Rinkimų pradžią sudrumstė išankstinio balsavimo lakštai
Pi­lie­tiš­ki gy­ven­to­jai vi­so­je Lie­tu­vo­je ne tik ak­ty­viai da­ly­vau­ja iš­anks­ti­nia­me bal­sa­vi­me, bet ir fik­suo­ja ga­li­mus rin­ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mus. Per pir­mą­ją iš­anks­ti­nių rin­ki­mų die­ną į vi­suo­me­ni­nę or­ga­ni­za­ci­ją „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ krei­pė­si virš 20 pi­lie­čių su užk­lau­so­mis ir skun­dais. 

Da­lis pra­ne­ši­mų bu­vo su­si­ję su šių me­tų nau­jo­ve – iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo lakš­tais. Pa­si­ro­do, rin­kė­jai, www.rin­ke­jo­pus­la­pis.lt at­sis­paus­di­nę to­kį bal­sa­vi­mo lakš­tą, tai da­ro bep­ras­miš­kai, nes at­vy­kus į sa­vi­val­dy­bę jiems vis­tiek rei­kia lauk­ti ei­lė­je dėl rin­kė­jo kor­te­lių ir bal­sa­vi­mo lakš­tų, kad jų at­sis­paus­din­tam lakš­tui bū­tų su­teik­tas nu­me­ris. Pa­ste­bė­ta, kad bal­sa­vi­mo lakš­tai su­kė­lė su­maiš­ties ir rin­ki­mų ko­mi­si­jų dar­be – ne vi­si ko­mi­si­jų na­riai ži­no­jo, kaip su jais elg­tis.

Ga­li­ma iš­skir­ti dar ke­lias pir­mos bal­sa­vi­mo die­nos rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­rių klai­das, dėl ku­rių vi­si rin­kė­jai tu­ri bū­ti bud­rūs. Bal­suo­jant Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, bu­vo to­kių at­ve­jų, kai rin­kė­jui bu­vo duo­da­mas tik vie­nas biu­le­te­nis ar­ba ne­bai­gia­ma iš­aiš­kin­ti bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­ra – ne vie­nas rin­kė­jas užk­li­ja­vęs iš­ori­nį vo­ką jį įme­tė į bal­sa­dė­žę be lip­du­ko su ko­du, ku­rį tu­ri užk­li­juo­ti ko­mi­si­jos na­rys. Tai reiš­kia gru­bų pa­žei­di­mą, nes to­kių rin­kė­jų bal­sai ne­bus įskai­čiuo­ti dėl ga­li­mai pa­žeis­to vo­ko.

Dau­giau­siai pra­ne­ši­mų apie pa­žei­di­mus, kaip ir prieš­rin­ki­mi­niu lai­ko­tar­piu, yra gau­na­ma dėl ne­pa­žy­mė­tos po­li­ti­nės rek­la­mos bei agi­ta­ci­jos. Čia ga­li­ma iš­skir­ti Aly­taus ra­jo­ną ir ja­me ak­ty­viai, bet ne vi­sa­da pa­gal tai­syk­les, agi­ta­ci­ją vyk­dan­čio TS-LKD kan­di­da­to Lau­ry­no Kas­čiū­no at­ve­jį. Gau­ta in­for­ma­ci­jos, kad kan­di­da­to po­li­ti­nės rek­la­mos ras­ta sa­vi­val­dy­bės pa­tal­po­se, jis ak­ty­viai da­ly­vau­ja vie­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se kaip po­li­to­lo­gas, ren­gia pri­sis­ta­ty­mus vie­ti­nė­se įmo­nė­se, kur ga­li­mai yra da­ro­mas spau­di­mas dar­buo­to­jams.

Tre­čia­die­nį pra­si­dė­jo ir bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­se pa­štuo­se – li­go­ni­nė­se, glo­bos, įka­li­ni­mo ir ki­to­se įstai­go­se. Gau­ta pra­ne­ši­mų apie ke­lias so­cia­li­nės glo­bos įstai­gas, kur rin­kė­jams ir dar­buo­to­jams yra da­ro­mas spau­di­mas pa­lai­ky­ti tam ti­krus kan­di­da­tus. Į šias įstai­gas ki­to­mis die­no­mis bal­sa­vi­mo ste­bė­ti vyks ir „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ ste­bė­to­jai.

„Bal­to­sios pirš­ti­nės“ ga­vo in­for­ma­ci­jos ir apie ke­lis ga­li­mus bal­sų pir­ki­mo at­ve­jus, ku­rie bu­vo ne­pag­rįs­ti, be įro­dy­mų. Vi­sus pa­grįs­tus pa­žei­di­mus „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ nag­ri­nė­ti per­duo­da pa­gal kom­pe­ten­ci­ją Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai ar­ba Po­li­ci­jai.

Pra­nešk „Bal­to­sioms pirš­ti­nėms“ – in­ter­ne­tu bal­to­sios­pirs­ti­nes.lt/pra­nesk, elek­tro­ni­niu pa­štu in­fo@­bal­to­sios­pirs­ti­nes.lt ar te­le­fo­nu 8 (633) 13177

„Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ informacija