Rinkimus laimi jaunystė
Sa­vo gre­tų at­jau­nin­ti ne­su­ge­bė­ju­sios par­ti­jos per rin­ki­mus smu­ko, o tos, ku­rioms pa­vy­ko tai pa­da­ry­ti, pa­ki­lo. Aiš­kė­ja, kad dau­giau nei treč­da­lis nau­jos ka­den­ci­jos par­la­men­to pen­si­nin­kų dirbs So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jo­je, o dau­giau­sia jau­nų žmo­nių – kon­ser­va­to­rių ir „vals­tie­čių“ gre­to­se.

Vi­du­ti­nis par­la­men­ta­ro am­žius pa­sau­ly­je – 53, Lie­tu­vo­je – 51 me­tai. Prieš ket­ve­rius me­tus iš­rink­tų Sei­mo na­rių am­žiaus vi­dur­kis bu­vo 52,5 me­tų. Ta­čiau da­bar pa­dė­tis pa­si­kei­tė: dvi par­ti­jos į sa­vo kan­di­da­tų są­ra­šus įtrau­kė jau­nų žmo­nių, jie bu­vo iš­rink­ti, dėl to su­ma­žė­jo par­la­men­to na­rių am­žiaus vi­dur­kis. Tie­sa, sta­tis­ti­ka liu­di­ja, kad vos 2 proc. vi­so pa­sau­lio vals­ty­bių par­la­men­tų na­rių jau­nes­ni nei 30 me­tų. Tad iš es­mės Lie­tu­va ne­iš­sis­ki­ria iš bend­ro kon­teks­to.

LSDP jau­ni­mui nepasisekė

Pa­žvel­gus į nau­jai iš­rink­to Sei­mo ga­li­mą frak­ci­jų su­dė­tį, aki­vaiz­du, kad Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) ir Ra­mū­no Kar­baus­kio „vals­tie­čiai“ ge­ro­kai jau­nes­ni nei so­cial­de­mo­kra­tai. Tarp pa­sta­rų­jų yra ar­ba ne­tru­kus bus dau­giau nei treč­da­lis vi­sų par­la­men­to pen­si­nin­kų. Sep­ty­ni šios frak­ci­jos na­riai (kai ku­rie jau se­no­kai) per­ko­pė 60 me­tų ri­bą. An­ta­nas Vin­kus, Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas, Juo­zas Ber­na­to­nis ir Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė yra su­lau­kę se­nat­vės pen­si­jos am­žiaus.

To­dėl ir bū­si­mos So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rių am­žiaus vi­dur­kį par­la­men­te ga­li­ma va­din­ti re­kor­di­niu – 58,41 me­tų. Ta­čiau ir 2012 me­tais So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­riai Sei­me bu­vo vy­riau­si, tuo­met jų am­žiaus vi­dur­kis sie­kė 54,68 me­tų. Toks po­ky­tis (+4 me­tai) liu­di­ja, kad par­ti­ja ne­at­si­nau­ji­no – ją „tem­pia“ tie pa­tys žmo­nės kaip ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me, tik pa­se­nę ket­ve­riais me­tais.

Ne­at­si­tik­ti­nai 37 me­tų LSDP at­sto­vas, Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas po pir­mo­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­skel­bė: „Rin­ki­mus pra­lai­mė­jo­me ir da­bar tu­ri­me lai­ko pa­gal­vo­ti apie vis­ką – so­cia­li­nį jau­tru­mą, ver­ty­bes, įvaiz­dį ir dau­ge­lį ki­tų da­ly­kų. Ar apie tai gal­vo­si­me? Ne­tru­kus pa­ma­ty­si­me. Mums, jau­na­jam soc­de­mų flan­gui, taip pat ne­pa­vy­ko. Ir stip­riai ne­pa­vy­ko.“

Jauniausi parlamentarai susibūrę Ramūno Karbauskio vadovaujamame politiniame darinyje.

V. M. Čig­rie­jie­nę kei­čia J. Imbrasas

Jau­niau­si par­la­men­ta­rai su­si­bū­rę R. Kar­baus­kio po­li­ti­nia­me da­ri­ny­je. Tai 25-erių Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vė Rū­ta Mi­liū­tė ir jos bend­raam­žis Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius. Vy­riau­si iš­rink­ti Sei­mo na­riai – 75 me­tų Juo­zas Im­bra­sas („Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“) ir 73 me­tų A. Vin­kus (LSDP).

Pa­ly­gi­nus 2012 ir 2016 me­tų Sei­mo su­dė­tį, ga­li­ma įsi­ti­kin­ti, kad LSDP ir „tvar­kie­čiai“ spar­čiai sens­ta, o TS-LKD – at­jau­nė­jo. Tai­gi šios par­ti­jos rin­ki­mų tak­ti­kai pri­tai­ky­ta „nau­jos TS-LKD“ na­ta iš da­lies pa­sit­vir­ti­no. Ta­čiau dėl „nau­jų ga­li­my­bių“ lie­ka at­vi­ras klau­si­mas. Nau­ja­ja­me Sei­me ne­be­dirbs Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė, Ari­man­tas Dum­čius, Ka­zi­mie­ras Kuz­mins­kas, Vin­cė Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­čie­nė – šie pen­si­nio am­žiaus par­la­men­ta­rai di­di­no TS-LKD na­rių am­žiaus vi­dur­kį.

Vi­so Sei­mo na­rių am­žiaus vi­dur­kį su­ma­ži­no LVŽS są­ra­šo žmo­nės, nes į par­la­men­tą iš­rink­tų 54 R. Kar­baus­kio par­ti­jos at­sto­vų am­žiaus vi­dur­kis ma­žes­nis nei vi­so Sei­mo – 48,48 me­tų. Am­žiu­mi į kon­ser­va­to­rių pa­na­šios Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) at­sto­vų gre­tos. Pa­sta­rų­jų am­žiaus vi­dur­kis – 49,72 me­tų. LS, be­sio­rien­tuo­jan­čio į jau­nes­nį elek­to­ra­tą, at­sto­vų Sei­me am­žiaus vi­dur­kį pa­di­di­no trys pen­si­nio am­žiaus ko­le­gos: Kęs­tu­tis Gla­vec­kas (67 m.), Jo­nas Var­ka­lys (66) ir Jo­nas Lie­sys (64).

Ne­at­si­tik­ti­nis ryšys

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (VU TSPMI) pro­fe­so­rė Ai­nė Ra­mo­nai­tė sa­kė, kad nė­ra teo­ri­jų, ku­rios pa­grįs­tų kan­di­da­tų am­žiaus ko­re­lia­ci­ją su ge­res­niais rin­ki­mų re­zul­ta­tais. „Ta­čiau kal­ban­tis su žmo­nė­mis pa­brė­žia­ma, kad dau­ge­lis rin­kė­jų no­ri ma­ty­ti jau­nus vei­dus. Ka­dan­gi apie tai daž­nai kal­ba­ma, tai vei­kia ir el­ge­sį per rin­ki­mus. Tad eg­zis­tuo­ja ne­at­si­tik­ti­nis ry­šys tarp rin­ki­mų re­zul­ta­tų ir kan­di­da­tų am­žiaus. Žmo­nės tai trak­tuo­ja kaip kri­te­ri­jų“, – svars­tė A. Ra­mo­nai­tė.

Ta­čiau ji taip pat pri­mi­nė, kad dau­ge­ly­je Va­ka­rų vals­ty­bių po­li­ti­ko bran­da yra jo pri­va­lu­mas, nes liu­di­ja jo pa­tir­tį. „Mū­sų ša­ly­je nau­jais vei­dais lai­ko­mi jau­ni po­li­ti­kai, o il­gus me­tus po­li­ti­ko­je be­si­su­kan­tys as­me­nys nu­ra­šo­mi kaip blo­gi. Kar­tais net de­da­mas ly­gy­bės ženk­las tarp „jau­no“ ir „nau­jo“. Vis dėl­to nau­jas vei­das ga­li bū­ti ir ne­be­jau­nas am­žiu­mi“, – pri­dū­rė moks­li­nin­kė.

Pa­sta­rų­jų Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tai par­odė, kad par­ti­jos, dė­ju­sios pa­stan­gas at­jau­nin­ti sa­vo gre­tas, pa­sie­kė ge­res­nių re­zul­ta­tų. Ko­dėl šio fak­to­riaus ne­įver­ti­no LSDP? A. Ra­mo­nai­tė tei­gė pa­ste­bė­ju­si, kad LSDP iš­ties ne­dė­jo „to­kių są­mo­nin­gų pa­stan­gų kaip TS-LKD“, ta­čiau pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro re­zul­ta­tai at­sklei­dė, kad LSDP elek­to­ra­tas į prie­kį rei­tin­ga­vo par­ti­jos sen­bu­vius, t. y. vy­res­nio ar net pen­si­nio am­žiaus po­li­ti­kus. „TS-LKD rė­mė­jai, prieš­in­gai, pri­ori­te­tą tei­kė jau­nes­niems. Tai iš­raiš­kin­gai cha­rak­te­ri­zuo­ja LSDP elek­to­ra­tą“, – pa­brė­žė VU TSPMI pro­fe­so­rė.

So­cial­de­mo­kra­tai pavėlavo

Lauras Bielinis/Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nis ak­cen­ta­vo tai, kaip par­ti­jos eks­po­na­vo at­si­jau­ni­ni­mą. Pa­sak jo, kan­di­da­to jau­nas am­žius bu­vo pa­tei­kia­mas kaip pra­na­šu­mas. „Ta­čiau jei prieš­inin­kai pa­teik­tų stip­res­nių ar­gu­men­tų, ir ta pa­ti jau­nys­tė ga­lė­tų tap­ti mi­nu­su, nes ji ga­li bū­ti ta­pa­ti­na­ma su nai­vu­mu, ne­pa­ty­ri­mu ar pa­na­šiai. Ne­ma­nau, kad kan­di­da­to į Sei­mo na­rius am­žius daug le­mia rin­ki­muo­se“, – kal­bė­jo jis.

Vis dėl­to po­li­to­lo­gas su­ti­ko, kad so­cial­de­mo­kra­tams ko­ją rin­ki­muo­se, be ki­ta ko, pa­ki­šo ir „nau­jų vei­dų“ trū­ku­mas. Jis pri­ta­rė, kad kai ku­rių par­ti­jų vir­šū­nė­se jau se­niai ne­bu­vo po­ky­čių – kai ku­rie po­li­ti­kai val­džio­je su­ka­si nuo Są­jū­džio lai­kų. „Da­bar tiems žmo­nėms – 60 ir dau­giau me­tų. Tai yra prob­le­ma, bet to ne­rei­kė­tų sie­ti su rin­ki­mais. Juk rin­kė­jai bal­suo­ja ir už se­nus po­li­ti­kus, jei šie yra ener­gin­gi bei au­to­ri­te­tin­gi. Ži­no­ma, LSDP gre­to­se jau­nų vei­dų iš­ties bu­vo per ma­žai ir esa­mi bu­vo tar­si pa­trauk­ti į an­trą pla­ną. Ta­čiau at­ei­na mo­men­tas, kai par­ti­jos vai­rą tu­ri pe­rim­ti ki­ta kar­ta, ki­taip pa­sau­lį su­vo­kian­tys žmo­nės. Juos rei­kia par­eng­ti ir pri­sta­ty­ti vi­suo­me­nei. TS-LKD su­ge­bė­jo tai pa­da­ry­ti, o LSDP pa­vė­la­vo“, – pa­brė­žė L. Bie­li­nis.

Pa­sau­li­nės tendencijos

* Pa­sau­ly­je iš vi­so yra per 46,5 tūkst. par­la­men­tų na­rių. Vie­nai vals­ty­bei vi­du­ti­niš­kai jų ten­ka apie 245.

* Vi­du­ti­nis par­la­men­ta­ro am­žius pa­sau­ly­je – 53, mo­te­rų par­la­men­ta­rių – 50 me­tų.

* Dau­giau nei 80 proc. par­la­men­ta­rų yra 40–60 me­tų.

* Vy­riau­si par­la­men­ta­rai – ara­bų ša­ly­se, jų am­žiaus vi­dur­kis – 55,4 me­tų, Af­ri­ko­je šis vi­dur­kis sie­kia 49,22 me­tų.

* 20–30 me­tų su­lau­ku­sių par­la­men­ta­rų 2012 m. pa­sau­ly­je bu­vo 326, 30–40 me­tų – 2348, 70–80 me­tų su­lau­kęs bu­vo 1071 as­muo.

* 80–90 me­tų bu­vo su­lau­kę 188 par­la­men­ta­rai, 90–100 me­tų skai­čia­vo 21 as­muo.

* 30 me­tų ne­su­lau­kę par­la­men­ta­rai su­da­ro ma­žiau nei 2 proc. vi­sų pa­sau­lio par­la­men­tų na­rių.

* Dau­giau nei 80 proc. pa­sau­lio vals­ty­bių aukš­tes­niuo­siuo­se par­la­men­to rū­muo­se jau­nes­nių nei 30 me­tų par­la­men­ta­rų vi­sai nė­ra.

* 14,2 proc. vi­sų par­la­men­tų na­rių yra iki 40 me­tų – prieš po­rą me­tų jų bu­vo 12,9 pro­cen­to.

* Kiek dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis vi­sų par­la­men­tų na­rių – iki 45 me­tų.

* Šių ir pra­ėju­sių me­tų rin­ki­mai ro­do, kad pa­sau­ly­je dau­gė­ja par­la­men­ta­rų, jau­nes­nių nei 45 me­tų.

* Ek­va­do­ro, Suo­mi­jos, Nor­ve­gi­jos ir Šve­di­jos par­la­men­tai – vie­nin­te­liai, kur dau­giau nei de­šim­ta­da­lis jų at­sto­vų nė­ra su­lau­kę 30 me­tų.

Šal­ti­nis: In­ter-Par­lia­men­ta­ry Union, Glo­bal Par­lia­men­ta­ry Re­port, 2012 ir 2016 m. duomenys