Rinkimų rezultatai gali būti anuliuoti keliose savivaldybėse
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) šeš­ta­die­nį spręs, ar yra pa­grin­do ke­lio­se sa­vi­val­dy­bė­se rin­ki­mų re­zul­ta­tus pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiais.

Iš vi­so gau­ti aš­tuo­ni pra­šy­mai dėl rin­ki­mų re­zul­ta­tų ne­pri­pa­ži­ni­mo. VRK pir­mi­nin­ko Ze­no­no Vai­gaus­ko tei­gi­mu, rim­čiau­sia si­tua­ci­ja at­ro­do Šir­vin­to­se ir Ši­lu­tė­je, kur fik­suo­ta ne­ma­žai rin­ki­mų pa­žei­di­mų.

Pa­sak Z.Vai­gaus­ko, Ši­lu­tė­je už­fik­suo­ti pa­žei­di­mai lei­džia įtar­ti, kad bu­vo perk­li­juo­ja­mi iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo vo­kai, yra ke­le­tas iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl rin­kė­jų pa­pir­ki­mo.

Rin­ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mais Šir­vin­to­se skun­dė­si Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja. Jie tvir­ti­no, kad gau­ta pra­ne­ši­mų dėl bal­sų pir­ki­mo, taip pat pa­si­ges­ta biu­le­te­nių iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo vo­kuo­se.

Pa­nai­kin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus taip pat pra­šo­ma Ši­la­lės, Šven­čio­nių, Kal­va­ri­jos, Va­rė­nos, Vi­sa­gi­no ir Kė­dai­nių ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se.

VRK šeš­ta­die­nį pla­nuo­ja pa­tvir­tin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus Va­rė­no­je, kad ga­lė­tų pa­ten­kin­ti Va­rė­nos me­ru iš­rink­to li­be­ra­lo Al­gio Ka­šė­tos pra­šy­mą nu­trū­ku­siais pri­pa­žin­ti jo, kaip Sei­mo na­rio, įga­lio­ji­mus.

Po pir­mo­jo sa­vi­val­dos rin­ki­mų tu­ro dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų VRK anu­lia­vo Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Pa­kar­to­ti­niai rin­ki­mai ten vyks bir­že­lio 7 die­ną.