Rinkimuose jau balsavo beveik 69 tūkst. rinkėjų
Sei­mo rin­ki­muo­se per dvi iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nas sa­vo va­lią jau par­eiš­kė 68 tūkst. 695 ar­ba 2,88 proc. vi­sų rin­kė­jų.

Per pir­mą­jį tu­rą to­kiu pa­čiu me­tu bal­sa­vo šiek tiek dau­giau žmo­nių – 87 tūkst. ar­ba 3,49 proc. vi­sų rin­kė­jų, skel­bia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Ak­ty­viau­sios iš­anks­ti­nia­me bal­sa­vi­me bu­vo Ma­ri­jam­po­lės (4,9 proc.), Cen­tro-Ža­lia­kal­nio apy­gar­da Kau­ne (4,71 proc.), Va­rė­nos-Tra­kų (4,34 proc.), Kre­tin­gos-Pa­lan­gos (4,28 proc.) rin­kė­jų. Ma­žiau­siai ak­ty­vūs kol kas Pa­ne­rių (1,36 proc.) ir Gar­lia­vos (1,46 proc.) rin­kė­jų.

Pa­ly­gin­ti su 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mais, ak­ty­vu­mas yra di­des­nis. Tuo­met per pir­mas dvi iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nas sa­vo va­lią par­eiš­kė 50 tūkst. ar­ba 1,95 proc. rin­ki­mų są­ra­šuo­se bu­vu­sių žmo­nių.

Šią sa­vai­tę an­tra­ja­me tu­re ren­ka­mi 68 Sei­mo na­riai vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, kur var­žo­si po du kan­di­da­tus, su­rin­ku­sius dau­giau­siai bal­sų per pir­mą­jį tu­rą. Trys nau­jo­jo Sei­mo na­riai bu­vo iš­rink­ti jau pir­ma­ja­me tu­re.

Tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį iš anks­to sa­vi­val­dy­bė­se bal­suo­ti ga­lė­jo rin­kė­jai, ku­rie ne­tu­ri ga­li­my­bių sek­ma­die­nį at­ei­ti į rin­ki­mų apy­lin­kę. Taip pat tre­čia­die­nį pra­si­dė­jo ir penk­ta­die­nį dar tę­sia­mas bal­sa­vi­ma spe­cia­liuo­se pa­štuo­se. Čia bal­suo­ja esan­tie­ji svei­ka­tos prie­žiū­ros, so­cia­li­nės rū­py­bos ar glo­bos įstai­go­se ar­ba at­lie­kan­tie­ji ka­ro tar­ny­bą, taip pat esan­tie­ji su­lai­ky­mo ir įka­li­ni­mo įstai­go­se.

Penk­ta­die­nį pa­si­dė­jo ir šeš­ta­die­nį bus tę­sia­mas bal­sa­vi­mas na­muo­se. Čia bal­suo­ti ga­li ne­įga­lie­ji, dėl li­gos lai­ki­nai ne­dar­bin­gi rin­kė­jai, taip pat su­lau­kę 70 me­tų ir vy­res­ni, jei­gu jie dėl svei­ka­tos būk­lės pa­tys ne­ga­li at­vyk­ti rin­ki­mų die­ną į rin­ki­mų apy­lin­kę.

Rin­ki­mų die­ną sek­ma­die­nį bal­sa­vi­mas rin­ki­mų apy­lin­kė­se pra­si­dės 7 ir baig­sis 20 va­lan­dą.

Dau­giau­siai an­tra­ja­me tu­re yra Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tų – 42, ne­daug nuo jų at­si­lie­ka ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su 40 kan­di­da­tų.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja an­tra­ja­me tu­re tu­ri 21 kan­di­da­tą, Li­be­ra­lų są­jū­dis – 12 kan­di­da­tų. Į an­trą­jį tu­rą taip pat yra pa­te­kę pen­ki Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tai, tiek pat sa­ve iš­si­kė­lu­sių kan­di­da­tų, ke­tu­ri „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kan­di­da­tai.

Po du kan­di­da­tus tu­ri Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai), „Lie­tu­vos są­ra­šas“, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja bei An­ti­ko­rup­ci­nė N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­ja (Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja, Lie­tu­vos pen­si­nin­kų par­ti­ja) – po vie­ną.