Rinkimuose jau balsavo 137 tūkst. žmonių
Sei­mo rin­ki­muo­se šią sa­vai­tę jau bal­sa­vo per 137 tūkst. žmo­nių – 26 tūkst. dau­giau nei per pra­ėju­sius rin­ki­mus tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, nuo tre­čia­die­nio iki penk­ta­die­nio sa­vo va­lią iš­anks­ti­nia­me bal­sa­vi­me sa­vi­val­dy­bė­se, spe­cia­liuo­se pa­štuo­se bei na­muo­se par­eiš­kė 137 tūkst. 842 ar­ba 5,53 proc. vi­sų rin­kė­jų. Iš jų per 75 tūkst. bal­sa­vo iš anks­to sa­vi­val­dy­bė­se, dau­giau kaip 13 tūkst. – spe­cia­liuo­se pa­štuo­se ir dar be­veik 50 tūkst. rin­kė­jų na­muo­se.

Ak­ty­viau­si iki šiol bu­vo Nal­šios (9,41 proc.), Va­rė­nos-Tra­kų 9,25 proc.), Šal­či­nin­kų-Vil­niaus (9,18 proc.), Laz­di­jų-Drus­ki­nin­kų (9,13 proc.), Bir­žų-Ku­piš­kio (8,99 proc.) apy­gar­dų rin­kė­jai.

Kol kas ma­žiau­siai rin­kė­jų bal­sa­vo Nau­jo­sios Vil­nios (1,92 proc.), Ma­rių (2,17 proc.), Pa­ne­rių (2,21 proc.), Bal­ti­jos (2,47 proc.), Šeš­ki­nės (2,51 proc.), Ši­lai­nių (2,57 proc.) apy­gar­do­se.

Šie­met Sei­mo rin­ki­muo­se re­gis­truo­ta 2,49 mln. rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių pi­lie­čių.

Per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu sa­vo va­lią bu­vo par­eiš­kę per 111 tūkst. ar­ba 4,34 proc. vi­sų rin­kė­jų: apie 50 tūkst. iš­anks­ti­nia­me bal­sa­vi­me sa­vi­val­dy­bė­se, apie 14 tūkst. tūkst. spe­cia­liuo­se pa­štuo­se ir per 47 tūkst. na­muo­se.

Bal­sa­vi­mas iš anks­to bei spe­cia­liuo­se pa­štuo­se jau bai­gė­si, o bal­sa­vi­mas na­muo­se šeš­ta­die­nį dar tę­sia­mas. Na­muo­se bal­suo­ti ga­li ne­įga­lie­ji, dėl li­gos lai­ki­nai ne­dar­bin­gi rin­kė­jai, taip pat su­lau­kę 70 me­tų ir vy­res­ni, jei­gu jie dėl svei­ka­tos būk­lės pa­tys ne­ga­li at­vyk­ti rin­ki­mų die­ną į rin­ki­mų apy­lin­kę.

Iš anks­to sa­vi­val­dy­bė­se tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį ga­li­my­bę bal­suo­ti tu­rė­jo pi­lie­čiai, sek­ma­die­nį ne­ga­lin­tys at­vyk­ti į rin­ki­mų apy­lin­kę, o spe­cia­liuo­se pa­štuo­se bal­sa­vo esan­tie­ji svei­ka­tos prie­žiū­ros, so­cia­li­nės rū­py­bos ar glo­bos įstai­go­se ar­ba at­lie­kan­tie­ji ka­ro tar­ny­bą, taip pat esan­tie­ji su­lai­ky­mo ir įka­li­ni­mo įstai­go­se.

Rin­ki­mų die­ną sek­ma­die­nį bal­sa­vi­mas rin­ki­mų apy­lin­kė­se pra­si­dės 7 ir baig­sis 20 va­lan­dą.

Iš vi­so rin­ki­mų biu­le­te­ny­je dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je yra 14 są­ra­šų. Dvy­li­ka par­ti­jų sa­va­ran­kiš­kai da­ly­vaus rin­ki­muo­se, o ke­tu­rios yra su­da­riu­sios dvi koa­li­ci­jas.

Kad pa­tek­tų į Sei­mą, par­ti­ja tu­ri su­rink­ti ne ma­žiau kaip 5 proc. rin­kė­jų bal­sų, koa­li­ci­jai bar­je­ras yra aukš­tes­nis – 7 pro­cen­tai.