Rinkimų prievaizdai išgirdo A. Kubiliaus nerimo balsą
At­siž­velg­da­ma į kon­ser­va­to­rių pra­šy­mą, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pra­dė­jo ty­ri­mą dėl kai ku­rių Dar­bo par­ti­jos (DP) kan­di­da­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mams pa­au­ko­tų su­mų. Kar­tu nu­spręs­ta pa­si­do­mė­ti ir ki­tų par­ti­jų gau­ta par­ama. Mo­kes­čių ins­pek­to­rių bus pra­šo­ma pa­ti­krin­ti 17 sąs­kai­tų.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius prieš po­rą sa­vai­čių krei­pė­si į VRK pir­mi­nin­ką Ze­no­ną Vai­gaus­ką ir at­krei­pė dė­me­sį, kad kai ku­rie DP kan­di­da­tai į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas sa­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją fi­nan­suo­ja gal­būt ne pa­gal fi­nan­si­nes iš­ga­lias.

Kaip pa­vyz­dį kon­ser­va­to­rius pa­tei­kė ke­lis kon­kre­čius Vil­niaus ta­ry­bą štur­muo­ti pa­si­ruo­šu­sius “dar­bie­čius”. Anot A. Ku­bi­liaus, sa­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją jie yra par­ėmę su­mo­mis, ku­rios ge­ro­kai vir­ši­ja jų tu­ri­mas san­tau­pas ar­ba gau­na­mas me­ti­nes pa­ja­mas (ar­ba tos su­da­ro la­bai di­de­lę jų da­lį). VRK nu­spren­dė pa­si­do­mė­ti ne tik “dar­bie­čių”, bet ir ki­tų kan­di­da­tų dos­nio­mis au­ko­mis.

Re­zul­ta­tų neprognozavo

Krei­pi­me­si į VRK A. Ku­bi­lius tei­gė, kad kai ku­rie kan­di­da­tai, ne­tu­rė­da­mi ypač di­de­lių san­tau­pų, įvai­rias sa­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­jas per pa­sta­ruo­sius po­rą me­tų yra par­ėmę šim­ta­tūks­tan­ti­nė­mis su­mo­mis. „Toks fi­nan­sa­vi­mas ke­lia pa­grįs­tų įta­ri­mų, kad ga­li bū­ti šiurkš­čiai pa­žei­džia­mas Po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mas”, - nu­ro­dė opo­zi­ci­jos ly­de­ris. Jo nuo­mo­ne, bū­tent to­kių abe­jo­nių ke­lia DP kan­di­da­tų Ri­to Vai­gi­no, Be­no Ce­cha­na­vi­čiaus, An­to­ni­nos Grei­čiu­vie­nės ir Ser­ge­jaus Pe­tu­cho au­kos.

Be ki­ta ko, A. Ku­bi­lius pra­šė, kad ty­ri­mas dėl gal­būt ne­skaid­raus "dar­bie­čių" kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo bū­tų baig­tas iki rin­ki­mų, ku­rie vyks ko­vo 1 die­ną.

“Prap­lė­tė­me kon­ser­va­to­rių pra­šy­mą ir į šį klau­si­mą pa­žvel­gė­me pla­čiau. Per­žiū­rė­jo­me ir ki­tų par­ti­jų kan­di­da­tų, ki­tų da­ly­vių au­ko­tas su­mas, ži­no­ma, kreip­da­mi dė­me­sį į di­des­nes”, - LŽ va­kar sa­kė VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) bus pra­šo­ma pa­ti­krin­ti apie 17 įvai­rių sąs­kai­tų - par­ti­jų, kan­di­da­tų, vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų. “Ko­kie bus re­zul­ta­tai, su­nku pa­sa­ky­ti”, - tei­gė Z. Vai­gaus­kas. Jis abe­jo­jo, ar ty­ri­mas bus baig­tas iki rin­ki­mų.

Pa­var­dės žinomos

VMI ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Da­rius Bu­ta LŽ sa­kė, kad per pa­sta­rą­sias dvi sa­vai­tes jo­kių pra­šy­mų iš VRK nė­ra gau­ta. “Bet tai vi­siš­kai ne­reiš­kia, kad VMI ne­si­do­mi tuo, kas vyks­ta ša­lies vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me. Ki­taip ta­riant, ma­to­me pa­var­des, ku­rios ke­lia įta­ri­mų, jas ana­li­zuo­ja­me ir spren­di­mai dėl kon­tro­lės veiks­mų pri­ima­mi ne­del­siant”, - ti­ki­no D. Bu­ta.

Kar­tu jis pri­mi­nė, kad ne­re­tai to­kie ty­ri­mai už­trun­ka dėl mo­kes­čių mo­kė­to­jų tei­sės VMI spren­di­mus skųs­ti teis­mui. O ka­da šis ga­li tar­ti ga­lu­ti­nį žo­dį, prog­no­zuo­ti su­nku. Ta­čiau, anot D. Bu­tos, VMI tu­ri tei­sę pa­ti­krin­ti, kaip gy­ven­to­jai ir įmo­nės mo­kė­jo mo­kes­čius net per pen­ke­rius pra­ėju­sius me­tus. To­dėl iki rin­ki­mų ar po jų vi­si ri­zi­kin­gi mo­kes­čių mo­kė­ji­mo po­žiū­riu at­ve­jai bus pa­ti­krin­ti.

Per sa­vi­val­dos rin­ki­mus gau­na­mų au­kų aps­kai­tą griež­tai reg­la­men­tuo­ja įsta­ty­mas. “Vi­sas au­ko­to­jų su­mas tu­ri pa­ti­krin­ti iž­di­nin­kai”, - sa­kė D. Bu­ta. Tam VMI drau­ge su VRK yra su­kū­ru­si spe­cia­lią prog­ra­mą. Šiuo me­tu iž­di­nin­kai ti­kri­na, ar as­me­nys tu­rė­jo tiek pi­ni­gų, kad ga­lė­jo pa­au­ko­ti įsta­ty­mo lei­džia­mą su­mą. Jei iš­aiš­kė­ja, kad par­ama ne pa­gal “ki­še­nę”, au­ką rei­kia grą­žin­ti.

Sei­mas ne­tirs

Kad bū­tų at­lik­tas par­la­men­ti­nis ty­ri­mas dėl DP rin­ki­mų kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo, sau­sio pra­džio­je A.Ku­bi­lius du kar­tus raš­tu krei­pė­si į Sei­mo pir­mi­nin­kę, DP ly­de­rę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę.

„Pas­te­bi­ma ten­den­ci­ja, kad DP na­riai šios par­ti­jos veik­lą re­mia di­džiu­lė­mis su­mo­mis, ku­rios su­nkiai ga­lė­tų bū­ti pa­aiš­ki­na­mos jų gau­na­mo­mis pa­ja­mo­mis“, - tei­gė opo­zi­ci­jos ly­de­ris. Jo duo­me­ni­mis, DP kan­di­da­tas į Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą R. Vai­gi­nas per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus dau­giau kaip 115 tūkst. li­tų (per 33 tūkst. eu­rų), ar­ba dau­giau nei dviem treč­da­liais sa­vo dve­jų me­tų pa­ja­mų, par­ėmė įvai­rias DP rin­ki­mų kam­pa­ni­jas. Kon­ser­va­to­rius sa­vo krei­pi­me­si mi­nė­jo ir jau­ną­jį „dar­bie­tį“ B. Ce­cha­na­vi­čių, M.Ro­me­rio uni­ver­si­te­to ket­vir­ta­kur­sį, ku­ris DP rin­ki­mų kam­pa­ni­jai sky­rė 10 tūkst. li­tų (2900 eu­rų).

“Jis par­ašė du laiš­kus, ir aš pra­šiau ne­ra­šy­ti man dau­giau laiš­kų. No­rė­tų­si, jei­gu ra­šo, kad mei­lės laiš­kus ra­šy­tų...” - šmaikš­tau­da­ma tuo­met at­sa­kė L. Grau­ži­nie­nė. Ji par­eiš­kė ne­lei­sian­ti par­la­men­to įvel­ti į rin­ki­mų ko­vas. O į klau­si­mus ir abe­jo­nes, ku­rias sa­vo laiš­ke ke­lia A.Ku­bi­lius, pa­sak L. Grau­ži­nie­nės, tu­rė­tų at­sa­ky­ti ne Sei­mas, o kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos, at­sa­kin­gos už rin­ki­mų kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo prie­žiū­rą.