Rinkimų prievaizdai gavo leidimą plėstis
Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas (VVSK) su­ti­ko, kad Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) gre­tos gau­sė­tų. Ki­tą­met pa­pil­do­mai to­kiai plė­trai rei­kė­tų apie 80 tūkst. eu­rų.

VRK prieš ke­lias sa­vai­tes krei­pė­si į Sei­mo val­dy­bą pra­šy­da­ma pri­tar­ti pla­nams plės­ti ko­mi­si­jos se­kre­to­ria­tą. Sei­mo val­dy­ba sa­vo ruo­žtu pa­ve­dė klau­si­mo pa­grįs­tu­mą iš­ana­li­zuo­ti VVSK. Jo pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė, kad ko­mi­te­tas šios die­nos po­sė­dy­je pri­ta­rė VRK va­do­vo Ze­no­no Vai­gaus­ko pra­šy­mui – ko­mi­si­jos par­ei­gy­bių skai­čių pa­di­din­ti iki mak­si­ma­liai ga­li­mo – nuo 18 iki 26. „Bu­vo pa­teik­ti ar­gu­men­tai, ko­dėl tai rei­ka­lin­ga ir ką tai duos“, – sa­kė V. Bu­kaus­kas. Pa­sak jo, VRK dar bu­vo pa­pra­šy­ta de­ta­liau nu­ro­dy­ti nau­jų spe­cia­lis­tų funk­ci­jas. Nau­jie­ji dar­buo­to­jai VRK pra­dės dirb­ti jau šie­met, iki ru­de­nį vyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų. V. Bu­kaus­ko tei­gi­mu, šie­met pa­pil­do­mų lė­šų gau­sė­jan­čiai ko­man­dai VRK ne­pra­šo, iš­si­vers iš gau­na­mų asig­na­vi­mų. Ki­tą­met pa­pil­do­mai rei­kės apie 80 tūkst. eu­rų.

Z. Vai­gaus­kas lzi­nios.lt yra pa­sa­ko­jęs, kad pa­pil­do­mi dar­buo­to­jai leis­tų su­stip­rin­ti Po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės sky­rių, su­bur­ti Mo­ky­mo cen­trą, ku­ria­me ga­lė­tų to­bu­lin­tis apy­gar­dų, apy­lin­kių ko­mi­si­jų at­sto­vai, at­si­ras­tų spau­dos at­sto­vas. „Ma­nau, kad ir Sei­mo na­riai su­pran­ta, kad ko­mi­si­jos se­kre­to­ria­to stip­ri­ni­mas di­di­nant vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čių – pra­smin­gas ir svei­kas da­ly­kas. Juk pir­miau­sia su­stip­rin­tu­me Po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo sky­rių, ku­ris už­sii­ma kan­di­da­tų pa­pir­ki­nė­ji­mo rei­ka­lais. Ma­no su­pra­ti­mu, vi­si tu­ri bū­ti su­in­te­re­suo­ti, kad jis bū­tų stip­rus“, – tei­gė Z. Vai­gaus­kas. Pa­sak jo, rin­ki­mai – la­bai rim­tas da­ly­kas, jais už­sii­ma apie 16 tūkst. žmo­nių. Gal­vo­jant apie efek­ty­ves­nį lė­šų pa­nau­do­ji­mą rei­kė­tų ap­sisp­ręs­ti, ar ge­riau tas lė­šas pa­nau­do­ti cen­tre, ar di­din­ti ne­nuo­la­ti­nių dar­buo­to­jų skai­čių. „Man at­ro­do, kad kom­piu­te­ri­za­ci­jos laik­me­čių ko­mi­si­jos dar­be rei­kė­tų siek­ti pro­fe­sio­na­lu­mo“, – sa­kė Z. Vai­gaus­kas.

Šių me­tų VRK biu­dže­tas sie­kia 13 mln. 768 tūkst. eu­rų. Di­džiau­sia su­ma – 7,4 mln. eu­rų nu­ma­ty­ta spa­lį vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams su­reng­ti. Jei kar­tu su jais bū­tų nu­spręs­ta reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, kai­na kil­tų iki 8,1 mln. eu­rų. Dar 5,5 mln. eu­rų VRK biu­dže­te skir­ta po­li­ti­nių par­ti­jų do­ta­ci­joms, 832 tūkst. eu­rų – pa­čios ko­mi­si­jos val­dy­mo iš­lai­doms.