Rinkimų prievaizdų akiratyje – socialiniai tinklai
Ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) aky­lai ste­bi so­cia­li­nius tink­lus. Rin­ki­mų prie­vaiz­dai jau ne vie­nam kan­di­da­tui yra iš­ra­šę py­los dėl ne­pa­žy­mė­tos po­li­ti­nės rek­la­mos.

Daž­nai pro rin­ki­mų prie­vaiz­dų akis pra­slys­da­vu­si po­li­ti­nė rek­la­ma so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ta­po aky­lai ste­bi­ma. Skun­dai dėl vir­tua­lio­je erd­vė­je ne­pa­žy­mė­tos po­li­ti­nės agi­ta­ci­jos plauk­te plau­kia tiek į VRK, tiek pas pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ sa­va­no­rius. Rin­ki­mų prie­vaiz­dai ir vi­suo­me­nin­kai džiau­gia­si, kad sėk­min­gai kal kas pa­vyks­ta „auk­lė­ti“ gud­rau­jan­čius kan­di­da­tus.

Kan­di­da­tai nepiktnaudžiauja

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas pa­žy­mi, kad jau ne vie­nam sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čiam kan­di­da­tui tu­rė­jo prie­kaiš­tų dėl ne­pa­žy­mė­tos po­li­ti­nės rek­la­mos so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. „Pap­ras­tai ga­vę pa­sta­bas kan­di­da­tai pa­sit­var­ko, o vie­nas ki­tas net pa­dė­ko­ja. Ži­no­ma, esa­ma ir to­kių, ku­rie ban­do gin­čy­tis, kad esą su­var­žo­ma de­mo­kra­ti­jos lais­vė“, - por­ta­lui lzi­nios.lt ti­ki­no Z. Vai­gaus­kas.

Rin­ki­mų prie­vaiz­dų tei­gi­mu, apie in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je, ypač so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, ga­li­mus rin­ki­mų pa­žei­di­mus dau­giau­sia su­ži­no­ma iš skun­dų. „Ne­pa­me­luo­siu, kad kiek­vie­ną die­ną at­ei­na krū­va raš­tų, tarp jų – ke­li skun­dai bū­na dėl po­li­ti­nės rek­la­mos so­cia­li­niuo­se tink­luo­se“, - pa­žy­mė­jo VRK Po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Li­na Pe­tro­nie­nė.

Pa­sak L. Pe­tro­nie­nės, in­for­ma­vus kan­di­da­tą, kad jo so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je ar in­ter­ne­to sve­tai­nė­je yra ne­pa­žy­mė­ta po­li­ti­nė rek­la­ma, duo­da­mos 2-3 die­nos iš­tai­sy­ti pa­ste­bė­tus trū­ku­mus. „Tuos skun­dus, ku­riuos pa­ti ty­riau – ne­bu­vo dar nė vie­no at­ve­jo, kad in­for­ma­vus kan­di­da­tą jis ne­pa­žy­mė­tų po­li­ti­nės rek­la­mos“, - tvir­ti­no VRK at­sto­vė.

Agi­ta­ci­jai in­ter­ne­te – VRK rekomendacijos

Dar pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je VRK, ga­vu­si ke­lis skun­dus dėl ne­pa­žy­mė­tos po­li­ti­nės rek­la­mos so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, iš­aiš­ki­no, kad in­ter­ne­te sklei­džia­ma po­li­ti­nė rek­la­ma žy­mi­ma kaip rek­la­ma spau­do­je ar te­le­vi­zi­jo­je pri­klau­so­mai nuo for­mos. Taip pat VRK pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jas, kaip žy­mė­ti so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ne­at­ly­gin­ti­nai sklei­džia­mą po­li­ti­nę rek­la­mą.

Rin­ki­mų prie­vaiz­dų aiš­ki­ni­mu, vi­sais at­ve­jais tu­ri bū­ti nu­ro­do­ma po­li­ti­nė rek­la­ma ir lė­šų šal­ti­nis. Po­li­ti­nės rek­la­mos žy­mo­je ga­li bū­ti nu­ro­dy­ta, kad pats po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vis pa­si­ga­mi­no po­li­ti­nės rek­la­mos ga­mi­nį. „Neat­ly­gin­ti­nai sklei­džiant po­li­ti­nę rek­la­mą so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ar įvai­rio­se nuo­trau­kų, įra­šų da­li­ji­mo­si sve­tai­nė­se, ku­rio­se in­for­ma­ci­ja pa­gal so­cia­li­nio tink­lo ar sve­tai­nės nuo­sta­tas sklei­džia­ma ne­at­ly­gin­ti­nai, jos žy­mo­je tu­rė­tų bū­ti nu­ro­dy­ta, iš ko­kių lė­šų yra ar bus ap­mo­kė­tas po­li­ti­nės rek­la­mos par­en­gi­mas, ar­ba nu­ro­dy­ta, kad po­li­ti­nę rek­la­mą par­en­gė pats po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vis“, - tvir­ti­na­ma VRK re­ko­men­da­ci­jo­se.

Taip pat VRK lai­ko­si nuo­mo­nės, kad kan­di­da­tai, po­li­ti­nės par­ti­jos, vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai sa­vo so­cia­li­nė­se pa­sky­ro­se tu­rė­tų nu­ro­dy­ti, kad tai yra ati­tin­ka­mai kan­di­da­to, po­li­ti­nės par­ti­jos ar vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to pa­sky­ra. „Mū­sų re­ko­men­da­ci­jos yra tam, kad ne­kil­tų ne­rei­ka­lin­gų klau­si­mų“, - pa­brė­žė VRK pir­mi­nin­kas Z. Vai­gaus­kas.

Vir­tua­lią erd­vę pri­žiū­ri ir visuomenininkai

Skaid­rių rin­ki­mų Lie­tu­vo­je sie­kian­čios pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ sa­va­no­riai ne kar­tą krei­pė­si į VRK ra­gin­da­mi nu­sta­ty­ti po­li­ti­nės agi­ta­ci­jos so­cia­li­niuo­se tink­luo­se tai­syk­les. Vi­suo­me­ni­nin­kai pa­ste­bi, kad iki šiol be­veik ne­kon­tro­liuo­to­je vir­tua­lio­je erd­vė­je si­tua­cia kei­čia­si. „La­bai džiau­gia­mės, kad kan­di­da­tai vis no­riau pa­si­žy­mi ir sa­vo so­cia­li­nes pa­sky­ras, ir ki­tą įvai­rią agi­ta­ci­nę me­džia­gą“, - por­ta­lui lzi­nios.lt tvir­ti­no pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ va­do­vas Si­mas Si­ma­naus­kas.

Ta­čiau pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus rin­ki­mų pa­žei­di­mus „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ sa­va­no­riams ne­trūks­ta. „Jei­gu anks­čiau prieš­rin­ki­mi­nia­me lai­ko­tar­py­je gau­da­vo­me vos ke­lis pra­ne­ši­mus, da­bar – li­kus dviem sa­vai­tėm iki rin­ki­mų esa­me su­lau­kę per šim­tą pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus pa­žei­di­mus, ku­rių di­džio­ji da­lis yra su­si­ję su so­cia­li­niais tink­lais“, - ti­ki­no S. Si­ma­naus­kas. Jis džiau­gė­si, kad dau­ge­liu at­ve­ju kan­di­da­tai at­siž­vel­gia į „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ sa­va­no­rių pa­sta­bas ir iš­tai­so iš ne­ži­no­ji­mo ar ty­čia pa­da­ry­tas klai­das, lai­ky­da­mie­si po­li­ti­nės rek­la­mos žy­mė­ji­mo rei­ka­la­vi­mų.

Taip pat S. Si­ma­naus­kas at­krei­pia dė­me­sį, kad VRK re­ko­men­da­ci­jo­se pa­žy­mė­ta, jog po­li­ti­nės rek­la­mos žy­ma tu­rė­tų bū­ti ne­ats­ki­ria­ma po­li­ti­nės rek­la­mos da­lis, ta­čiau kar­tais pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai ne­si­lai­ko­ma šio rei­ka­la­vi­mo. „Kan­di­da­tai įde­da į so­cia­li­nius tink­lus pa­veiks­liu­ką, ku­ria­me nė­ra po­li­ti­nės rek­la­mos žy­mos, bet ša­lia pri­ra­šo, kad tai – po­li­ti­nė rek­la­ma. Rei­kia su­pras­ti, kad jei ki­tas as­muo pa­si­da­lins tuo pa­veiks­liu­ku ir ne­pri­ra­šys, jog da­li­ja­si po­li­ti­ne agi­ta­ci­ja, tuo­met ir po­li­ti­nė rek­la­ma liks ne­pa­žy­mė­ta“, - aiš­ki­no pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ va­do­vas.