Rinkimų žygiai: kokią Lietuvą mato politikai
Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams, po­li­ti­kai at­sig­rę­žė į Lie­tu­vą – no­ri su­ži­no­ti, kaip gy­ve­na pa­pras­ti žmo­nės. Di­džių­jų par­ti­jų at­sto­vai jau va­ži­nė­ja po ša­lį ir pla­nuo­ja su­si­ti­ki­mus su rin­kė­jais, ap­si­lan­ky­mus gy­ven­to­jų na­muo­se.

Po­li­ti­kai tvir­ti­na, kad to­kios ke­lio­nės nė­ra pro­gi­nės ir vyks­ta nuo­lat, tik prieš rin­ki­mus – kiek in­ten­sy­viau. Po­kal­biai su gy­ven­to­jais par­ti­jų at­sto­vams esą pa­de­da ge­riau su­pras­ti jų prob­le­mas, lū­kes­čius. Į šią pa­tir­tį ža­da­ma at­siž­velg­ti tvir­ti­nant ga­lu­ti­nes rin­ki­mų prog­ra­mas.

Ei­na ten, kur skauda

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis jau skai­čiuo­ja šim­tus vi­so­je ša­ly­je vy­ku­sių su­si­ti­ki­mų. Ke­liau­ti po Lie­tu­vą ir tie­sio­giai bend­rau­ti su gy­ven­to­jais kon­ser­va­to­riai pa­si­rin­ko dėl ke­lių prie­žas­čių. „Jei kal­ba­me apie tech­ni­nę rei­ka­lo da­lį, rei­kia pri­pa­žin­ti, kad nuo du­rų iki du­rų ei­na­me ir tie­sio­giai su žmo­nė­mis bend­rau­ja­me tur­būt nuo 2008 me­tų Sei­mo rin­ki­mų. Tai pa­sit­vir­ti­no. Ki­tas da­ly­kas, tai da­ro­me, nes tu­ri­me pla­ną – prog­ra­mą, ku­rią žmo­nėms svar­bu pa­aiš­kin­ti: ko­dėl ją rei­kia įgy­ven­din­ti, ką ji reiš­kia“, – aiš­ki­no kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.

G. Lands­ber­gio tei­gi­mu, sa­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją TS-LKD va­di­na „vil­ties kam­pa­ni­ja“. Anot jo, va­ži­nė­jant po ša­lį ir bend­rau­jant su žmo­nė­mis jau­čia­ma la­bai daug nu­si­vy­li­mo, ypač pa­sta­ruo­ju me­tu, kai į vie­šu­mą iš­ki­lo ne­ma­žai po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos skan­da­lų. „Ban­do­me at­kur­ti pa­si­ti­kė­ji­mą, par­ody­ti, kad po­li­ti­kai nė­ra vie­no­di“, – tvir­ti­no jis.

Kon­ser­va­to­riai lan­ko­si ne tik gy­ven­to­jų na­muo­se – ei­na į vai­kų glo­bos ir se­ne­lių na­mus, prie­glau­das, sa­ma­rie­čių val­gyk­las. „Ei­nam ten, kur žmo­nės dir­ba už „mi­ni­mu­mą“ ar­ba pu­se eta­to už „mi­ni­mu­mą“, kal­ba­mės su jais, jų darb­da­viais, kaip jie gy­ve­na, ką ga­li­me pa­da­ry­ti, kad jų gy­ve­ni­mas keis­tų­si. Ei­nu į tuš­čias mo­kyk­las, ku­rio­se li­kę po ke­lias­de­šimt vai­kų, o mo­ky­to­jai dir­ba po po­rą va­lan­dų per sa­vai­tę. Ti­krai ne­si­no­ri ei­ti ten, kur vis­kas yra „gla­zū­ruo­ta“. Rei­kia ei­ti ten, kur skau­da“, – įsi­ti­ki­nęs G. Lands­ber­gis.

Jis pa­sa­ko­jo, kad dau­gu­ma žmo­nių, su ku­riais su­si­tin­ka­ma, kon­ser­va­to­rius pri­ima ge­rai ar­ba la­bai ge­rai. Kar­tais pa­si­tai­ko ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mo TS-LKD ne­sle­pian­čių gy­ven­to­jų. Jie, anot par­ti­jos pir­mi­nin­ko, dau­giau­sia ne­pa­ten­kin­ti eko­no­mi­kos kri­zei 2009–2010 me­tais su­val­dy­ti pa­si­rink­to­mis prie­mo­nė­mis.

Li­be­ra­lai tu­rą nutraukė

Į tu­rą po Lie­tu­vą bu­vo iš­si­ren­gę ir Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai. Iki po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos skan­da­lo, į ku­rį pa­te­ko da­bar jau bu­vęs par­ti­jos pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis, li­be­ra­lai spė­jo ap­lan­ky­ti ke­lio­li­ka sa­vi­val­dy­bių. Kaip skel­bė par­ti­ja, vien Jo­na­vo­je ir Uk­mer­gė­je li­be­ra­lai, vaikš­čio­da­mi nuo du­rų iki du­rų, vie­šė­jo 1,7 tūkst. bu­tų.

Pa­sak vie­no Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rių Eu­ge­ni­jaus Gent­vi­lo, tu­ras nu­trauk­tas. „Pro­jek­tas su kem­pe­riu, kiek ži­nau, nu­trauk­tas, nu­trauk­ta kem­pe­rio nuo­mos su­tar­tis. Rei­kia ma­ny­ti, kad pa­si­rink­si­me ki­tus bū­dus“, – aiš­ki­no jis.

Ša­lis gražėja

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) jau pa­skel­bė apie prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ke­lio­nę po ša­lį, ku­rios „di­džio­ji am­bi­ci­ja – iš­girs­ti Lie­tu­vą“. „Pris­ta­to­me nau­ją bū­dą ra­šy­ti sa­vo rin­ki­mų prog­ra­mą ne teo­riš­kai. Sie­kia­me, kad šia­me pro­ce­se da­ly­vau­tų ir gy­ven­to­jai“, – aiš­ki­no LSDP rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas.

Jis ti­ki­no, kad par­ti­jos bi­čiu­liai vi­sus ket­ve­rius ka­den­ci­jos me­tus va­ži­nė­jo po ša­lį ir su­si­ti­ki­nė­jo su gy­ven­to­jais. Spe­cia­lių ak­ci­jų ar vaikš­čio­ji­mo nuo du­rų iki du­rų LSDP or­ga­ni­zuo­ti ne­ke­ti­na. „Kiek­vie­nas kan­di­da­tas pats nu­spren­džia, kaip elg­tis. Vien­man­da­ti­nin­kai, ku­rie daug me­tų dir­ba ra­jo­nuo­se, iš da­lies jau apė­ję žmo­nes. Jei­gu no­rės dar kar­tą apei­ti, pa­tys spręs. Rei­ka­la­vi­mo, kad tai bū­ti­na da­ry­ti, nė­ra. Pa­si­ti­ki­me sa­vo kan­di­da­tais ir ti­ki­me jų pa­tir­ti­mi, ypač tų, ku­rie rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja ne pir­mą kar­tą“, – dės­tė A. Sy­sas.

Daug po ša­lį ke­liau­jan­tis LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas su­si­da­rė įspū­dį, kad Lie­tu­va gra­žė­ja. „Ži­no­ma, kai kal­bi su žmo­nė­mis, ne­pa­si­ten­ki­ni­mo yra. Ma­nau, jo bū­tų net jei­gu gy­ven­tu­me ge­ro­vės vals­ty­bės są­ly­go­mis. Dar yra to­kia lie­tu­viš­ko pa­vy­do da­le­lė. Žmo­nės nie­ka­da ne­sa­ko: „Ko­dėl aš už­dir­bu per ma­žai?“, sa­ko: „Ko­dėl Pe­tras už­dir­ba dau­giau?“ – įspū­džiais da­li­jo­si jis.

A. Sy­sas la­biau­siai ap­gai­les­ta­vo dėl di­de­lės emig­ra­ci­jos, dėl nyks­tan­čių kai­mų ir mies­te­lių. Bū­tent emig­ra­ci­jos stab­dy­mą jis ma­to kaip pa­grin­di­nį Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo už­da­vi­nį.

Pla­nuo­ja du turus

Dar­bo par­ti­ja vie­ną žy­gio per Lie­tu­vą tu­rą bai­gė prieš ke­lis mė­ne­sius. „Dar­bie­čių“ ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis pa­sa­ko­jo, kad pla­nuo­ja­mi dar du tu­rai. „Pir­mą­jį tu­rą są­ly­gi­nai va­di­na­me „Die­na su vien­man­da­ti­nin­ku“. Jo me­tu par­ti­jos pir­mi­nin­kas, va­do­vy­bė ir mū­sų vien­man­da­ti­nin­kai bend­raus su vi­sa Lie­tu­va, su­si­ti­ki­nė­si­me, sprę­si­me ak­tua­lius klau­si­mus. An­tra­sis bus par­ti­nis tu­ras, jau va­žiuo­jant per Lie­tu­vą, spau­džiant ran­kas, iš­klau­sant nuo­mo­nes, po­zi­ci­jas, dis­ku­tuo­jant“, – aiš­ki­no jis.

Ke­lio­nės po ša­lį, su­si­ti­ki­mai su gy­ven­to­jais, V. Ma­zu­ro­nio nuo­mo­ne, yra la­bai nau­din­gi. „Kal­bant pra­gma­tiš­kai, žmo­nes įti­kin­ti ar­ba pa­aiš­kin­ti, kad jie pa­ti­kė­tų tuo, ką po­li­ti­kai siū­lo, kad ir ar­tė­jan­čių rin­ki­mų kon­teks­te, efek­ty­viau­sia yra su­si­ti­kus. Tai su­nkus, daug žmo­giš­kų­jų re­sur­sų, pa­stan­gų, lai­ko rei­ka­lau­jan­tis bū­das, bet jis ti­krai tiek rin­kė­jams, tiek po­li­ti­kams ir par­ti­jai nau­din­giau­sias“, – sa­kė jis.

V. Ma­zu­ro­nis tei­gė, kad per ke­lio­nes pa­ma­tė ša­lį to­kią, ko­kia ji yra. Svar­biau­sios žmo­nių prob­le­mos su­si­ju­sios su kas­die­niu gy­ve­ni­mu, pra­de­dant ma­žo­mis pa­ja­mo­mis, di­džiu­le emig­ra­ci­ja, bai­giant pro­ziš­kes­niais klau­si­mais, pa­vyz­džiui, re­no­va­ci­ja, kie­mų su­tvar­ky­mu. Į rin­kė­jų pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus „dar­bie­čiai“ ža­da at­siž­velg­ti ko­re­guo­da­mi rin­ki­mų prog­ra­mą.