Rinkimuose dalyvavo pusė įkalintųjų
Bal­sa­vi­me ren­kant Sei­mą da­ly­va­vo maž­daug pu­sė Lie­tu­vos įka­li­ni­mo įstai­go­se esan­čių su­im­tų­jų ir nu­teis­tų­jų: bal­sa­vo 3 tūkst. 338 iš 6 tūkst. 685 bal­sa­vi­mo tei­sę tu­rin­čių as­me­nų, skel­bia Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas.

Ak­ty­viau­siai bal­sa­vo Pa­ne­vė­žio pa­tai­sos na­mų nu­teis­to­sios – sa­vo pi­lie­ti­nę va­lią par­eiš­kė 95 proc. šio­je įstai­go­je lai­ko­mų mo­te­rų. Ne­daug ak­ty­vu­mu at­si­li­ko Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je-ka­lė­ji­me bei Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je esan­tys nu­teis­tie­ji ir su­im­tie­ji.

Šie­met Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja rin­ki­mus or­ga­ni­za­vi­mo nau­do­da­ma nau­ją rin­ki­mų skaid­ru­mą už­ti­kri­nan­čią prie­mo­nę – su­kur­tą in­for­ma­ci­nę sis­te­mą. Ji bu­vo pri­sta­ty­ta už rin­ki­mus įka­li­ni­mo įstai­go­se at­sa­kin­giems as­me­nims.

Rin­ki­mų me­tu įstai­go­se pa­pir­ki­mo at­ve­jų ne­už­fik­suo­ta.

Bal­sa­vi­mas vy­ko 11 įka­li­ni­mo įstai­gų. Nu­teis­tie­ji bal­sa­vo už tuos kan­di­da­tus, ku­rie yra iš­kel­ti lais­vė­je esan­čio­se jų dek­la­ruo­to­se gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se.