Rizikingas gyvenimas į skolą tęsis
Sei­mo pa­lai­min­tas svar­biau­sias ki­tų me­tų fi­nan­si­nis do­ku­men­tas – vals­ty­bės biu­dže­tas – pa­sken­dęs pri­ori­te­tų jū­ro­je. Įvai­rioms sri­tims at­sei­kė­jus po pa­pil­do­mą grū­dą, ne­pa­teik­ta to­les­nės vi­zi­jos. To­liau iš­lei­si­me dau­giau, nei su­rink­si­me, mat iž­de – 640 mln. eu­rų sky­lė.

Dis­ku­si­jos dėl ki­tų me­tų vals­ty­bės iš­lai­dų va­kar su­do­mi­no ma­žiau nei pu­sę Sei­mo na­rių. Di­de­lių pa­kei­ti­mų iš­ven­gęs biu­dže­to pro­jek­tas pa­tvir­tin­tas, ga­li­ma sa­ky­ti, toks, ko­kį pa­siū­lė Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė. Be­li­ko jį pa­si­ra­šy­ti pre­zi­den­tei.

Eko­no­mis­tai re­ziu­muo­ja: ši Vy­riau­sy­bė no­ri bū­ti dos­ni vi­siems, – bū­tent tai įro­do rin­ki­mų me­tų biu­dže­tas.

Mi­ni­ma­li al­ga ir pensijos

Vals­ty­bės biu­dže­tą pa­tvir­ti­nę val­dan­tie­ji drą­si­no­si, kad bū­tent jų su­da­ry­tas pa­ja­mų ir iš­lai­dų pla­nas dau­ge­liui ša­lies gy­ven­to­jų ki­tą­met leis sa­vo pi­ni­gi­nė­se tu­rė­ti dau­giau lė­šų, nes di­di­na­ma mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga (MMA), ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­sios pa­ja­mos ir pen­si­jos.

Tuo me­tu įta­kin­ga tarp­tau­ti­nė nau­jie­nų agen­tū­ra „Bloom­berg“ pa­skel­bė, kad Lie­tu­va vis la­biau kryps­ta nuo griež­tes­nių tau­py­mo prie­mo­nių tai­ky­mo pla­no, ku­rio ji pa­si­ža­dė­jo lai­ky­tis prieš įve­dant eu­rą. Ana­li­ti­kai pa­kar­to­jo: pir­mą­kart per ket­ve­rius me­tus iš­au­gęs ša­lies de­fi­ci­tas pri­me­na pa­sku­ti­nius 2008-ųjų mė­ne­sius prieš pat pa­sko­lų bur­bu­lo spro­gi­mą.

Už svar­biau­sią ki­tų me­tų vals­ty­bės pa­ja­mų ir iš­lai­dų pla­ną va­kar bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo 34, o su­si­lai­kė 14 par­la­men­ta­rų. Pa­to­bu­lin­ta­me biu­dže­to va­rian­te dau­giau pa­pil­do­mų asig­na­vi­mų nu­ma­ty­ta so­cia­li­nei, švie­ti­mo ir vie­šo­jo sau­gu­mo sri­tims. Dau­giau­sia jų ma­ži­na­ma Fi­nan­sų ir Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jų prog­ra­moms.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius pa­skel­bė, kad ki­tą­met dau­giau pa­ja­mų ne­gu šie­met į biu­dže­tą ke­ti­na­ma gau­ti ge­riau su­ren­kant mo­kes­čius. „Ska­ti­ni­mas iš­lįs­ti iš še­šė­lio, at­si­kra­ty­ti juo­dos apy­var­tos. Jau pla­nuo­ja­me kon­kre­čias prie­mo­nes, kaip vers­lą pri­vers­ti mo­kė­ti bent mi­ni­ma­lią al­gą, žiū­rė­si­me, ar ne­ma­ni­pu­liuo­ja­ma šiuo dy­džiu“, – kal­bė­jo jis.

Val­dan­tie­ji pa­brė­žė, kad ki­tą­met du­kart ūg­te­lės MMA: nuo sau­sio 1-osios ji kils iki 350 eu­rų, nuo lie­pos 1 die­nos – iki 380 eu­rų. MMA kė­li­mas at­sieis ati­tin­ka­mai apie 27,2 mln. ir apie 21,1 mln. eu­rų.

7,7 mln. eu­rų di­dės asig­na­vi­mai pa­sie­nie­čiams, po­li­ci­jai, ug­nia­ge­siams, 1,5 mln. eu­rų – sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų žval­gy­bos ir kontrž­val­gy­bos tech­ni­kai, apie 150 mln. eu­rų – kraš­to ap­sau­gai.

Mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti nu­ma­ty­ta skir­ti pa­pil­do­mus 9 mln. eu­rų, kla­sės krep­še­lio fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lio eks­pe­ri­men­tui pen­kio­se sa­vi­val­dy­bė­se at­lik­ti – 1 mln. eu­rų.

Vals­ty­bės sko­lai tvar­ky­ti ki­tais me­tais nu­ma­ty­ta apie 600 mln. eu­rų – 16 mln. eu­rų ma­žiau ne­gu šie­met.

Vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos, be Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amos, ki­tą­met tu­rė­tų siek­ti 5,945 mlrd. eu­rų (2015 me­tų pla­nas – 5,666 mlrd. eu­rų), o iš­lai­dos – 6,586 mlrd. eu­rų (2015 me­tų pla­nas – 6,074 mlrd. eu­rų).

Nė­ra am­bi­ci­jų ir fantazijos

Be­veik vi­sa opo­zi­ci­ja bal­sa­vo prieš to­kį biu­dže­tą. „Rei­kia gy­ven­ti pa­gal ki­še­nę. Taip nė­ra, nes val­dan­tie­ji prieš rin­ki­mus ne­su­ma­ži­no sa­vo ape­ti­to ir vis dar no­ri iš­leis­ti dau­giau, nei vals­ty­bė tu­ri ir ga­li sau leis­ti. Ne­ge­rai, kai val­džia no­ri bū­ti di­des­nė už vals­ty­bę, bet dar blo­giau, kai trūks­ta am­bi­ci­jų. 2016 me­tų biu­dže­tas par­eng­tas be fan­ta­zi­jos – ja­me ne­at­sis­pin­di, kaip bus iš­nau­do­ja­mas ša­lies eko­no­mi­kos au­gi­mo po­ten­cia­las“, – par­eiš­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

Li­be­ra­lai šai­pė­si, jog vie­nin­te­lis da­ly­kas, apie ką gir­di iš val­dan­čių­jų, – pa­ža­dai vėl di­din­ti MMA, ir pri­mi­nė, kad dirb­ti už mi­ni­ma­lią al­gą nie­kas ne­no­ri. „Ta­čiau šiai Vy­riau­sy­bei MMA dy­dis to­ly­gus žmo­nių lai­mės in­dek­sui“, – iro­ni­za­vo E. Ma­siu­lis.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius dė­me­sį su­tel­kė į grės­min­gą „Bloom­berg“ pra­ne­ši­mą ir ne­pra­lei­do pro­gos pri­min­ti eko­no­mi­kos kri­zės. „Kai prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ir fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius nu­spren­dė ne­kreip­ti dė­me­sio į Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pers­pė­ji­mą, kad Lie­tu­va tu­ri ma­žin­ti 2016 me­tų de­fi­ci­tą, agen­tū­ra „Bloom­berg“ tai įver­ti­no kri­tiš­kai ir pa­šai­piai, pri­min­da­ma 2008 me­tus, kai tas pats R. Ša­džius ir­gi ne­krei­pė dė­me­sio į Eu­ro­pos pers­pė­ji­mus. Pa­me­na­me, kuo tai vė­liau bai­gė­si“, – kal­bė­jo jis.

Bu­vęs prem­je­ras pa­žy­mė­jo, kad pra­ra­dus re­pu­ta­ci­ją už tai rei­kia pa­pil­do­mai su­si­mo­kė­ti bran­giau sko­li­nan­tis tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se. Pri­min­si­me, jog pa­sau­li­nės kri­zės pra­džio­je val­džią pe­rė­mu­si de­ši­nių­jų Vy­riau­sy­bė pa­skel­bė, kad Re­zer­vi­nia­me fon­de, ku­ris tu­ri gel­bė­ti vals­ty­bės fi­nan­sus iš­ti­kus su­nkme­čiui, ne tik ne­su­kaup­ta bent kiek įspū­din­ges­nės su­mos, bet jis ir iš­švais­ty­tas ka­den­ci­ją bai­gu­sios val­džios.

2008-ųjų pa­bai­go­je Re­zer­vi­nio fon­do lė­šų li­ku­tis sie­kė 298 mln. eu­rų. Nors ki­tą­met pla­nuo­ja­ma šį fon­dą pa­pil­dy­ti pi­ni­gais iš pri­va­ti­za­ci­jos, di­vi­den­dų, že­mės par­da­vi­mo, ke­ti­na­mos su­kaup­ti at­sar­gos – vos 119 mln. eu­rų – bus ma­žes­nes nei kri­zi­niais me­tais.

Už­bur­tas ratas

Eko­no­mis­tas Žy­gi­man­tas Mau­ri­cas, ver­tin­da­mas 2016 me­tų biu­dže­tą, pa­žy­mė­jo, kad dau­giau­sia klau­si­mų ke­lia tai, jog ne­pa­kan­ka­mai rū­pi­na­ma­si pa­ja­mų su­rin­ki­mu. Ne kar­tą skelb­ta, kad tai strin­ga.

„Ma­žai su­ren­ka­ma pa­ja­mų, tai­gi nė­ra ir ką pers­kirs­ty­ti. Vi­siems trūks­ta, tai­gi biu­dže­te vi­siems nu­me­ta po pa­pil­do­mą grū­dą. Ir taip su­si­da­ro už­bur­tas ra­tas. Kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mas iš­au­go, o ki­toms sri­tims – švie­ti­mui, svei­ka­tos ap­sau­gai – dau­giau ma­žiau sta­tus quo„, – sa­kė Ž. Mau­ri­cas.

Jis pa­brė­žė, kad toks po­žiū­ris į vie­šuo­sius fi­nan­sus ir jų pla­na­vi­mą užp­rog­ra­muo­ja sa­vo­tiš­ką ve­ge­ta­ci­ją, o ji ga­li tu­rė­ti ne­igia­mų pa­sek­mių. „Ne­sa­me pa­si­ren­gę nau­jam su­krė­ti­mui. Biu­dže­te trūks­ta su­si­kon­cen­tra­vi­mo, nes da­bar pri­ori­te­tų la­bai daug. Bū­ti ge­ram kiek­vie­nam, ži­no­ma, no­ri­si, bet juk sa­ko­ma, kad kiek­vie­nam ge­ras ne­bū­si“, – kal­bė­jo eko­no­mis­tas.

Fi­nan­sų mi­nis­tras R. Ša­džius aiš­ki­no, kad asig­na­vi­mai pri­ori­te­ti­nėms sri­tims di­di­na­mi ne biu­dže­to de­fi­ci­to sąs­kai­ta, o per­žiū­rint ki­tų sri­čių iš­lai­das.