Rinkimus Kryme laikys neteisėtais
Li­be­ra­las Pe­tras Auš­tre­vi­čius kar­tu su 46 Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riais ra­gi­na ne­pri­pa­žin­ti bet ko­kių rug­sė­jo 19 d. vyk­sian­čių Ru­si­jos Dū­mos rin­ki­mų re­zul­ta­tų Kry­me, ku­ris bu­vo ne­tei­sė­tai oku­puo­tas ir anek­suo­tas Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos bei at­plėš­tas nuo Ukrai­nos.

Tai eu­ro­par­la­men­ta­rai pa­žy­mė­jo krei­pi­me­si į Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sią­ją įga­lio­ti­nę už­sie­nio rei­ka­lams Fe­de­ri­cą Mog­he­ri­ni.

„Tai, ką Ru­si­ja va­di­na „rin­ki­mais“, yra dar vie­nas ci­niš­kas Ukrai­nos te­ri­to­ri­nio vien­ti­su­mo pa­žei­di­mo ak­tas. Šis Mask­vos žings­nis dėl rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo Kry­me yra dar vie­nas įro­dy­mas, kad bū­ti­na ir to­liau lai­ky­tis sank­ci­jų, ku­rios bu­vo įves­tos po šio Ukrai­nos re­gio­no oku­pa­ci­jos“, – tei­gia­ma P. Auš­tre­vi­čiaus ini­ci­juo­ta­me krei­pi­me­si.

Krei­pi­mo­si ini­cia­to­riai pa­žy­mi, kad ne­le­ga­liai Kry­me į Ru­si­jos Dū­mą iš­rink­ti po­li­ti­kai ne­bus pri­pa­žin­ti jo­kia for­ma, taip pat, kaip ir pa­tys rin­ki­mai. Laiš­ką pa­si­ra­šiu­sie­ji eu­ro­par­la­men­ta­rai pa­žy­mė­jo, kad rug­sė­jo 19 d. ren­gia­mi Ru­si­jos Dū­mos rin­ki­mai vyks ne­sant es­mi­nių lais­vų ir są­ži­nin­gų rin­ki­mų ele­men­tų.