa­kė R. Ma­siu­lis.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras ti­ki­no, kad mi­nis­te­ri­ja „už­pil­ta ano­ni­mi­niais skun­dais“.

„Jei žmo­gus ne­atsk­lei­džia pa­var­dės, in­for­ma­ci­ja daž­niau­siai yra pers­paus­ta. Jei žmo­gus at­sklei­džia sa­vo pa­var­dę, tuo­met sten­gia­ma­si in­for­ma­ci­ją pa­teik­ti ob­jek­ty­viai“, – ti­ki­no R. Ma­siu­lis.

Mi­nis­tras, be ki­ta ko, tei­gė, kad yra ir ge­rų va­do­vų ir siū­lė jiems ne­įsi­žeis­ti, jei­gu vi­sas sek­to­rius šiuo me­tu įvar­di­ja­mas kaip ne­skaid­rus.