Rinkimų prievaizdai planuoja plėtrą
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) at­ei­ties vi­zi­jo­se – sie­kis tap­ti gau­ses­nei. VRK pla­nams ne­prieš­ta­rau­jan­tys po­li­ti­kai vis dėl­to ra­gi­na ne­sku­bė­ti ir pir­miau­sia pa­teik­ti bent jau fi­nan­si­nį nu­ma­to­mų per­mai­nų pa­grin­di­mą.

Pa­gei­da­vi­mus ir mo­ty­vus dėl ga­li­mos plė­tros VRK iš­dės­tė sa­vo raš­te Sei­mo val­dy­bai. Ši sa­vo nuo­mo­nę dėl VRK už­mo­jų par­agi­no par­eikš­ti Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą (VVSK). Per ke­le­rius me­tus VRK se­kre­to­ria­tą no­ri­ma iš­plės­ti 8 vals­ty­bės tar­nau­to­jais.

Ma­to prasmę

Pa­sak VRK pir­mi­nin­ko Ze­no­no Vai­gaus­ko, di­dė­jan­tis vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čius leis­tų už­ti­krin­ti ko­mi­si­jos veik­los tęs­ti­nu­mą. Pa­pil­do­mi dar­buo­to­jai leis­tų su­stip­rin­ti Po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės sky­rių, su­bur­ti Mo­ky­mo cen­trą, ku­ria­me ga­lė­tų to­bu­lin­tis apy­gar­dų, apy­lin­kių ko­mi­si­jų at­sto­vai, at­si­ras­tų spau­dos at­sto­vas. „Ti­krai ne­ma­no­me, kad vi­sus tuos žmo­nes rei­kė­tų pri­im­ti iki Sei­mo rin­ki­mų. Per rin­ki­mus rei­ka­lin­gų pa­gal­bi­nin­kų ga­li­me pa­si­sam­dy­ti. Ta­čiau gai­la, kad įga­vę pa­tir­ties jie iš­ei­na, o pa­skui vėl rei­kia ieš­ko­ti ki­tų“, – LŽ sa­kė VRK va­do­vas.

Pa­pras­tai rin­ki­mams VRK sam­do iki 15 lai­ki­nų dar­buo­to­jų. Ta­čiau Z. Vai­gaus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad nuo­la­ti­niai tar­nau­to­jai yra la­biau mo­ty­vuo­ti ir ge­riau dir­ba. „Ma­nau, kad ir Sei­mo na­riai su­pran­ta, jog ko­mi­si­jos se­kre­to­ria­to stip­ri­ni­mas di­di­nant vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čių – pra­smin­gas ir svei­kas da­ly­kas. Juk pir­miau­sia su­stip­rin­tu­me Po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės sky­rių, ku­ris ti­ria kan­di­da­tų pa­pir­ki­nė­ji­mo at­ve­jus. Ma­no su­pra­ti­mu, vi­si tu­ri bū­ti su­in­te­re­suo­ti, kad jis bū­tų stip­rus“, – tei­gė Z. Vai­gaus­kas. Pa­ty­rę dar­buo­to­jai ga­lė­tų pe­rim­ti da­lį VRK na­rių krū­vio.

Skir­tin­ga pra­kti­ka

Pa­sak Z. Vai­gaus­ko, struk­tū­riš­kai stip­rios rin­ki­mų ko­mi­si­jos yra Gru­zi­jo­je, Ukrai­no­je, Bal­ta­ru­si­jo­je, Azer­bai­dža­ne. Ki­tos kai­my­nų vals­ty­bės ei­na kiek ki­tu ke­liu. Pa­vyz­džiui, Es­ti­jo­je rin­ki­mus or­ga­ni­zuo­ja trys ko­mi­si­jos – rin­ki­mų, in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės. Lat­vi­jo­je ko­mi­si­ja rū­pi­na­si tik pa­čiais rin­ki­mais, rin­ki­mų są­ra­šai – Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos rei­ka­las, o fi­nan­sų kon­tro­le už­sii­ma Ko­vos su ko­rup­ci­ja biu­ras. „Pas mus par­ei­gos ir funk­ci­jos la­biau kon­cen­truo­tos“, – sa­kė Z. Vai­gaus­kas. Da­bar VRK dir­ba 18 dar­buo­to­jų. „Rin­ki­mai – la­bai rim­tas da­ly­kas, jais už­sii­ma apie 16 tūkst. žmo­nių. Gal­vo­jant apie efek­ty­ves­nį lė­šų pa­nau­do­ji­mą rei­kė­tų ap­sisp­ręs­ti, ar ge­riau tas lė­šas pa­nau­do­ti cen­tre, ar di­din­ti ne­nuo­la­ti­nių dar­buo­to­jų skai­čių. Man at­ro­do, kad kom­piu­te­ri­za­ci­jos lai­ko­tar­piu ko­mi­si­jos dar­be rei­kė­tų siek­ti pro­fe­sio­na­lu­mo“, – sa­kė Z. Vai­gaus­kas.

Šių me­tų VRK biu­dže­tas sie­kia 13 mln. 768 tūkst. eu­rų. Di­džiau­sia su­ma – 7,4 mln. eu­rų nu­ma­ty­ta spa­lį vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams su­reng­ti. Jei kar­tu su jais bū­tų nu­spręs­ta reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, kai­na kil­tų. 5,5 mln. eu­rų VRK biu­dže­te skir­ta po­li­ti­nių par­ti­jų do­ta­ci­joms, 832 tūkst. eu­rų – pa­čios ko­mi­si­jos val­dy­mo iš­lai­doms.

Keis­tis bū­ti­na

VVSK pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas sa­kė, kad VRK at­ei­ties pla­nus ke­ti­na­ma svars­ty­ti ar­ti­miau­sia­me ko­mi­te­to po­sė­dy­je. „Rei­kia ap­tar­ti, pa­dis­ku­tuo­ti, kaip at­ro­dys VRK kaip ins­ti­tu­ci­ja, kaip vyks­ta mo­der­ni­za­vi­mo pro­ce­sai“, – LŽ sa­kė pir­mi­nin­kas. Nuo to, anot jo, iš da­lies pri­klau­sys bū­si­mos per­mai­nos. „Keis­tis ti­krai rei­kia, dar ne­la­bai spar­čiai žen­gia­me mo­der­ni­za­vi­mo link­me. Ta­čiau sku­bo­ti ju­de­siai įne­ša su­maiš­tį, su­prie­ši­na, tuo­met ir ge­ras sie­kis su­ke­lia ne­igia­mų pa­sek­mių“, – tvir­ti­no V. Bu­kaus­kas.

VVSK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Mil­da Pe­traus­kie­nė taip pat ma­no, kad pir­miau­sia rei­kia iš­klau­sy­ti VRK ar­gu­men­tus dėl pla­nuo­ja­mų po­ky­čių. „Bet keis­tis, to­bu­lė­ti ti­krai rei­kia“, – LŽ sa­kė Sei­mo na­rė. Pa­sak jos, vie­ną kar­tą rei­kė­tų ap­sisp­ręs­ti ir dėl elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo, ku­ris, pa­vyz­džiui, Es­ti­jo­je, pri­gi­jo, o Nor­ve­gi­ja ar Suo­mi­ja jo kra­to­si. VVSK na­rė Vin­cė Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­čie­nė kon­kre­čių VRM dar­buo­to­jų skai­čiaus di­di­ni­mo mo­ty­vų pri­si­pa­ži­no dar ne­ži­nan­ti. Kar­tu ste­bė­jo­si, kad „ryš­kiai ma­žė­jant gy­ven­to­jų“ ir ne­si­kei­čiant rin­ki­mų apy­lin­kių skai­čiui VRK pri­rei­kė plės­tis. „Jei dėl ko­kių nors ko­rup­ci­nių ry­šių ty­ri­mo, tuo­met svars­ty­ti­na“, – LŽ sa­kė par­la­men­ta­rė.