Rinkos reguliavimo agentūros vadovė traukiasi iš pareigų
Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros, ku­ri įta­ria­ma per bran­giai pir­ku­si ne­pa­si­tu­rin­tie­siems žmo­nėms skir­tus mais­to pro­duk­tus, va­do­vė Al­do­na Mi­liu­vie­nė trau­kia­si iš par­ei­gų.

To­kį spren­di­mą A.Mi­liu­vie­nė pri­ėmė, su­lau­ku­si že­mės ūkio mi­nis­trės Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės ra­gi­ni­mo, pra­ne­šė Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM).

„Vie­nas pa­grin­di­nių ma­no rei­ka­la­vi­mų Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros va­do­vui bu­vo kons­truk­ty­vus dar­bas, pra­šiau skir­ti ypa­tin­gą dė­me­sį mais­to pir­ki­mui su­nkiai be­si­ver­čian­tiems žmo­nėms, ta­čiau esa­ma si­tua­ci­ja ma­nęs ne­ten­ki­na, to­dėl pa­siū­liau jai at­sis­ta­ty­din­ti“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­ma V. Bal­trai­tie­nė.

ŽŪM pra­ėju­sią sa­vai­tę par­eiš­kė, kad ke­ti­na pra­šy­ti pro­ku­ro­rų įver­tin­ti agen­tū­ros skelb­to mais­to pro­duk­tų ne­pa­si­tu­rin­tie­siems kon­kur­so pro­ce­dū­ras.

Por­ta­las 15min.lt pra­ne­šė, kad agen­tū­ra mais­to pro­duk­tus ne­pa­si­tu­rin­tiems per­ka kur kas bran­giau ne rin­kos kai­na. Por­ta­lo duo­me­ni­mis, gri­kius agen­tū­ra jau nu­pir­ko be­veik du­kart bran­giau, nei jie ver­ti, o dėl dvi­gu­bai bran­ges­nių mil­tų dar svars­to.

Už mais­to pir­ki­mą ne­pa­si­tu­rin­tie­siems at­sa­kin­ga So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja – ji spren­džia, ko­kių pro­duk­tų rei­kia la­biau­siai.