Rinkimų užstatais pildys valstybės iždą
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) rin­ki­mų užs­ta­tą grą­žins ne vi­siems sa­vi­val­dos rin­ki­mų da­ly­viams. Pir­mi­niais rin­ki­mų prie­vaiz­dų skai­čia­vi­mais, iš fias­ko pa­ty­ru­sių ar­ba rin­ki­mų star­to net ne­pa­sie­ku­sių po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių su­mo­kė­tų rin­ki­mų užs­ta­tų vals­ty­bės biu­dže­tas tu­rė­tų pa­pil­nė­ti dau­giau kaip 55 tūkst. eu­rų.

Šiuo me­tu VRK aiš­ki­na­si, kiek rin­ki­mų užs­ta­tų teks grą­žin­ti juos su­mo­kė­ju­siems sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viams. Kaip ro­do pre­li­mi­na­rūs skai­čia­vi­mai, į vals­ty­bės biu­dže­tą bus per­ves­ta ne vie­na de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų iš po­li­ti­nėms par­ti­joms ir vi­suo­me­ni­niams rin­ki­mų ko­mi­te­tams ne­grą­žin­ti­no rin­ki­mų užs­ta­to.

Iš są­ra­šo „puoš­me­nų“ – dvi­gu­bas užstatas

Rin­ki­mų užs­ta­tas už sa­vi­val­dy­bė­je ke­lia­mą kan­di­da­tų są­ra­šą ar kan­di­da­tą į me­rus sie­kė 682,35 eu­ro (t. y. bu­vo vie­no vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio (VMDU) dy­džio). Kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je rin­ki­mų užs­ta­tą rei­kė­jo mo­kė­ti re­gis­truo­jant kan­di­da­tų są­ra­šą ir kar­tu ke­liant kan­di­da­tą į me­rus ar­ba pa­tei­kiant tik kan­di­da­tų są­ra­šą, ar­ba vien ke­liant kan­di­da­tą į me­rus.

Jei­gu po­li­ti­nės par­ti­jos ar vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to ke­lia­ma­me kan­di­da­tų są­ra­še bu­vo kan­di­da­tų, ei­nan­čių par­ei­gas, ne­su­de­ri­na­mas su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis, už kiek­vie­ną to­kį kan­di­da­tą im­tas dvi­gu­bas rin­ki­mų užs­ta­tas – 1364,7 eu­ro. Šį pa­va­sa­rį vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se dvi­gu­bas užs­ta­tas rink­tas pir­mą­kart.

„Anks­čiau rin­kė­jai skųs­da­vo­si, kad ren­ka vie­nus žmo­nes, bet šie at­si­sa­ko man­da­tų ir vie­toj jų dirb­ti į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą at­ei­na ki­ti. To­kie kan­di­da­tai, ku­rie daž­niau­siai ei­na ne­su­de­ri­na­mas par­ei­gas, bū­na tar­si są­ra­šo "puo­šme­nos", nes yra pa­žįs­ta­mi žmo­nėms. Kad rin­kė­jai ne­bū­tų klai­di­na­mi, ir įves­tas dvi­gu­bas užs­ta­tas. Jis tu­rė­jo pri­vers­ti kan­di­da­tą, ei­nan­tį į rin­ki­mus, pa­gal­vo­ti“, - LŽ aiš­ki­no VRK na­rė Ži­vi­lė Ver­by­lai­tė.

Vals­ty­bės iž­das pa­pil­nės ne vien iš rin­ki­mų "lū­ze­rių"

VRK at­sto­vė pa­žy­mė­jo, kad rin­ki­mų užs­ta­tui grą­žin­ti bū­ti­nos ke­lios są­ly­gos. Pir­ma, nu­sta­ty­tais ter­mi­nais tu­ri bū­ti pri­sta­ty­tos po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo at­as­kai­tos. An­tra, ne­ga­li bū­ti pa­žeis­tas drau­di­mas pa­pirk­ti rin­kė­jus ar­ba šiurkš­čiai pa­žeis­tos Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo nuo­sta­tos. „Par­ti­joms, ku­rios lai­ku ne­pris­ta­tė fi­nan­si­nių do­ku­men­tų, esa­me iš­siun­tę pa­klau­si­mus. Gal bus nu­spręs­ta, kad esa­ma pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių, ir sank­ci­jų ne­tai­ky­si­me“, - tei­gė Ž. Ver­by­lai­tė. Rin­ki­mų užs­ta­to ne­at­gaus ir tie sa­vi­val­dy­bė­se kel­ti kan­di­da­tų są­ra­šai bei kan­di­da­tai į me­rus, ku­rie ne­su­rin­ko 3 proc. rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų bal­sų.

Pir­mi­niais VRK skai­čia­vi­mais, vals­ty­bės biu­dže­tą pa­pil­dys lė­šos ma­žiau­siai 19 po­li­ti­nių par­ti­jų ir 14 vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų, ku­rie su­mo­kė­jo rin­ki­mų užs­ta­tą, bet ne­da­ly­va­vo rin­ki­mų ko­vo­se ar­ba ne­per­žen­gė 3 proc. ri­bos. Per 8,8 tūkst. eu­rų pra­ras „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Drus­ki­nin­kų, Ne­rin­gos, Aly­taus ir Kau­no mies­tų, Aly­taus, Bir­žų, Kai­šia­do­rių, Kau­no, Kė­dai­nių, Šir­vin­tų, Šven­čio­nių, Tra­kų ir Ute­nos ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se „tvar­kie­čių“ kan­di­da­tai ne­su­rin­ko 3 proc. rin­kė­jų bal­sų.

Per 6,8 tūkst. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­tą pa­pil­dys bu­vu­sio sos­ti­nės me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko ve­da­ma Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai). Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, pa­ty­ru­si fias­ko še­šio­se sa­vi­val­dy­bė­se, taip pat už at­šauk­tą kan­di­da­tų są­ra­šą Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ne­te­ko dau­giau 4,7 tūkst. eu­rų. Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jai ne­bus grą­žin­tas 4 tūkst. eu­rų rin­ki­mų užs­ta­tas, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai ir „Drą­sos ke­liui“ – po 3,4 tūkst. eu­rų. Ki­tų po­li­ti­nių par­ti­jų ne­grą­žin­ti­ni rin­ki­mų užs­ta­tai ma­žes­ni.

VRK na­rė Ž. Ver­by­lai­tė pa­brė­žė, kad ne­ma­ža da­li­mi vals­ty­bės biu­dže­tą pa­pil­dys dvi­gu­bi rin­ki­mų užs­ta­tai – po 1364,7 eu­ro. Jie bus ne­grą­žin­ti iš­rink­tiems ta­ry­bos na­riams, at­si­sa­kiu­siems iš­ko­vo­to man­da­to ir pa­si­rin­ku­siems to­liau ei­ti par­ei­gas, ne­su­de­ri­na­mas su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis. To­kių as­me­nų yra apie 130. „Net jei kan­di­da­tų są­ra­še bu­vo toks žmo­gus, bet jo par­ti­ja ar rin­ki­mų ko­mi­te­tas ne­per­žen­gė 3 proc. ri­bos, užs­ta­tas ir­gi ne­bus grą­ži­na­mas“, - pri­dū­rė VRK na­rė.

Rin­ki­mų užs­ta­tą rei­kia didinti

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kė so­cial­de­mo­kra­tė Mil­da Pe­traus­kie­nė ma­no, kad da­bar­ti­nio Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­me nu­sta­ty­to užs­ta­to vi­siš­kai pa­kan­ka. „Jis ti­krai ne per ma­žas“, - įsi­ti­ki­nu­si par­la­men­ta­rė.

Ta­čiau Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės se­niū­nė Ri­ma Baš­kie­nė sa­ko, kad po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viams nu­sta­ty­tas vie­no VMDU dy­džio rin­ki­mų užs­ta­tas toks ma­žas yra vien dėl to, kad ma­žo­sioms par­ti­joms ir vi­suo­me­ni­niams ju­dė­ji­mams ne­bū­tų už­kirs­tas ke­lias da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. Jos nuo­mo­ne, bent ke­lis­syk di­des­nis rin­ki­mų užs­ta­tas tu­rė­tų bū­ti im­amas iš tų as­me­nų, ku­rių par­ei­gos ne­su­de­ri­na­mos su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis. „Jei­gu nė­ra mo­ra­lės, rei­kia pi­ni­gi­nė­mis sank­ci­jo­mis už­kirs­ti ke­lią ap­gau­di­nė­ti rin­kė­jus“, - pa­žy­mė­jo Sei­mo na­rė. Užs­ta­tas rin­kė­jų „vi­lio­to­jams“, pa­sak R. Baš­kie­nės, ga­lė­tų siek­ti iki 10 VMDU.